solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (แอป HP Smart)

แอพ HP Smart เป็นซอฟต์แวร์หลักสําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ติดตั้งในอุปกรณ์ที่ต้องการใช้พิมพ์ จากนั้นใช้อุปกรณ์เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ การติดตั้งแอพ HP Smart จะเป็นการติดตั้งไดร์เวอร์ทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการพิมพ์และสแกน

ติดตั้งแอป HP Smart

ดาวน์โหลดแอพ HP Smart จาก app store

 • Microsoft Store (Windows): HP Smart (ภาษาอังกฤษ)

 • Mac App Store (macOS): HP Smart for Desktop (ภาษาอังกฤษ)

 • Google Play Store (Android): HP Smart (ภาษาอังกฤษ)

 • App Store (iOS): HP Smart (ภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ:

มีปัญหาในการดาวน์โหลดแอพหรือไม่ ไปที่หน้า Unable to download and install the HP Smart printer app for more (ไม่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพเครื่องพิมพ์ HP Smart สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยไปที่ส่วนติดตั้งเครื่องพิมพ์ของ HP (แอพ HP Smart)

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ผ่านแอป HP Smart

ใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่แนะนําในแอพ HP Smart เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณผ่าน USB หรืออินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ:

หากคุณมีเครื่องพิมพ์ HP+ ให้ไปที่หน้า ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของ HP+ (แอพ HP Smart) เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดใช้คุณสมบัติขั้นสูงระหว่างการติดตั้ง เครื่องพิมพ์ HP+ จะมีข้อความ 'e' ในหมายเลขรุ่น เช่น เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 9020e หรือ ENVY People 7200e

 1. หากคุณกําลังตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย Wi-Fi ให้เตรียมเครื่องพิมพ์สําหรับการติดตั้ง

  • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาจะต้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

  • วางเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาไว้ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi

  • เปิด Wi-Fi จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา จากนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ หากคอมพิวเตอร์ต่ออยู่กับเครือข่ายโดยใช้สาย Ethernet ให้ปลดสายชั่วคราวและใช้วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างการติดตั้ง

  • เปิด Bluetooth เพื่อให้ HP Smart สามารถตรวจหาเครื่องพิมพ์ระหว่างการติดตั้ง

  • สําหรับอุปกรณ์พกพา ให้เปิดใช้บริการระบุตําแหน่งอุปกรณ์พกพาเมื่อได้รับแจ้ง และปล่อยให้แอพใช้ตําแหน่งของคุณเพื่อตรวจหาเครื่องพิมพ์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างการติดตั้ง

 2. เปิดแอป HP Smart

 3. หากหน้าจอ Welcome to HP Smart (ยินดีต้อนรับสู่ HP Smart) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Accept All (ตอบรับทั้งหมด)

  หน้าจอต้อนรับ HP Smart
 4. คลิกที่ Set Up a New Printer หรือ Add Printerทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรากฏขึ้นในหน้าต่างแอพ HP Smart

  การคลิกเลือก Set Up a New Printer (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใหม่) หรือ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)
 5. หากต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังเครือข่าย ให้เลือกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใหม่หรือเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในเครือข่ายอยู่แล้ว

  • หากไม่เคยติดตั้งเครื่องพิมพ์มาก่อน ให้คลิก Get Started เมื่อได้รับแจ้งให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ ให้คลิกที่ประเภทการเชื่อมต่อ จากนั้นดําเนินการต่อ

   การคลิกเลือก Get Started (เริ่มต้น)
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้และเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย ให้คลิก Add printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์ ) หรือ Complete Now (เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือเสร็จสิ้นตอนนี้)

   การคลิกเลือก Add printer หรือ Complete Now (เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือเสร็จสิ้นตอนนี้)
 6. ค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์หรือ ตั้งค่า จากนั้นทําตามข้อความที่แจ้งเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

  ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ที่พบโดยแอพ HP Smart
 7. หากใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi และไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ทําตามขั้นตอนถัดไป

 8. คืนค่าโหมดการตั้งค่า Wi-Fi

  • เครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากแผงควบคุม เปิดเมนู Wireless หรือ Setup (ไร้สาย) หรือ Setup (ตั้งค่า เครือข่าย) เลือก Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Settings (ค่าปรับตั้งเครือข่าย) จากนั้นเลือก Restore Network Settings (กู้คืนค่าเครือข่าย)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: ใช้ปุ่มที่แผงควบคุมเพื่อ กู้คืนโหมดตั้งค่า Wi-Fi จากเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ

 9. ภายใน 2 ชั่วโมง ให้ปิดและเปิดแอพ HP Smart ใหม่ จากนั้นตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์ใหม่

ทําให้เครื่องพิมพ์ HP ปลอดภัยยิ่งขึ้น (เฉพาะเครือข่ายไร้สาย)

ป้องกันเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงเครื่องพิมพ์

 • เครือข่าย เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อแน่นหนา ดี หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดเครือข่ายสาธารณะ

 • ใช้รหัสผ่านที่ชัดเจนสําหรับเครือข่าย Wi-Fi (เราเตอร์ของคุณ) และแก้ไขเป็นประจํา

 • กําหนดชื่อจัดแสดงเครื่องพิมพ์เฉพาะเพื่อระบุเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อมีการติดตั้งเครื่องพิมพ์หลายเครื่องในเครือข่าย

 • จํากัดการใช้งานจากบุคคลอื่นสําหรับคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์ระยะไกล เช่น Print Anywhere หรือ HP ePrint

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ Secure your HP printer against awand access (ป้องกันเครื่องพิมพ์ HP ของคุณกับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการ)

ใช้แอป HP Smart เพื่อพิมพ์ สแกน ถ่ายสําเนาและรับส่งแฟกซ์

พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนา และรับส่งแฟกซ์ผ่านแถบรายการในหน้าจอหลักของแอป HP Smart นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ แก้ไขปัญหา สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และตั้งค่าปรับตั้งของเครื่องพิมพ์

ตัวอย่างหน้าจอหลักแอป HP Smart (อุปกรณ์พกพา, คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอหลักแอป HP Smart (อุปกรณ์พกพา, คอมพิวเตอร์
 • พิมพ์ เลือกประเภทงานพิมพ์จากหน้าจอหลัก เลือกรายการที่จะพิมพ์ จากนั้นใช้ชุดเครื่องมือการแก้ไขภาพหากจำเป็น จากนั้นเปลี่ยนแปลงค่างานพิมพ์ที่ต้องการ

 • สแกน เลือกเพื่อสแกนจากกระจกสแกนของเครื่องพิมพ์หรือตัวป้อนเอกสาร นำเข้าภาพถ่าย หรือใช้กล้องของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อบันทึกภาพถ่ายหรือเอกสาร ใช้ชุดเครื่องมือการแก้ไขหากจำเป็น จากนั้นพิมพ์ บันทึก หรือแชร์รายการที่สแกนแล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีการสแกนด้วยเครื่องพิมพ์ HP

 • ถ่ายสําเนา (เฉพาะ Android, iOS) โดยเปิดแถบรายการ Copy (ถ่ายสําเนา) ใช้กล้องเพื่อบันทึกเอกสารหรือภาพถ่าย เลือกขนาดและจํานวนสําเนา จากนั้นพิมพ์ต้นฉบับแบบสีหรือขาวดํา

 • จัดการเครื่องพิมพ์โดยคลิกที่ภาพเครื่องพิมพ์ของคุณจากหน้าจอหลักหรือค่า เครื่องพิมพ์ (เฉพาะ Windows) เพื่อแก้ไขค่าปรับแต่งและตัวเลือกต่าง ๆ ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

 • เพิ่มหรือลบแถบรายการหน้าจอหลักโดยเลือก Personalize Tiles (ปรับแต่ง แถบรายการ) ด้านล่างของหน้าจอ (Android, iOS, macOS) หรือใน App Settings (Windows)

 • การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆ ของแอป ไปที่ลิงก์ต่อไปนี้:

  • Diagnose and Fix (วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา): เรียกใช้ชุดเครื่องมือแก้ไขปัญหานี้จากแอป HP Smart สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac และ Windows หากพบปัญหากับเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • Print Anywhere ใช้เครื่องพิมพ์ของคุณขณะไม่อยู่ในบ้านและสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายระบบโทรศัพท์มือถือหรือ Wi-F โดยผ่านอินเทอร์เน็ต

  • Shortcuts (ปุ่มลัด): สร้างทางลัดแบบแตะครั้งเดียว (เดิมเรียกว่า Smart Tasks) เพื่อทำงานซ้ำๆ ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การส่งอีเมล การพิมพ์ และการบันทึกการสแกน

  • Mobile Fax: ส่งเอกสารไปยังเครื่องแฟกซ์หรือเครื่องพิมพ์ที่สามารถรับส่งแฟกซ์ได้อย่างปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติม
ประเทศ/ภูมิภาค: