solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อผิดพลาด 'Unsuccessful Network Installation' (การติดตั้งเครือข่ายล้มเหลว) (Windows)

ขณะพยายามติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์ตัวเต็ม (HP Printer Assistant) สำหรับเครือข่ายไร้สาย มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Unsuccessful Network Installation (การติดตั้งเครือข่ายล้มเหลว) ปรากฏขึ้น

หน้าต่างข้อผิดพลาด Unsuccessful Network Installation (การติดตั้งเครือข่ายล้มเหลว) ปรากฏขึ้น

รีสตาร์ทอุปกรณ์

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา และเครื่องพิมพ์เพื่อล้างสถานะข้อผิดพลาด หากคุณใช้เครื่องพิมพ์เครือข่าย ให้รีสตาร์ทเราเตอร์

หากเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi ให้ปลดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาจากชื่อเครือข่าย (SSID) จากนั้นต่อเข้ากับชื่อเครือข่ายเดียวกับเครื่องพิมพ์

หากเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานและพร้อมทํางาน แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป

 1. กดปุ่ม เปิด-ปิด เพื่อปิดเครื่องพิมพ์ หากเครื่องพิมพ์ไม่ปิดการทํางาน ให้ปลดสายไฟจากเครื่องพิมพ์และจากแหล่งจ่ายไฟ

 2. ปิดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้พิมพ์

 3. หากเครื่องพิมพ์ติดตั้งผ่านเครือข่ายไร้สายหรือผ่านสาย Ethernet ให้รีสตาร์ทเราเตอร์

 4. ในกรณีที่จําเป็น ให้ต่อสายไฟกลับเข้าที่เครื่องพิมพ์และเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา

 6. หากเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับเครือข่าย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ใช้เครือข่ายเดียวกัน

  • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา: เปิดรายการเครือข่ายที่มี และตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกต้อง

  • พิมพ์: ตรวจสอบไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่แผงควบคุม หากเป็นสีน้ําเงินทึบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่

ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP (Windows)

ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP จากนั้นลบเครื่องพิมพ์จากรายการอุปกรณ์ของคุณ

 1. ตัดการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย

 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Add or remove programs (เพิ่มหรือลบโปรแกรม)

 3. จากรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง ให้คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ จากนั้นคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) หากชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก HP Smart จากนั้นคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)

 4. หากข้อความ User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Yes (ใช่)

 5. ทำตามคำแนะนำเพื่อเสร็จสิ้นสุดการลบซอฟต์แวร์ แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:

  หากการถอนการติดตั้งล้มเหลว ให้ใช้ Program Install and Uninstall troubleshooter (ตัวแก้ไขปัญหาการติดตั้งและถอนการติดตั้งโปรแกรม (ภาษาอังกฤษ) จากนั้นลองถอนการติดตั้งอีกครั้ง

 6. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)

 7. คลิก Devices And Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)

 8. สำหรับไอคอนเครื่องพิมพ์แต่ละตัวที่แสดงชื่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ให้คลิกขวาที่ไอคอน จากนั้นคลิก Remove device (ลบอุปกรณ์) หรือ Uninstall device (ถอนการติดตั้งอุปกรณ์)

  หมายเหตุ:

  หากไม่มีไอคอนเครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องพิมพ์ถูกลบออกแล้ว

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ถูกถอนการติดตั้งแล้ว

ซอฟต์แวร์ HP อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาจค้างอยู่ในระบบ หากคุณไม่ต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะใดๆ ให้ถอนการติดตั้งจาก Add or remove programs (เพิ่มหรือลบโปรแกรม)

ซ่อมแซมไฟล์ระบบ Windows

ใช้ยูทิลิตี้ Microsoft System File Checker (SFC) เพื่อซ่อมแซมไฟล์ระบบที่เสียหายหรือขัดข้อง

 1. ปิดโปรแกรมและแอพที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่กำลังทำงานบน Windows

 2. ค้นหา command (คำสั่ง) จาก Windows คลิกขวาที่ Command Prompt (พร้อมท์คำสั่ง) จากรายการผลการค้นหา จากนั้นเลือกRun as Administrator (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ)

 3. พิมพ์ sfc /scannow จากพร้อมท์คำสั่ง จากนั้นกด Enter (ตกลง)

 4. หากข้อความ Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them (Windows Resource Protection พบไฟล์ที่ขัดข้องและซ่อมแซมสำเร็จ) ปรากฏขึ้น ให้ติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของ HP ใหม่

ติดตั้งแอป HP Smart และตั้งค่าเครื่องพิมพ์

เรียกค้นแอพ HP Smart สําหรับ Android, Apple iOS และ iPadOS, Windows และ macOS เพื่อตั้งค่าและใช้เครื่องพิมพ์ HP ของคุณเพื่อพิมพ์ สแกน ถ่ายสําเนาและจัดการค่าปรับตั้ง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณกำลังตั้งค่าเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi

 • วางเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาไว้ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi

 • เปิด Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา จากนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ หากคอมพิวเตอร์ต่ออยู่กับเครือข่ายโดยใช้สาย Ethernet ให้ปลดสายชั่วคราวและใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างการตั้งค่า

 • เปิดใช้งาน Bluetooth บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อให้ HP Smart สามารถตรวจพบเครื่องพิมพ์ระหว่างการติดตั้งได้

 • สำหรับคอมพิวเตอร์ Windows ให้เปิด Windows Update เพื่อให้แน่ใจว่า Windows อัปเดตเป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ

 • หลังจากติดตั้ง HP Smart สำหรับ iOS และ Android ให้เปิดใช้บริการระบุตำแหน่งอุปกรณ์พกพา และอนุญาตให้แอพพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของคุณเพื่อตรวจหาเครื่องพิมพ์และเสนอโซลูชันระหว่างการติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลดแอพ HP Smart จาก 123.hp.com (Android, Apple iOS) HP Smart - Microsoft Store (Windows ภาษาอังกฤษ) หรือ HP Smart - Mac App Store (macOS เป็นภาษาอังกฤษ)

  หากได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft เพื่อใช้แอปผ่านอุปกรณ์ต่างๆ สามารถลงชื่อเข้าใช้หรือคลิก No, thanks (ไม่ ขอบคุณ) เพื่อดําเนินการต่อ

  หมายเหตุ:

  ตัดการเชื่อมต่อจากการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ก่อนดาวน์โหลด

 2. หากคุณตั้งค่า HP Smart เป็นครั้งแรก คุณจะต้องสร้างหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี HP เพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเครื่องพิมพ์

 3. จากหน้าจอหลักของแอพ คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) หรือไอคอน Add (เพิ่ม) จากนั้นทําตามข้อความที่แจ้งเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์

  หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ไปยังขั้นตอนต่อไป

 4. คืนค่าโหมดการตั้งค่า Wi-Fi

  • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่มีจอแสดงผลหรือเมนูแบบจอสัมผัส: จากเมนู Wireless (ไร้สาย) หรือ Setup (ตั้งค่า) เลือก Network setup (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Restore Network Settings (คืนค่าการตั้งค่าเครือข่าย)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอหรือเมนูแบบสัมผัส: ไปที่ Restore Wi-Fi setup mode on your HP printer (คืนค่าโหมดการตั้งค่า Wi-Fi บนเครื่องพิมพ์ HP) เพื่อกู้คืนค่าเริ่มต้นโดยกดปุ่มที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

 5. ภายใน 2 ชั่วโมง ให้รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ ปิดและเปิด HP Smart ใหม่ จากนั้นลองเพิ่มเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

วิธีการติดตั้งอื่นๆ เพื่อลองใช้งาน

วิธีการติดตั้งวิธีการหนึ่งวิธีการใดต่อไปนี้อาจแก้ไขปัญหาในการติดตั้งได้

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 1. ไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP - การติดต่อ

 2. ป้อนหมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูสถานะการรับประกัน และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคุณตามความเหมาะสม

 3. เลือกตัวเลือกบริการสนับสนุน หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะนำทางคุณไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ประเทศ/ภูมิภาค: