ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet - ติดตั้งไดร์เวอร์ Windows สำหรับเครื่องพิมพ์ HP บนเครือข่ายใน Windows 10

บทนำ

พิจารณาว่าเครื่องพิมพ์รองรับหรือไม่หรือดูรายชื่อไดร์เวอร์ HP LaserJet และซอฟต์แวร์ที่มีเผยแพร่สำหรับใช้งานกับ Windows ได้จากหัวข้อ การรองรับไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับ Windows 10
บันทึก
ไดร์เวอร์ของ HP สำหรับ Windows 10 จะไม่มีให้ใน Windows หรือ Windows Update จนกว่า Windows 10 จะเปิดตัวในวันที่29 กรกฎาคม 2015
HP LaserJets หลายตัวมาพร้อมกับไดร์เวอร์ใน Windows Update หรือสำเร็จรูปในระบบปฏิบัติการ Windows (OS) เรียกอีกอย่างว่า "In-OS" สำหรับ LaserJet บางรุ่น ไดร์เวอร์เหล่านี้จะเป็นไดร์เวอร์เพียงชุดเดียวที่สามารถใช้ได้สำหรับเครื่องพิมพ์ โดยไม่สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.hp.com เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการขอรับไดร์เวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต่อผ่านเครือข่ายต่อสายหรือไร้สาย
หากเครื่องพิมพ์รองรับการทำงาน คุณสามารถขอรับไดร์เวอร์ได้สี่วิธี:

วิธีที่หนึ่ง: เชื่อมต่อเครือข่ายและเปิดการสืบค้นอัตโนมัติ

จาก Windows 10 ระบบติดตั้งอัตโนมัติจะถูกเปิดใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทั้งหมดในเครือข่ายขนาดเล็กกับอุปกรณ์ไม่เกิน 30 ตัว เมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายครั้งแรก ระบบปฏิบัติการจะแจ้งให้คุณเปิดให้ Widnows สืบค้นอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายที่บ้านและที่ทำงาน หากได้รับอนุญาต Windows จะตรวจหาเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์ HP ที่ถูกต้อง (ถ้ามี) สำหรับอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ เครือข่ายจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน และผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
บันทึก
หากมีการใช้งานอุปกรณ์มากกว่า 30 ตัว คุณสมบัตินี้อาจถูกปิดใช้งาน เปิดใช้คุณสมบัติการทำงานนี้โดยเปิด Web Services Discovery หรือติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หรือฝ่ายให้บริการด้าน IT
 1. เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่อสายหรือไร้สาย
 2. เลือก Yes (ใช่) เพื่อให้ Windows เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวและสืบค้นและตั้งค่าเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ
  บันทึก
  หากคุณได้รับการแจ้งนี้แล้ว และเลือกปฏิเสธหรือเลือกเครือข่ายสาธารณะ ให้ข้ามไปวิธีการที่สองเพื่อติดตั้งด้วยตัวเองจาก Windows Devices and Printers เปลี่ยนรายการที่เลือกโดยเปิด Settings (ค่าปรับตั้ง) เลือก Network & Internet (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต) เลือก Ethernet เลือกการเชื่อมต่อ จากนั้นเลือก On (เปิด) จาก 'Find devices and content' (ค้นหาอุปกรณ์และข้อมูล)
  รูปภาพ : การแจ้งการสืบค้นอัตโนมัติของ Windows 10
 3. รอให้ Windows ตรวจหาและติดตั้งเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ

วิธีที่สอง: ติดตั้งไดร์เวอร์ตอนนี้จาก Windows Devices and Printers

หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีอุปกรณ์ไม่เกิน 30 ตัว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
บันทึก
หากมีการใช้อุปกรณ์มากกว่า 30 ตัว คุณสมบัตินี้อาจต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ในกรณีนี้ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายบริการด้าน IT
 1. ต่อสายเครือข่ายเข้ากับเครื่องพิมพ์
 2. เปิด Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 3. คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) จากนั้นรอให้ Windows ตรวจหาเครื่องพิมพ์ที่มีอัตโนมัติ
 4. เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 5. เมื่อได้รับแจ้ง ให้พิมพ์ WPS PIN สำหรับเครื่องพิมพ์
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง
หากเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิด Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 2. คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)
 3. คลิก The printer I want isn't listed (เครื่องพิมพ์ที่ต้องการไม่อยู่ในรายการ)
 4. เลือก My printer is a little older. Help me find it (เครื่องพิมพ์ของฉันเก่ากว่านี้ ช่วยหาหน่ยอ) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง
หากไม่พบเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เตรียมที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์และชื่อโฮสต์ไว้ให้พร้อม
 2. เปิด Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 3. คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)
 4. คลิก The printer I want isn't listed (เครื่องพิมพ์ที่ต้องการไม่อยู่ในรายการ)
 5. Add a local printer or network printer with manual settings (เพิ่มเครื่องพิมพ์ภายในหรือเครื่องพิมพ์เครือข่ายผ่านค่าแมนวล) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 6. เลือก Standard TCP/IP port (พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน)
 7. พิมพ์ที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์หรือชื่อโฮสต์ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 8. เลือก Replace the current driver (เปลี่ยนไดร์เวอร์ปัจจุบัน) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 9. พิมพ์หน้าทดสอบ
  • หากหน้าทดสอบพิมพ์ออกมา แสดงว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้ว
  • หากไม่ หรือต้องการตรวจสอบคุณสมบัติการทำงานขั้นสูงเพิ่มเติม ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ ติดตั้งไดร์เวอร์จาก Windows Update หรือเมื่อเชื่อมต่อกับซับเน็ตอื่น

วิธีที่สาม: ติดตั้งไดร์เวอร์โดยใช้ Windows Update หรือเมื่อเชื่อมต่อกับซับเน็ตอื่น

บันทึก
หากบริษัทจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Windows Update ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายบริการด้าน IT
 1. เรียกใช้ Windows Update
  1. คอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
  2. เปิด Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  3. คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)
  4. คลิก The printer I want isn't listed (เครื่องพิมพ์ที่ต้องการไม่อยู่ในรายการ)
  5. เลือก Add a local printer or network printer with manual settings (เพิ่มเครื่องพิมพ์ภายในและเครื่องพิมพ์เครือข่ายผ่านค่าแมนวล) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  6. เลือก Use an existing port (ใช้พอร์ตที่มีอยู่)
  7. คลิก Windows Update และรอให้การอัพเกรดเสร็จสิ้น
 2. คลิก HP จากรายชื่อผู้ผลิตและค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณ
  บันทึก
  ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์อาจไม่ปรากฏเรียงตามตัวเลขหรือตัวอักษร ค่อย ๆ ไล่ดูรายการเพื่อค้นหารุ่นเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง
 3. เลือกไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 4. เลือก Replace the current driver (เปลี่ยนไดร์เวอร์ปัจจุบัน)
 5. พิมพ์หน้าทดสอบ
หากคุณไม่สามารถติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์ได้เสร็จสิ้นหรือไม่สามารถพิมพ์งานได้ ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา)

วิธีที่สี่: ดาวน์โหลดไดร์เวอร์สำหรับใช้งานภายหลังและใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์ Windows Update เพื่อติดตั้งในภายหลังหรือใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
บันทึก
ขั้นตอนต่อไปนี้มักใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ และฝ่ายบริการด้าน IT นอกจากนี้ยังสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้โดยผู้ใช้ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Windows Update หรือต้องการทางเลือกในการขอรับไฟล์ไดร์เวอร์
 1. ไปที่ บทความองค์ความรู้จาก Microsoft 323166 และอ่านคำแนะนำก่อนดำเนินการต่อ
 2. ไปที่ Microsoft Update Catalog (http://catalog.update.microsoft.com) และเมื่อได้รับแจ้ง ให้จัดทำชื่อผู้ใช้และข้อมูลล็อกอิน
  บันทึก
  ดูรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Microsoft Update Catalog โดยไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้ http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Faq.aspx
 3. พิมพ์ชื่อหรือรุ่นเครื่องพิมพ์ HP (M351 หรือ M475 ฯลฯ) จากฟิลด์ค้นหา จากนั้นคลิก Search (ค้นหา)
 4. จากผลการค้นหา Microsoft Update Catalog ให้ค้นหาไดร์เวอร์จากคอลัมน์ Classification (การจำแนกหมวดหมู่) ที่ระบุเป็น Drivers (Printers) (ไดร์เวอร์ - เครื่องพิมพ์)
 5. เลือกตัวเลือกไดร์เวอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 แจ้งไว้ ในคอลัมน์ Products (ผลิตภัณฑ์) จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)
 6. ทวนซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อค้นหาไดร์เวอร์การพิมพ์เพิ่มเติมใน Windows จากนั้นดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดต
 7. ทำตามคำแนะนำของ Microsoft เพื่อคัดแยกและติดตั้งไดร์เวอร์ตามที่แจ้งใน บทความองค์ความรู้จาก Microsoft 323166
หากไม่สามารถติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์ได้ใน Windows ให้ดูคำแนะนำในหัวข้อ การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา

หากคุณมีปัญหาระหว่างการติดตั้ง ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
 • คอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดตั้งไดร์เวอร์จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ปิดไฟร์วอลล์ชั่วคราวในกรณีที่จำเป็นเพื่อใช้ Windows Update
 • เครื่องพิมพ์จะต้องเปิดทำงานและกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
 • คุณจะต้องมีข้อมูลล็อกอินผู้ดูแลระบบ
ใช้ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะต่าง ๆ:

ฉันไม่ทราบที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์

หากคุณไม่รู้จักหรือไม่มีที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ ให้พิมพ์หน้าค่าปรับตั้งที่มีที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์ ดูคำแนะนำได้จาคู่มือผู้ใช้ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องพิมพ์

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Windows Update

คอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Windows Update จะต้องเปิดใช้งาน หากไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือบริษัทจำกัดการใช้งาน Windows Update ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายบริการด้าน IT

ไดร์เวอร์ไม่ปรากฏขึ้นในรายการ

ลองเรียกใช้ Windows Update อีกครั้งและค้นหาเลขรุ่นใหม่ (M351 หรือ M475 เป็นต้น) หากไดร์เวอร์ยังไม่ปรากฏในรายการ เครื่องพิมพ์อาจไม่รองรับการทำงาน ไปที่หัวข้อ เครื่องพิมพ์ไม่รองรับการทำงานใน Windows

ไดร์เวอร์ปรากฏในรายการแต่ไม่สามารถใช้การได้

ติดตั้งไดร์เวอร์เองผ่าน Windows Devices and Printers

ฟังก์ชั่นหรือคุณสมบัติการทำงานบางอย่างหายไป

ติดตั้งไดร์เวอร์ด้วยตัวเองจาก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) หรือไปที่ ฝ่ายบริการของ HP จากนั้นค้นหาข้อมูลดาวน์โหลดไดร์เวอร์

ไม่สามารถพิมพ์หรือสแกน

ติดตั้งไดร์เวอร์ด้วยตัวเองจาก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)

ข้อความ "Your devices are ready to use" (อุปกรณ์ของคุณพร้อมใช้งาน)

ขณะเสียบต่อสาย USB การเชื่อมต่อนี้จะจัดทำพอร์ตขึ้นมาและในบางกรณีจะมีการติดตั้งไดร์เวอร์อัตโนมัติ สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีไดร์เวอร์อยู่ใน Windows เมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ต และต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB, Windows จะตรวจหาฮาร์ดแวร์และติดตั้งไดร์เวอร์ที่ถูกต้องอัตโนมัติ หากหน้าต่าง Your devices are ready to use (อุปกรณ์ของคุณพร้อมใช้งาน) ปรากฏขึ้นและไม่ปิดอัตโนมัติ ให้ปิดหน้าต่างนี้

ไดร์เวอร์หลายตัวปรากฏขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์

ไดร์เวอร์ 'Class' ที่ปรากฏขึ้นใน Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) มักเป็นไดร์เวอร์ In-OS ไดร์เวอร์นี้มักแนะนำเมื่อไม่มีทางเลือกอื่น หากมีไดร์เวอร์หลายตัวปรากฏขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ และไม่แน่ใจว่าจะต้องเลือกตัวไหน ให้ไปที่หัวข้อ การเลือกไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

Windows Update ค้าง

กระบวนการของ Windows Update อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการดำเนินการ (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม อาจใช้เป็นชั่วโมงได้เช่นกัน) อย่าแทรกกระบวนการอัพเดต ให้รอจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น หากกระบวนการของ Windows Update ค้าง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและลองใหม่อีกครั้ง

เครื่องพิมพ์สองตัวปรากฏขึ้นหลังการติดตั้ง

หากคุณมีเครื่องพิมพ์สองเครื่องใน Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) และต้องการใช้เครื่องเดียว ให้ลบเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้เลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น ลบโดยคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้กำหนดเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น จากนั้นคลิก Remove device (ลบอุปกรณ์)
หากไม่สามารถติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ใน Windows หรือจาก Windows Update แสดงว่าเครื่องพิมพ์อาจไม่รองรับการทำงาน ไปที่หัวข้อ เครื่องพิมพ์ไม่รองรับใน Windows


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย