תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - פתרון בעיות בעכבר אלחוטי

אם עכבר אלחוטי אינו מגיב או אינו פועל כצפוי, בדוק את החיבור, התקן את העדכונים, ואשר את ההגדרות כדי לפתור את הבעיה.

בדוק את מצב המתח והחיבור (עכבר עם מקלט אלחוטי בחיבור USB)

בדוק את העכבר האלחוטי לאיתור בעיות מתח וחיבור אם הוא משתמש במקלט USB המתחבר ליציאה או מובנה במחשב.

 1. חפש והסר את כל לשוניות האריזה מהעכבר. לשוניות אלה מונעות מההתקן לקבל חשמל.

  הסרת לשונית אריזה מהעכבר
 2. אם יש לעכבר מתג הפעלה/כיבוי, הקפד להעבירו למצב הפעלה.

  הפעלת העכבר
 3. אם העכבר אינו מופעל, טען מחדש את הסוללה על ידי חיבור כבל הטעינה למקור חשמל, כגון יציאת USB לטעינה במחשב או מתאם חשמל USB חיצוני. אם העכבר משתמש בסוללות הניתנות להחלפה, התקן סוללות חדשות.

 4. אתר את המקלט בחיבור USB עבור ההתקן. יתכן שהמקלט הוכנס ליציאת USB במחשב, או שהוא באריזה המקורית. כמה התקני HP Touch ו-All-in-One מגיעים עם מקלט USB מותקן מראש במחשב. לחלופין, חפש תא אחסון למקלט בתוך העכבר.

  מקלט אלחוטי בחיבור USB בתוך העכבר
 5. ודא שהמקלט הוכנס ליציאת USB במחשב. אפשר שלא יהיה לרכזת USB די כוח לחבר את ההתקן שלך כראוי.

 6. כבה את כל ההתקנים האלחוטיים האחרים שבהם אינך משתמש, כולל התקני Bluetooth.

 7. קרב את העכבר למקלט האלחוטי, בדרך כלל בטווח של 30 ס"מ.

 8. ודא שאין חפצים כלשהם בין העכבר והמקלט האלחוטי. חפצים כגון טלוויזיות, טלפונים אלחוטיים או רמקולים עלולים להחליש את האותות האלחוטיים.

 9. אפס את חיבור המקלט בחיבור USB בהתאם לקיומו של לחצן התחברות או היעדרו.

  • מקלטים ללא לחצן התחברות

   מקלטים אלחוטיים בחיבור USB ללא לחצן התחברות

   נתק את המקלט מהיציאה, המתן עשר שניות וחבר אותו מחדש ליציאה אחרת במחשב.

  • מקלטים עם לחצן התחברות

   דוגמה למקלט אלחוטי בחיבור USB עם לחצן התחברות ונורית לד המסמנת פעילות

   העבר את המקלט ליציאה אחרת במחשב, ולאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן התחברות עד שהנורית מהבהבת. בתוך 60 שניות, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן התחברות בהתקן לחוץ עד שהנורית במקלט מפסיקה להבהב.

 10. אם החיבור נכשל, נסה להגדיר את העכבר במחשב אחר כדי לקבוע אם יש בעיה ביציאה במחשב הראשי.

בדוק את מצב המתח והחיבור (עכבר Bluetooth)

בדוק עכבר אלחוטי לאיתור בעיות חיבור ומתח אם הוא משתמש ב-Bluetooth כדי להתחבר למחשב.

 1. חפש והסר את כל לשוניות האריזה מהעכבר. לשוניות אלה מונעות מההתקן לקבל חשמל.

  הסרת לשונית אריזה מהעכבר
 2. אם יש לעכבר מתג הפעלה/כיבוי, הקפד להעבירו למצב הפעלה.

  הפעלת העכבר
 3. אם העכבר אינו מופעל, טען מחדש את הסוללה על ידי חיבור כבל הטעינה למקור חשמל, כגון יציאת USB לטעינה במחשב או מתאם חשמל USB חיצוני. אם העכבר משתמש בסוללות הניתנות להחלפה, התקן סוללות חדשות.

 4. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות Bluetooth והתקנים אחרים.

  הגדרות Bluetooth ב-Windows
 5. ודא ש-Bluetooth מוגדר כמופעל.

 6. אם העכבר אינו מופיע ברשימה, העבר אותו למצב גילוי בהתאם להוראות המסופקות על-ידי היצרן, ולאחר מכן לחץ על הוסף התקן Bluetooth או התקן אחר כדי לצמד אותו.

מחשבי HP - פתרון בעיות מתקדם בעכבר האלחוטי

השתמש בשלבים ובשיטות מתקדמים אלה כאשר העכבר האלחוטי אינו מגיב או אינו פועל כצפוי.

עדכן את מנהלי ההתקנים

השתמש במנהל ההתקנים כדי לעדכן את מנהלי ההתקנים של החומרה, כגון גרפיקה, שמע, אלחוט או מנהלי התקנים אחרים עבור המחשב שברשותך.

 1. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.

 2. ברשימת ההתקנים, בחר עכברים והתקני הצבעה אחרים.

 3. לחץ לחיצה ימנית על עכבר, בחר עדכן את מנהל ההתקןולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי להתקין את מנהל ההתקן המעודכן.

  בחר באפשרות 'עדכן מנהל התקן' במנהל ההתקנים
 4. הפעל מחדש את המחשב כדי להשלים את תהליך התקנת העדכונים.

בדוק את העכבר באמצעות HP PC Hardware Diagnostics

אם העכבר אינו פועל כצפוי, השתמש בכלי HP PC Hardware Diagnostics עבור Windows כדי לסייע בזיהוי בעיות כלשהן.

 1. ב-Windows, חפש את HP PC Hardware Diagnostics עבור Windows. לחץ לחיצה ימנית על האפליקציה, ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל כמנהל מערכת.

  אם האפליקציה אינה מותקנת במחשב שלך, הורד את הגרסה העדכנית מאתר האינטרנט של אבחון חומרת מחשב של HP עבור Windows.

 2. בתפריט הראשי, לחץ על בדיקות רכיבים.

  בחירת בדיקות רכיבים מהתפריט הראשי
 3. בחר התקני קלט, בחר כל בדיקת עכבר ולאחר מכן לחץ על הפעל פעם אחת.

  x

  הפעלת בדיקות עכבר
 4. פעל בהתאם להנחיות כדי לבדוק את תפקוד העכבר.

  עם השלמת הבדיקות, התוצאות מוצגות על גבי המסך.

  • עבר: העכבר פועל בצורה תקינה וכצפוי.

  • כשל (עם מספר זיהוי): העכבר נתקל בכשל חומרה. רשום את מצב הסוללה ואת מזהה הכשל. שמור את מצב הסוללה ואת מזהה הכשל כדי שיעמדו לרשותך אם יהיה עליך ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP.

הפעל את Windows Update ‏(Windows 10)

עדכן את מחשב Windows 10 שברשותך באמצעות Windows Update.

 1. ב-Windows, חפש את בדוק אם קיימים עדכונים ופתח אותו.

  אם קיימים עדכונים זמינים כלשהם, התקנתם תתחיל באופן אוטומטי.
 2. לאחר התקנת העדכונים, הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש לעשות זאת.

פתרון בעיות עכבר ספציפיות

פתור בעיות בעכבר כגון מעקב באיכות נמוכה, מצביע איטי, ניראות ירודה או לחיצות איטיות.

העכבר לא מבצע מעקב בצורה תקינה

אם יש בעיה בפעולת המעקב של העכבר, נסה להשתמש בעכבר על משטח שונה ונקה את העדשות.

 1. החלף את משטח העכבר. ודא שהעכבר נמצא על משטח שטוח ולא שקוף, כגון משטח עכבר או פיסת נייר לבנה. ייתכן שההתקן לא יפעל על משטח מזכוכית, מחורץ, שקוף או מחזיר אור.

 2. נקה את עדשות המעקב מפלסטיק. הצטברות לכלוך או טביעות אצבעות עלולה לגרום לבעיות מעקב. השתמש במטלית לחה או במקלון צמר גפן כדי לנקות את העדשות בחלקו התחתון של העכבר.

מצביע העכבר איטי מדי, קטן מדי או מבצע לחיצות באיטיות

אם מצביע העכבר נע באיטיות רבה מדי, קשה לראותו, או הלחיצה הכפולה איטית מהמצופה, שנה את הגדרות העכבר.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות עכבר.

 2. בחר באפשרות אפשרויות עכבר נוספות.

 3. בחלון 'מאפייני עכבר', בחר כרטיסייה עבור ההגדרות שברצונך לשנות.

  • לחצנים: התאם אישית את הלחצן השמאלי והימני, שנה את מהירות הלחיצה הכפולה או סמן פריטים מבלי להחזיק את לחצן העכבר לחוצים.

  • מצביעים: שנה את ערכות המצביע או בחר סגנון חזותי עבור המצביע.

  • אפשרויות מצביע: שנה את מהירות המצביע, התנהגות ברירת המחדל או הנראות.

  • גלגל: התאם אישית את הגלילה האנכית או האופקית של גלגל העכבר.

  איתור הכרטיסיות לצורך שינוי הגדרות העכבר

מחשבי HP - פתרון בעיות בחיבור Bluetooth

אין באפשרותך לצמד ציוד עזר או התקן קלט Bluetooth למחשב שברשותך, בדוק בעיות בחיבור או בהתקן.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. נסה להשתמש בהתקן לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

אשר שיש למחשב שלך Bluetooth

השתמש במנהל ההתקנים על מנת לוודא שהמחשב שלך תומך ב-Bluetooth.

 1. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.

 2. במנהל ההתקנים, חפש Bluetooth או רדיו Bluetooth ברשימה.

  אם ה- Bluetooth אינו מוצג, המחשב שלך אינו תומך בו. השתמש בסוג אחר של התקן אלחוטי או התקן USB.

  ה-Bluetooth מוצג במנהל ההתקנים

ודא שאות ה-Bluetooth פועל

כאשר אות ה- Bluetooth מכובה, לא ניתן לקשר התקן קיים, יש להוסיף התקן חדש, או לשנות את הגדרות ה-Bluetooth.

 1. פתח את מנהל ההתקנים, ולאחר מכן לחץ על החץ שלצד Bluetooth.

  לחיצה על החץ שלצד ה-Bluetooth כדי להרחיב את הרשימה
 2. אם ההתקן שלך אינו מוצג, לחץ לחיצה ימנית על כרטיס ה-Bluetooth ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל התקן.

  לחיצה על 'הפעל התקן' עבור כרטיס Bluetooth

בדוק את הגדרות תקשורת האלחוט

במחשב שלך, ודא שהגדרות תקשורת האלחוט תאפשרנה חיבור Bluetooth.

 1. ב-Windows, חפש את מצב טיסה ופתח אותו.

 2. ודא שמצב טיסה מכובה וש- Wi-Fi ו-Bluetooth מופעלים.

  הערה:

  מצב טיסה מכבה באופן אוטומטי את ה-Wi-Fi וה-Bluetooth. אם אתה צריך להשתמש ב-Bluetooth בזמן שאתה נמצא במצב טיסה, תוכל להפעיל אותו חזרה באופן ידני.

  אימות ש'מצב טיסה' מכובה וש- Wi-Fi ו-Bluetooth מופעלים

הסר כל הפרעה אלחוטית

אפשר שאות ה- Bluetooth האלחוטי בין המחשב שלך לבין ההתקן חלש מכדי ליצור חיבור טוב.

מוצרים ללא אלחוט המפריעים לביצועי האלחוט
 1. ודא שההתקן פועל ובר-גילוי.

 2. בדוק וכבה את ה-Bluetooth בכל התקן אחר שאינו נמצא בשימוש.

 3. קרב את המחשב וההתקן זה לזה, בדרך כלל בטווח שאינו עולה על 10 מטר (33 רגל).

 4. ודא שאין עצמים בין המחשב שלך לבין ההתקן. עצמים כמו טלוויזיות, מכשירי מיקרוגל וטלפונים אלחוטיים, או התקנים אלחוטיים אחרים עלולים להחליש את אותות ה-Bluetooth.

הפעל מחדש את התקן ה-Bluetooth ואת המחשב

הפעלה מחדש של ההתקן והמחשב עשויה לפתור שגיאות קישוריות.

 1. סגור את כל התוכניות הפועלות במחשב שלך, ולאחר מכן כבה את המחשב.

 2. כבה את התקן ה-Bluetooth.

 3. הפעל את המחשב וההתקן.

בדוק אם יש עדכון עבור מנהל ההתקן של ה-Bluetooth

אם מנהל ההתקן של ה-Bluetooth עבור ההתקן שלך אינו מעודכן, אפשר שתיתקל בבעיות של קישוריות.

 1. פתח את מנהל ההתקנים, ואז לחץ על החץ שלצד ה-Bluetooth כדי לצפות בהתקנים המותקנים כעת.

  לחיצה על החץ שלצד ה-Bluetooth כדי להציג את ההתקנים המותקנים
 2. לחץ לחיצה ימנית על התקן ה-Bluetooth שלך ואז בחר עדכן מנהל התקן.

 3. במסך עדכון מנהלי ההתקנים, לחץ על חפש אוטומטית אחר תוכנת מנהלי התקנים מעודכנת.

 4. אם קיים עדכון זמין, עדכן את מנהל ההתקן.

התקן מחדש את התקן ה-Bluetooth

יתכן שמנהל ההתקן של ה-Bluetooth עבור ההתקן שלך משובש. הסר את ההתקנה של ההתקן באמצעות מנהל ההתקנים, ואז קשר אותו למחשב על מנת לחזור ולהתקין את מנהל ההתקן.

 1. פתח את מנהל ההתקנים, ואז לחץ על החץ שלצד ה-Bluetooth כדי לצפות בהתקנים המותקנים כעת.

  לחיצה על החץ שלצד ה-Bluetooth כדי להציג את ההתקנים המותקנים
 2. לחץ לחיצה ימנית על ההתקן שאתה מנסה לצמד, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

 3. הפעל מחדש את המחשב כדי לחזור ולאפס חיבורים אלחוטיים כלשהם.

שחזור המחשב כאשר Windows מתחיל לפעול באופן תקין

שחזר את המחשב לנקודת זמן קודמת.

 1. שמור קבצים פתוחים וסגור את כל התוכניות הפתוחות.

 2. ב-Windows, חפש את האפשרות יצירת נקודת שחזור ופתח אותה.

 3. בכרטיסייה 'הגנת מערכת', לחץ על שחזור מערכת.

  בחירה ב'שחזור מערכת' בחלון 'מאפייני המערכת'
 4. בחלון 'שחזור מערכת', לחץ על הבא.

 5. בחר את נקודת השחזור שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הבא.

  בחר נקודת שחזור
 6. בדוק את הבחירה שלך, ולאחר מכן לחץ על סיום.

 7. קרא את האזהרה לגבי אי הפרעה ל'שחזור המערכת', ולאחר מכן לחץ על כן.

  זהירות:

  הנח ל'שחזור המערכת' להסתיים ללא הפרעה כדי למנוע את השחתת הכונן הקשיח או גרימת נזק נוסף למחשב.

  אין לקטוע את התהליך 'מאשר את שחזור המערכת'
  'שחזור המערכת' מחזיר את תצורת המחשב לנקודת זמן קודמת ומפעיל אותו מחדש.

פנייה לתמיכה בלקוחות של HP

אם הפעולות בשלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה שלך, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP לסיוע נוסף.

 1. עבור אל תמיכה בלקוחות של HP-יצירת קשר.

 2. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 3. בחר אפשרות תמיכה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏