ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - ตัวเลือกในการใช้งานสำหรับ Windows 10

เอกสารนี้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ HP ที่ติดตั้ง Windows 10 Fall Creators Update
Windows 10 มีชุดเครื่องมือรองรับการใช้งานมากมายสำหรับปรับแต่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

Ease of Access

ชุดเครื่องมือการใช้งานสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเรียนรู้ การมองเห็น การได้ยินและการเคลื่อนไหว ใช้คุณสมบัติ narrator (โปรแกรมผู้บรรยาน) เพื่อให้อ่านข้อความแก่คุณ ใช้คุณสมบัติระบบรู้จำเสียง (speech recognition) เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางการสั่งด้วยเสียง หรือแปลงเสียงเป็นข้อความโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ เปิดใช้งานคุณสมบัติแป้นพิมพ์และการแสดงผลเพื่อให้การสืบค้นข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณได้ง่ายขึ้น
คุณสามารถเปิดตัวเลือกในการเข้าใช้งานหลากหลายรูปแบบได้จาก Ease of Access (ความง่ายในการเข้าถึง) ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับเรียกใช้คุณลักษณะต่างๆ เช่น ผู้บรรยาย แว่นขยาย คำบรรยายแบบปิด และคอนทราสต์สูง ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับตัวเลือกในการเข้าใช้งานเหล่านี้และตัวเลือกในการเข้าใช้งานอื่น ๆ

เปิด Ease of Access

เปิด Ease of Access (ความง่ายในการเข้าถึง) ก่อนที่ลงชื่อเข้าใช้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อทั่วๆ ไปเช่น Narrator, High Contrast (ความคมชัดสูง) และ Magnifier (แว่นขยาย) เปิด Ease of Access (ความง่ายในการเข้าถึง) หลังจากลงชื่อเข้าใช้เมนูตัวเลือกการเข้าถึงทั้งหมด

ตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์อ่านขัอความบนหน้าจอด้วยโปรแกรม Narrator (ผู้บรรยาย)

Narrator (ผู้บรรยาย) เป็นแอปตัวอ่านหน้าจอขั้นพื้นฐานเพื่ออ่านข้อความหน้าจอเป็นเสียงในแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมบางตัว Narrator (ผู้บรรยาย) ช่วยให้คุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่มีจอแสดงผลหรือเมาส์เพื่เสร็จสิ้นงานทั่วไปได้หากคุณเป้นบุคคลตาบอด หรือมีความสามารถในการมองเห็นไม่ดี ใช้แอพ Narrator (ผู้บรรยาย) เพื่ออ่านและเขียนอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต ใช้แอพ และทำงานกับเอกสาร ในกรณีที่มีให้เลือกใช้ Audio Description (คำอธิบายเสียง) จะระบุสิ่งที่เกิดขึ้นในวิดีโอ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Narrator (ผู้บรรยาย) ไปที่เอกสารของ MicrosoftGet Started with Narrator (เริ่มต้นใช้งาน Narrator (ผู้บรรยาย)) (ภาษาอังกฤษ)

ใช้ผู้ช่วยส่วนบุคคลระบบดิจิทัล Cortana พร้อมระบบตรวจจับเสียงพูด

ผู้ช่วยส่วนบุคคลระบบดิจิทัล Cortana สามารถช่วยคุณในการทำงานต่าง ๆ นอกนี้ หากคุณมีโทรศัพท์ระบบ Windows หรือ Cortana สำหรับ iPhone หรือ Android คุณสามารถตั้งค่า Cortana ให้ซิงค์การแจ้งเตือนระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณได้
บันทึก
สำหรับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจในระบบที่มีการจัดการด้าน IT สามารถปิด Cortana ได้ โปรดติดต่อแผนกไอทีบริษัทของคุณ หรือฝ่ายบริการไอทีในท้องถิ่นของคุณเพื่อยืนยัน
ใช้ Cortana เพื่อทำงานฟังก์ชันต่อไปนี้
 • เพิ่มนัดหมายในปฏิทินของคุณ
 • ส่งอีเมลหรือข้อความ
 • รับการแจ้งเตือนนัดหมาย
 • คำนวณ
 • ท่องเว็บ
นอกจากนี้ Cortana ยังมีข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้สำหรับจัดแสดง
 • แสดงพาดหัวข่าวและข้อมูลสภาพอากาศ
 • เส้นทางและแผนที่ไปยังสถานที่โปรดของคุณ
 • แจ้งสภาพการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
 • ผลคะแนนทีมแข่งขันโปรดของคุณ
 • รายงานราคาหุ้นในตลาด
การใช้ Cortana ให้พิมพ์ในช่องค้นหาที่แถบงาน หรือพูดคุยกับ Cortana คุณสามารถสอน Cortana ให้จำเสียงของคุณ และสั่งงาน Cortana โดยพูดว่า Hey Cortana (ไง Cortana) เช่น คุณสามารถพูดว่า Hey Cortana, wake me up at 6 AM (ไง Cortana ช่วยปลุกฉันตอน 6 โมงเช้าด้วย)
หากคุณเลือกเพื่อพูดคุยกับ Cortana และใช้ระบบตรวจจับเสียงแบบแฮนด์ฟรีของ Cortana ให้เปิดใช้ Hey Cortana (ไง Cortana)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Cortana ไปที่ Using Cortana Personal Digital Assistant (Windows 10) (การใช้ผู้ช่วยส่วนบุคคลระบบดิจิทัล Cortana (Windows 10))

เพิ่มขนาดของข้อความและภาพด้วยแว่นขยาย

คุณสามารถใช้แว่นขยายในการเพิ่มขนาดข้อความและภาพหรือเปลี่ยนการแสดงรายการในหน้าจอ ขยายขนาดหน้าจอทั้งหมด พื้นที่รอบ ๆ ตัวชี้เมาส์หรือบางส่วนของหน้าจอที่ต้องการ คุณสมบัติใหม่ใน Magnifier ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตาม Narrator ที่หน้าจอ
 1. เปิด Ease of Access (ความง่ายในการเข้าถึง)
 2. จากเมนู Ease of Access (ความง่ายในการเข้าถึง) คลิกMagnifier (แว่นขยาย) จากนั้นเปิด Magnifier (แว่นขยาย)
  บันทึก
  หากคุณเปิด Ease of Access (ความง่ายในการเข้าถึง) ก่อนกการลงชื่อเข้าใช้ Magnifier (แว่นขยาย) จะเปิดอัตโนมัติเมื่อคุณเลือก
  รูปภาพ : การเปิด Magnifier (แว่นขยาย)
  การตั้งค่า Magnifier (แว่นขยาย) พร้อมมีตัวเลือก Magnifier (แว่นขยาย) เปิดใช้งาน และไอคอนแว่นขยายแสดงผล
 3. หากต้องการให้ Magnifier ติดตาม Narator ที่หน้าจอ จาก Tracking Options ที่ Settings ให้เลือก Follow the Narrator Cursor (ติดตามเคอร์เซอร์บรรยาย)
  รูปภาพ : การใช้ Magnifier กับ Narrator
  การใช้ Magnifier กับ Narrator
 4. คลิกที่ไอคอน magnifying glass (แว่นขยาย)ไอคอนรูปแว่นขยาย ที่ทาสก์บาร์เพื่อเปิดแถบเครื่องมือ Magnifier (แว่นขยาย)
 5. คลิกที่ Views (มุมมอง) เพื่อเปิดเมนู Views (มุมมอง)
  รูปภาพ : การคลิก View (มุมมอง) ในแถบเครื่องมือ Magnifier (แว่นขยาย)
  แถบเครื่องมือ Magnifier (แว่นขยาย) ที่เลือก Views (มุมมอง) ไว้
 6. เลือกมุมมอง Full screen (เต็มหน้าจอ) Docked (ซ้อน) หรือ Lens (เลนส์)
  • มุมมองแบบ Full screen (เต็มหน้าจอ) จะเป็นการขยายหน้าจอทั้งหมด
  • มุมมองแบบ Docked (ซ้อน) จะขยายบางส่วนของหน้าจอ
   รูปภาพ : แว่นขยายที่ซ้อนอยู่ด้านบนของหน้าจอขยายขนาดที่ 150 เปอร์เซ็น
   เครื่องมือ Magnifier (แว่นขยาย) ในโหมด Docked (ซ้อน) ขยายขนาดที่ 150 เปอร์เซ็นต์ โดยซ้อนพื้นที่ขยายขนาดไว้ด้านบนของหน้าจอ
  • มุมมองแบบ Lens (เลนส์) จะขยายพื้นที่รอบๆ ตัวชี้เมาส์
   บันทึก
   ในมุมมอง Lens (เลนส์) ตั้งค่า Magnifier (แว่นขยาย) ให้ขยายพื้นที่รอบ ๆ โฟกัสแป้นพิมพ์หรือจุดแทรกข้อความในเมนู Magnifier Options (ตัวเลือกแว่นขยาย) การเปิดเมนู คลิกที่ไอคอน Options (ตัวเลือก) ไอคอนตัวเลือก บนแถบเครื่องมือ Magnifier (แว่นขยาย)
   รูปภาพ : Magnifier (แว่นขยาย) ในมุมมอง Lens (เลนส์)
   ตัวอย่างแว่นขยายในมุมมอง Lens (เลนส์)

การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีเมาส์หรือแป้นพิมพ์

ใช้แป้นพิมพ์ที่หน้าจอ, ระบบตรวจจำเสียง และการเขียนตามบอกเพื่อใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องอาศัยเมาส์หรือแป้นพิมพ์

ใช้ Dictation (เขียนตามคำบอก) แทนการพิมพ์

ใช้ Dictation (เขียนตามคำบอก) ที่เดสก์ทอปเพื่อแปลงคำพูดเป็นข้อความ โดยกรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษไว้ในเดสก์ทอป นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนหรือแก้ไขข้อความได้

การปรับให้ใช้เมาส์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ปรับให้แสดงตัวชี้เมาส์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนการแสดงผล จากนั้นเปิดคุณสมบัติใช้งานเพื่อให้ใช้เมาส์ได้ง่ายขึ้น

ทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้น

เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์เพื่อให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

การตั้งค่าและใช้คำบรรยายแบบปิด

เปิดคำบรรยายเพื่อแสดงเสียงของระบบการแสดงผล และการสนทนาเป็นข้อความ (ถ้ามี)
 1. ใช้ช่องค้นหาที่แถบงานเพื่อค้นหาแล้วเปิด Replace sounds with visual cues (แทนที่เสียงด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง)
 2. ทำเครื่องหมายในช่องที่ติดกับ Turn on text captions for spoken dialog (when available)
  รูปภาพ : การเปิด closed captions (คำบรรยายแบบปิด)
  การเปิด closed captions (คำบรรยายแบบปิด)
 3. คลิก Apply (ปรับใช้) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
 4. แก้ไขการตั้งค่าสำหรับข้อความคำบรรยาย เช่น สี ขนาด และรูป แบบ โดยการเปิด Ease of Access จากนั้นเลือกแท็บ Closed captions (คำบรรยาย) ในเมนู Ease of Access
 5. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการจากเมนูแสดงรายการ
  รูปภาพ : เลือกการตั้งค่า closed captions (คำบรรยายแบบปิด)
  การตั้งค่า closed captions (คำบรรยายแบบปิด)

การทำให้หน้าจอคอมพิวเตอร์ดูได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถเพิ่มขนาดข้อความและรูปภาพ หรือเปลี่ยนวิธีการแสดงผลรายการต่างๆ เพื่อทำให้หน้าจอคอมพิวเตอร์ดูได้ง่ายขึ้น

การอัพเดตฟังก์ชั่นการใช้งานกับ Edge

Microsoft Edge: Edge รองรับไฟล์ PDF ที่แท็กไว้ และมีการปรับปรุงคุณสมบัติการทำงาน เช่น แถบที่อยู่ แท็บ หน้าต่าง และรายการโปรด คุณสามารถลงชื่อใน PDF แรเงาหนังสือที่อ่าน เพิ่มความเห็นและบันทึกย่อเสมือนจริงได้ตามต้องการ ระบบบรรยายหน้าจอเสมือนจริงแบบใหม่ชื่อ Read-Aloud ทำงานได้กับไฟล์ PDF, eBook และเว็บเพจ
นอกจากนี้ Learning Tools ยังถูกจัดไว้เป็นชุดเครื่องมือเพื่อให้สะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการอ่าน เช่น ข้อความใน Microsoft Edge สามารถเว้นวรรคหรือแรเงาเลือกได้ตามต้องการ เปลี่ยนพื้นหลังให้คล้ำขึ้นเพื่อช่วยลดความล้าต่อดวงตาและปรับขนาดหรือประเภทแบบอักษรสำหรับผู้ที่สายตาสั้นหรือยาว

การช่วยสำหรับการเข้าถึงงข้อมูลอัพเดตของแอปใน Windows 10

ด้วยอัพเดตล่าสุด Microsoft มีการปรับปรุงฟังก์ชั่นการช่วยสำหรับการเข้าถึงของแอพหลักของ Windows 10 มากมาย การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้แก่:
 • Mail: Mail ในรุ่นอัพเดตมีการปรับปรุงการตั้งค่าบัญชีเมื่อใช้ตัวอ่านหน้าจอ
 • Cortana: Cortana ประกอบไปด้วยส่วนการค้นหาและสืบค้นที่เชื่อถือได้มากขึ้นเมื่อใช้แป้นพิมพ์ การรองรับโหมดคอนทราสต์สูงที่ดีขึ้น และส่วนการแก้ไขทั่วไปเพื่อปรับปรุงการใช้งาน Cortana เมื่อใช้เครื่องมือกำหนดค่าการใช้งาน เช่น Windows Speech Recognition, Narrator และตัวอ่านหน้าจออื่น ๆ
 • Groove: Groove ปัจจุบันรองรับการกำหนดสัดส่วน DPI สูงและคอนทราสต์สูงได้ดียิ่งขึ้น กำหนดองค์ประกอบสีและกล่องข้อความได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการทำงานของแอพเมื่อใช้กับตัวอ่านหน้าจอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายการแป้นพิมพ์ลัดของ Windows ไปที่หัวข้อ Windows Keyboard Shortcuts (แป้นพิมพ์ลัดของ Windows)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของเมาส์ ไปที่หัวข้อ Mouse Features and Settings (Windows 10, 8) (คุณสมบัติและการตั้งค่าเมาส์ (Windows 10, 8))


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย