solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เปลี่ยนตลับหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต HP

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต HP ตรวจสอบประเภทและหมายเลขตลับหมึกเพื่อดูขั้นตอนในการเข้าถึงและเปลี่ยนตลับหมึก

คุณสามารถจัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ได้จาก HP Store

หมายเหตุ:

ช่วยให้ HP รีไซเคิลหมึกและผงหมึกสิ้นเปลืองในผลิตภัณฑ์ใหม่และป้องกันการส่งตลับหมึกไปฝังบนพื้นที่ ไปที่ HP Planet Partners - โครงการรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อเริ่มต้นการทํางาน

ประเภทของตลับหมึกประเทศ/ภูมิภาค: