ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Inkjet - ข้อความ 'Ink Alert' (แจ้งเตือนหมึก) หรือ 'Low on Ink' (หมึกเหลือน้อย) ปรากฏขึ้น

เมื่อข้อความ Ink Alert (แจ้งเตือนหมึก) หรือ Low on Ink (หมึกเหลือน้อย) ปรากฏขึ้น แสดงว่าจะต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตัวขึ้นไปเร็วๆ นี้

แก้ไขข้อความแจ้งเตือนหมึกหรือหมึกเหลือน้อย

หากมีข้อความหมึกเหลือน้อยแสดงขึ้น คุณสามารถพิมพ์งานต่อไปได้จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะไม่สามารถยอมรับได้ HP ขอแนะนำให้จัดเตรียมตลับหมึกเปลี่ยนแทนพร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการพิมพ์

หมายเหตุ:

หากตลับหมึกเป็นชนิดรีฟิลหรือนำมาปรับปรุงใหม่ ข้อความ Ink Alert (แจ้งเตือนหมึก) หรือ Low on Ink (หมึกเหลือน้อย) อาจไม่แม่นยำและแสดงผลไม่ถูกต้อง

  1. เลือก OK (ตกลง) ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หรือแอพ HP Smart เพื่อปิดข้อความและทำการพิมพ์ต่อ

  2. ตรวจสอบไฟแสดงสถานะระดับหมึกที่เครื่องพิมพ์หรือจากแอพ HP Smart เพื่อดูว่าตลับหมึกใดที่มีหมึกเหลือน้อย

    หมายเหตุ:

    การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเท่านั้่น

  3. สั่งซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทน หากคุณไม่ได้มีเตรียมพร้อมไว้

    จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Store หรือร้านค้าปลีกในท้องถิ่น

  4. หากข้อความยังคงปรากฏขึ้นหลังจากเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อยด้วยตลับหมึกของแท้จาก HP ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณที่พิมพ์ได้ของตลับหมึกและการใช้หมึก ไปที่ เกี่ยวกับตลับหมึกแท้จาก HPประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย