ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (แอป HP Smart)

แอพ HP Smart เป็นซอฟต์แวร์หลักสําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ติดตั้งในอุปกรณ์ที่ต้องการใช้พิมพ์ จากนั้นใช้อุปกรณ์เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ การติดตั้งแอพ HP Smart จะเป็นการติดตั้งไดร์เวอร์ทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการพิมพ์และสแกน

ติดตั้งแอป HP Smart

แอป HP Smart สําหรับ Android, Apple iOS หรือ iPadOS, Windows และ Mac

 1. ดาวน์โหลดแอป HP Smart จาก 123.hp.com (Android, Apple iOS, iPadOS), HP Smart - Microsoft Store (Windows) หรือ HP Smart - Mac App Store (Mac)

  หมายเหตุ:

  มีปัญหาในการดาวน์โหลดแอพหรือไม่ ไปที่หน้า Unable to download and install the HP Smart printer app for more (ไม่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพเครื่องพิมพ์ HP Smart สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

 2. หากคุณตั้งค่า HP Smart เป็นครั้งแรก คุณจะต้องสร้างหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี HP เพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเครื่องพิมพ์

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ผ่านแอป HP Smart

เพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณไปยังแอป HP Smart และทําตามการตั้งค่าที่แนะนําเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ

หมายเหตุ:

สําหรับเครื่องพิมพ์ HP+ อาจมีขั้นตอนแนะนําเพิ่มเติมที่ต้องดําเนินการเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ เช่น การเลือกตัวเลือกจาก HP+ และการสร้างบัญชี HP

 1. หากคุณกําลังตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย Wi-Fi ให้เตรียมเครื่องพิมพ์สําหรับการติดตั้ง

  • วางเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาไว้ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi

  • เปิด Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา จากนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ หากคอมพิวเตอร์ต่ออยู่กับเครือข่ายโดยใช้สาย Ethernet ให้ปลดสายชั่วคราวและใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างการตั้งค่า

  • เปิดใช้งาน Bluetooth บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อให้ HP Smart สามารถตรวจพบเครื่องพิมพ์ระหว่างการติดตั้งได้

  • สำหรับคอมพิวเตอร์ Windows ให้เปิด Windows Update เพื่อให้แน่ใจว่า Windows อัปเดตเป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ

  • หลังจากติดตั้ง HP Smart สำหรับ iOS และ Android ให้เปิดใช้บริการระบุตำแหน่งอุปกรณ์พกพา และอนุญาตให้แอพพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของคุณเพื่อตรวจหาเครื่องพิมพ์และเสนอโซลูชันระหว่างการติดตั้ง

  • เครื่องพิมพ์หลายเครื่องในระยะสัญญาณของอุปกรณ์อาจปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้ง เลือกเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง อย่าเลือกเครื่องพิมพ์ที่มี DIRECT ในชื่อ เนื่องจากจะใช้ได้เฉพาะสําหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct เท่านั้น

 2. เปิดแอป HP Smart

  • หากเป็นครั้งแรกที่คุณเปิดแอป HP Smart แอปจะพยายามตรวจหาเครื่องพิมพ์และตั้งค่า

  • หากไม่ได้เปิดแอป HP Smart เป็นครั้งแรก ให้คลิกที่ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) หรือเครื่องหมายบวกเพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์

 3. จากหน้าจอประเภทการเชื่อมต่อ เลือก Wi-Fi, USB หรือ Network (เครือข่าย) ตัวเลือกที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

  หากใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi และไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ทําตามขั้นตอนถัดไป

 4. คืนค่าโหมดการตั้งค่า Wi-Fi

  • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่มีจอแสดงผลหรือเมนูแบบจอสัมผัส: จากเมนู Wireless (ไร้สาย) หรือ Setup (ตั้งค่า) เลือก Network setup (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Restore Network Settings (คืนค่าการตั้งค่าเครือข่าย)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอหรือเมนูแบบสัมผัส: ไปที่ Restore Wi-Fi setup mode on your HP printer (คืนค่าโหมดการตั้งค่า Wi-Fi บนเครื่องพิมพ์ HP) เพื่อกู้คืนค่าเริ่มต้นโดยกดปุ่มที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

 5. ภายในสองชั่วโมง ให้รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ ปิดแล้วเปิดแอป HP Smart ใหม่ จากนั้นลองเพิ่มเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

 6. ทำตามคำแนะนำการตั้งค่าที่แนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ทําให้เครื่องพิมพ์ HP ปลอดภัยยิ่งขึ้น (เฉพาะเครือข่ายไร้สาย)

ป้องกันเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงเครื่องพิมพ์

 • เครือข่าย เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อแน่นหนา ดี หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดเครือข่ายสาธารณะ

 • ใช้รหัสผ่านที่ชัดเจนสําหรับเครือข่าย Wi-Fi (เราเตอร์ของคุณ) และแก้ไขเป็นประจํา

 • กําหนดชื่อจัดแสดงเครื่องพิมพ์เฉพาะเพื่อระบุเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อมีการติดตั้งเครื่องพิมพ์หลายเครื่องในเครือข่าย

 • จํากัดการใช้งานจากบุคคลอื่นสําหรับคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์ระยะไกล เช่น Print Anywhere หรือ HP ePrint

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ Secure your HP printer against awand access (ป้องกันเครื่องพิมพ์ HP ของคุณกับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการ)

ใช้แอป HP Smart เพื่อพิมพ์ สแกน ถ่ายสําเนาและรับส่งแฟกซ์

พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนา และรับส่งแฟกซ์ผ่านแถบรายการในหน้าจอหลักของแอป HP Smart นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ แก้ไขปัญหา สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และตั้งค่าปรับตั้งของเครื่องพิมพ์

ตัวอย่างหน้าจอหลักแอป HP Smart (อุปกรณ์พกพา, คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอหลักแอป HP Smart (อุปกรณ์พกพา, คอมพิวเตอร์
 • พิมพ์ เลือกประเภทงานพิมพ์จากหน้าจอหลัก เลือกรายการที่จะพิมพ์ จากนั้นใช้ชุดเครื่องมือการแก้ไขภาพหากจำเป็น จากนั้นเปลี่ยนแปลงค่างานพิมพ์ที่ต้องการ

 • สแกน เลือกเพื่อสแกนจากกระจกสแกนของเครื่องพิมพ์หรือตัวป้อนเอกสาร นำเข้าภาพถ่าย หรือใช้กล้องของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อบันทึกภาพถ่ายหรือเอกสาร ใช้ชุดเครื่องมือการแก้ไขหากจำเป็น จากนั้นพิมพ์ บันทึก หรือแชร์รายการที่สแกนแล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีการสแกนด้วยเครื่องพิมพ์ HP

 • ในการถ่ายสำเนา (Android, iOS เท่านั้น) เปิดแถบรายการ Copy (ถ่ายสำเนา) จากนั้นใช้กล้องเพื่อบันทึกเอกสารหรือภาพถ่าย แล้วเลือกขนาดและจำนวนสำเนาที่ต้องการเป็นแบบสีหรือขาวดำ

 • การจัดการเครื่องพิมพ์ คลิกที่รูปภาพเครื่องพิมพ์ของคุณจากหน้าจอหลักเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าและตัวเลือกต่างๆ จากนั้นตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ

 • ในการเพิ่มหรือลบแถบในหน้าจอหลัก เลือก Personalize Tiles (ปรับแต่งแถบรายการ) ที่ด้านล่างของหน้าจอ (Android, iOS) หรือใน การตั้งค่าแอป (Windows, Mac)

 • การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆ ของแอป ไปที่ลิงก์ต่อไปนี้:

  • Diagnose and Fix (วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา): เรียกใช้ชุดเครื่องมือแก้ไขปัญหานี้จากแอป HP Smart สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac และ Windows หากพบปัญหากับเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • Print Anywhere ใช้เครื่องพิมพ์ของคุณขณะไม่อยู่ในบ้านและสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายระบบโทรศัพท์มือถือหรือ Wi-F โดยผ่านอินเทอร์เน็ต

  • Shortcuts (ปุ่มลัด): สร้างทางลัดแบบแตะครั้งเดียว (เดิมเรียกว่า Smart Tasks) เพื่อทำงานซ้ำๆ ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การส่งอีเมล การพิมพ์ และการบันทึกการสแกน

  • Mobile Fax: ส่งเอกสารไปยังเครื่องแฟกซ์หรือเครื่องพิมพ์ที่สามารถรับส่งแฟกซ์ได้อย่างปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติมประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย