ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เปลี่ยนตลับหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต HP

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต HP

ระบุประเภทของตลับหมึกเพื่อดูขั้นตอนการเข้าถึงและเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ คุณสามารถจัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ได้จาก HP Store

ประเภทตลับหมึกพิมพ์

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ (178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

เปลี่ยนตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ตลับหมึก HP 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 และ 935

ตัวอย่างตลับหมึกพิมพ์ HP 902
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. เปิดฝาช่องหรือฝาปิดช่องตลับหมึกพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนดำเนินการต่อ

 3. กดลงบนแท็บของตลับหมึก จากนั้นยกออกจากช่องติดตั้ง

  การถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากแคร่ตลับหมึก
 4. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นดึงแถบดึงสีส้มและหีบห่อพลาสติกออกให้หมด ฉลากกระดาษที่ด้านบนมีรอยฉีกเล็กน้อยเพื่อเป็นช่องระบายของตลับหมึก

  ข้อควรระวัง:

  นำแถบยื่นและหีบห่อพลาสติกออกให้หมดก่อนถอดฝาสีส้มออกในขั้นตอนต่อไป ไม่เช่นนั้นหมึกอาจรั่วได้

  การถอดแถบสีส้มและหีบห่อพลาสติกออก
 5. จับยึดที่ด้านข้างของตลับมึก แล้วบิดแถบสีส้มในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อนำออก

  ข้อควรระวัง:

  อย่าแตะที่หน้าสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การกดชิ้นส่วนเหล่านี้อาจทำให้เกิดหมึกอุดตัน ระบบหมึกล้มเหลว และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่ล้มเหลว

  การถอดฝาสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์
 6. ใส่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้งที่บ่งชี้ด้วยรหัสสี จากนั้นกดลงจนกระทั่งล็อคเข้าที่

  การใส่ตลับหมึกพิมพ์จนกระทั่งล็อคเข้าที่ในแคร่ตลับหมึก
 7. หากตลับหมึกไม่แน่น ให้ถอดออกจากช่องติดตั้ง แล้วค่อยๆ งอแถบยื่นออกจากตลับหมึก ไม่เกิน 1.27 ซม. (0.5 นิ้ว) จากนั้นใส่กลับเข้าที่

  ข้อควรระวัง:

  การงอแถบยื่นมากเกินไปอาจทำให้ตลับหมึกเสียหายหรือทำให้แถบบฉีกขาด

  การงอแถบยื่นออกจากตลับหมึกพิมพ์
 8. ปิดฝาหรือฝาปิดช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อจัดเรียงหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เมื่อได้รับแจ้ง

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ (932, 933, 950, 951-959, 962-969)

เปลี่ยนตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ตลับหมึก 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 และ 969

ตัวอย่างตลับหมึกพิมพ์ HP 932
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. เปิดฝาช่องหรือฝาปิดช่องตลับหมึกพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนดำเนินการต่อ

 3. กดที่ด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออกจากแคร่ตลับหมึก

  ข้อควรระวัง:

  ห้ามยกหูสลักล็อกที่ด้านข้างของแคร่ตลับหมึก ซึ่งอาจทำให้หัวพิมพ์เคลื่อนตำแหน่งและทำให้กลไกการพิมพ์เสียหายและเกิดปัญหาในการพิมพ์

  การถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากแคร่ตลับหมึก
 4. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

 5. ใส่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้งที่บ่งชี้ด้วยรหัสสีจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อคเข้าที่

 6. ปิดฝาหรือฝาปิดช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อจัดเรียงหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เมื่อได้รับแจ้ง

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ (ตลับหมึก 21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, 901)

เปลี่ยนตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ตลับหมึก 21, 22, 27, 28, 56, 57, 60, 61, 61/301, 62, 63, 63/302, 64, 64/303, 65, 65/304, 67, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 304, 305 และ 901

ตัวอย่างตลับหมึกพิมพ์ HP 803
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. เปิดฝาช่องหรือฝาปิดช่องตลับหมึกพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนดำเนินการต่อ

 3. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากแคร่ตลับหมึก

  • แคร่ตลับหมึกที่มีสลักล็อก: เปิดสลักล็อก จากนั้นดึงตลับหมึกขึ้นและนำออกจากช่องติดตั้ง

   การถอดตลับหมึกพิมพ์ที่มีสลักล็อกออกจากแคร่ตลับหมึก
  • แคร่ตลับหมึกที่ไม่มีสลักล็อก: ค่อยๆ กดตลับหมึกพิมพ์ลงเพื่อปลดล็อก แล้วดึงออกจากช่องติดตั้ง

   การถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากแคร่ตลับหมึก
 4. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ ระมัดระวัง ให้จับยึดที่ด้านพลาสติกสีดำเท่านั้น

 5. แกะเทปออกจากตลับหมึกพิมพ์

  ข้อควรระวัง:

  อย่าพยายามใส่เทปป้องกันเข้าไปใหม่หรือแตะที่หน้าสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การกดชิ้นส่วนเหล่านี้อาจทำให้มีปัญหาระบบหมึก

  การแกะเทปออกจากตลับหมึกพิมพ์
 6. ใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าไปในช่องติดตั้งที่บ่งชี้ด้วยรหัสสี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกลงตำแหน่งในแคร่ตลับหมึกสนิท ปิดสลักล็อก หากมีอยู่

 7. ปิดฝาหรือฝาปิดช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อจัดเรียงหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เมื่อได้รับแจ้งประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย