ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อความ 'Printer Isn't Available' (เครื่องพิมพ์ไม่พร้อมใช้งาน) ปรากฏขึ้น (Android)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP และสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบ Android
ขณะพิมพ์จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตระบบ Android มีข้อความ This printer isn't available right now (เครื่องพิมพ์นี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้) ปรากฏขึ้น ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายและแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1: รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ เราเตอร์และอุปกรณ์มือถือ

รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ เราเตอร์ Wi-Fi และโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตใหม่เพื่อล้างข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับเครือข่ายและฮาร์ดแวร์ ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์สามารถใช้งานได้หลังจากรีสตาร์ทอุปกรณ์แต่ละตัวหรือไม่
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดอีกครั้ง
 2. ถอดสายไฟออกจากเราเตอร์ รอประมาณสิบวินาที ต่อสายใหม่ จากนั้นรอให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์
 3. เปิดโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ จากนั้นเปิดใหม่อีกครั้ง
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครือข่าย

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ Android ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันและตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย
 1. จากอุปกรณ์ Android ให้ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่และสถานะอยู่ที่ Connected (เชื่อมต่ออยู่) สำหรับเครือข่ายไร้สายภายในของคุณ
  • หากคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอื่น ให้แตะชื่อของเครือข่ายภายในที่คุณเข้าร่วม
   บันทึก
   หากต้องการทราบชื่อเครือข่าย (SSID) และรหัสผ่านของเครือข่ายของคุณ ให้ไปที่ Finding Your Wireless Password (การค้นหารหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ)
  • หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในหรือเครือข่ายมีสัญญาณอ่อน ให้ขยับเครื่องพิมพ์เข้าใกล้เราเตอร์มากขึ้น นอกจากนี้ วัตถุโลหะ ผนังห้อง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งสัญญาณวิทยุอาจรบกวนสัญญาณ Wi-Fi ได้
  • หากเครือข่ายภายในไม่สามารถใช้งานได้ อาจเลือกใช้การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct ข้ามไปที่ ใช้วิธีการพิมพ์อื่น เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • เครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: แตะไอคอน Wireless (ไร้สาย) หรือเปิด Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือเมนู Setup (ตั้งค่า) เพื่อดูสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมกันหรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมกัน รายงานการทดสอบระบบไร้สาย จะพิมพ์สถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายออกมา
 3. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้โดยอิงตามสถานะการเชื่อมต่อ
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย ให้ลองสั่งพิมพ์ หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนในการตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์อุปกรณ์ Android
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายให้ดำเนินต่อไปขั้นตอนถัดไป
 4. ย้ายเครื่องพิมพ์ให้ใกล้กับเราเตอร์ จากนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่าย
  บันทึก
  เราเตอร์หลายตัวอาจทำงานในแถบความถี่ 2.4 GHz และ 5.0 GHz แต่เครื่องพิมพ์ HP บางรุ่นเท่านั้นที่รองรับแถบความถี่ทั้งสองนี้ แถบความถี่ของเราเตอร์ 2.4 GHz จะต้องเปิดใช้งานและถ่ายทอดสัญญาณอยู่ หากเราเตอร์ถ่ายทอดสัญญาณชื่อเครือข่ายแยกกัน (SSID) สำหรับแต่ละแถบความถี่ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ SSID แถบความถี่ 2.4 GHz
  • เครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: เปิดเมนู Setup (ตั้งค่า), Network (เครือข่าย) หรือ Wireless (ไร้สาย) ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยตั้งค่าไร้สาย) เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายของคุณ
   บันทึก
   หากต้องการทราบชื่อเครือข่าย (SSID) และรหัสผ่านของเครือข่ายของคุณ ให้ไปที่ Finding Your Wireless Password (การค้นหารหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ)
  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: กดค้างที่ปุ่ม Wireless (ไร้สาย) เป็นเวลา 5 วินาที ภายในสองนาที ให้กดปุ่ม WPS (Wi-Fi Protected Setup) บนเราเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งกระบวนการการเชื่อมต่อเริ่มต้นขึ้น ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายที่เครื่องพิมพ์หยุดกะพริบหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมต่อ
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์และสถานะบนอุปกรณ์ Android

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการพิมพ์และล้างคิวงานพิมพ์แล้ว
 1. จากอุปกรณ์ Android ของคุณ แตะที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) แตะเลือก Connected devices (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) หรือ Connections (การเชื่อมต่อ) จากนั้นกดเลือก Printing (การพิมพ์)
 2. ยืนยันว่า HP Print Service ปรากฏขึ้นและสถานะอยู่ที่ On (เปิดใช้งาน) แตะเลือก Add service (เพิ่มบริการ) หากบริการไม่อยู่ในรายการ เพื่อทำการติดตั้ง
 3. กลับไปที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นเลือก Apps (แอพ) หรือ Applications (แอพพลิเคชัน)
 4. เลือก Show System Apps (แสดงแอพระบบ) จากเมนู More (เพิ่มเติม)
 5. เลือก Print spooler (ตัวจัดคิวพิมพ์) หรือแตะเลือก Storage (สื่อบันทึกข้อมูล) จากนั้นเลือก Print Spooler (ตัวจัดคิวพิมพ์)
 6. กด Clear Data (ล้างข้อมูล) หรือ Force Stop (บังคับหยุดทำงาน)
 7. รีสตาร์ทอุปกรณ์ใหม่
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: ใช้วิธีการพิมพ์อื่น

ไปที่ 123.hp.com เพื่อติดตั้งแอพ HP Smart ทำตามการตั้งค่าที่แนะนำเพื่อเชื่อมต่อและใช้เครื่องพิมพ์
หากการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สายภายในล้มเหลว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct กับอุปกรณ์ Android ของคุณ
 1. รับรหัสผ่าน Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์
  • เครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: แตะไอคอน Wi-Fi Direct หรือไปที่เมนู Wi-Fi Direct
  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: กดปุ่ม Information (ข้อมูล) เพื่อพิมพ์หน้าข้อมูล ค้นหารหัสผ่านจากหัวข้อ Wi-Fi Direct ของหน้าเอกสาร
 2. จากแอพ HP Smart กดที่ เครื่องหมายบวก
 3. แตะ Looking for Wi-Fi Direct Printers? (กำลังมองหาเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct ใช่ไหม) แล้วแตะชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ
 4. แตะเลือก Connect to Printer (เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์) จากนั้นกรอกรหัสผ่านเมื่อได้รับแจ้ง
 5. รอให้การเชื่อมต่อเสร็จสิ้น (ประมาณ 5-10 วินาที) หากเครื่องพิมพ์ไม่แสดงขึ้นมา ให้แตะ เครื่องหมายบวก อีกครั้งและเลือกเครื่องพิมพ์
 6. จากหน้าจอหลัก แตะเลือกแถบรายการ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์จากอุปกรณ์ บัญชีโซเชียลมีเดีย หรือบริการจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์
 7. หากต้องการตัดการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ให้เปิดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ของ Android จากนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย