hp-support-head-portlet

動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫

hp-contact-secondary-navigation-portlet

動作
正在載入...

hp-share-print-widget-portlet

動作
正在載入...

hp-concentra-wrapper-portlet

動作
正在載入...

HP LaserJet Pro MFP - 設定預設影印設定

瞭解如何使用印表機控制面板設定預設影印設定。

您可以儲存任何影印設定的組合,做為各項影印工作所用的預設設定。您也可以還原原廠預設設定。

註:

步驟會因控制面板的類型而異。

白色背景的觸控螢幕

白色背景的觸控螢幕

黑色背景的觸控螢幕

黑色背景的觸控螢幕

在以下選項中找到您的印表機控制面板類型,然後依照步驟設定預設影印設定。


hp-feedback-input-portlet

動作
正在載入...

hp-feedback-banner-portlet

動作
正在載入...

hp-country-locator-portlet

動作
正在載入...
國家/地區: 台灣地區

hp-detect-load-my-device-portlet

動作
正在載入...