hp-support-head-portlet

動作
正在載入...

歡迎使用HP顧客支援

hp-contact-secondary-navigation-portlet

動作
正在載入...

hp-share-print-widget-portlet

動作
正在載入...

hp-concentra-wrapper-portlet

動作
正在載入...

HP Officejet 4400 (K410)、Deskjet Ink Advantage (K209) 和 Deskjet F4400 多功能印表機系列上的指示燈閃爍

指示燈閃爍
下列章節說明印表機控制面板上最常見的指示燈閃爍組合,並提供每一種組合的解決方法。 找出您遇到的指示燈閃爍模式,然後依照下列步驟解決問題。
    描述 : 顯示含可能閃爍之指示燈的控制面板
    圖: 顯示含可能閃爍之指示燈的控制面板
  1. 電源按鈕指示燈
  2. 預估墨水存量燈號
  3. 顯示份數 (其中可能會出現 'E')
  4. 注意指示燈
  附註:
某些指示燈閃爍模式的解決方法可能超過一種。 找出符合您遇到之指示燈閃爍模式後,試著以每一個解決方法來解決問題。

hp-feedback-input-portlet

動作
正在載入...

hp-online-communities-portlet

動作
正在載入...

hp-feedback-banner-portlet

動作
正在載入...

hp-country-locator-portlet

動作
正在載入...
國家: 台灣

hp-detect-load-my-device-portlet

動作
正在載入...