hp-support-head-portlet

動作
正在載入...

歡迎使用HP顧客支援

hp-contact-secondary-navigation-portlet

動作
正在載入...

hp-share-print-widget-portlet

動作
正在載入...
 • 資訊
  我們將進行網站升級作業。

  如果您在這段期間遇到錯誤,請稍後再試一次。

hp-concentra-wrapper-portlet

動作
正在載入...

HP 303B 微型直立式商用電腦 ─ 系統風扇

系統風扇
描述
備料零件編號
系統風扇
449207-001
 1. 準備拆卸電腦 (拆卸準備作業)。
 2. 移除存取面板 (存取面板)。
 3. 將電腦平放,背面朝向您。
 4. 拔除連接系統風扇與主機板的纜線。
 5. 移除將風扇固定至機箱的 4 顆十字型螺絲,將風扇頂部向前旋轉,然後將風扇從機箱移除。
  描述 :
若要安裝風扇,請反向執行移除程序。
  附註:
安裝風扇時,請確認風扇方向正確,讓氣流可從電腦內向外吹出。

hp-feedback-input-portlet

動作
正在載入...

hp-online-communities-portlet

動作
正在載入...

hp-feedback-banner-portlet

動作
正在載入...

hp-country-locator-portlet

動作
正在載入...
國家: 台灣

hp-detect-load-my-device-portlet

動作
正在載入...