hp-support-head-portlet

動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫

hp-contact-secondary-navigation-portlet

動作
正在載入...

hp-share-print-widget-portlet

動作
正在載入...

hp-concentra-wrapper-portlet

動作
正在載入...

HP Ink Tank 310、410 印表機 -「E9」錯誤(墨水系統維護)

本文件適用於 HP Ink Tank 310、315、318、319、Wireless 410、415、418 和 419 印表機。
當印表機偵測到需要進行墨水系統維護時,會發生 E9 錯誤。 隨即列印墨水系統維護頁,其中包含開啟與關閉列印頭存取擋門以解決錯誤的指示。
附註:
HP 建議開啟及關閉列印頭存取擋門 3-4 次,以移除任何墨水積垢並維持最佳列印品質。
描述 : 份數圖示輪流顯示「E」和「9」
墨水系統維護錯誤
描述 : 墨水系統維護頁面
墨水系統維護頁面

hp-feedback-input-portlet

動作
正在載入...

hp-feedback-banner-portlet

動作
正在載入...

hp-country-locator-portlet

動作
正在載入...
國家/地區: 台灣地區

hp-detect-load-my-device-portlet

動作
正在載入...