ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - การดำเนินการกู้คืนระบบของ HP (Windows 7)

เอกสารนี้ระบุข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ติดตั้ง Windows 7
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์กลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทตามวิธีการดำเนินการกู้คืนระบบที่แตกต่างกัน
ควรสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้ และอ่านข้อควรระวังให้ครบทุกข้อก่อนทำการกู้คืนระบบ
กระบวนการกู้คืนระบบโดยสมบูรณ์อาจใช้เวลา 4 ถึง 6 ชั่วโมงหรือมากกว่านี้ เพื่อให้ดีที่สุด คอมพิวเตอร์ควรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทหลายครั้งระหว่างขั้นตอนนี้ อย่าปิดกระแสไฟหรือหยุดขั้นตอนการกู้คืนระบบจนกว่าจะได้รับแจ้งให้ล็อกอินที่ Windows แจ้ง

ประเภทการกู้ข้อมูลระบบ

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีระบบกู้คืนสามประเภท หรืออาจมีเพียงสองประเภท ใช้การกู้คืนระบบที่แก้ไขปัญหาของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าเพิ่มเติมเกินความจำเป็น
 • System Recovery (กู้คืนระบบ): ตัวเลือกนี้จะทำการฟอร์แมตไดร์ฟของเครื่อง (โดยปกติจะเป็น C:) และติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ จากนั้นติดตั้งไดร์เวอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิม System Recovery ไม่ส่งผลใด ๆ ต่อพาร์ติดชั่นที่ผู้ใช้ทำไว้ หากมีฮาร์ดไดร์ฟสองตัว System Recovery จะปรับแต่งเฉพาะไดร์ฟที่มีระบบปฏิบัติการเท่านั้น
    หมายเหตุ
  หากขนาดของพาร์ติชั่นของระบบปฏิบัติการ (โดยปกติคือ C:) ลดลงต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนด พาร์ติชั่นอื่นที่ผู้ใช้จัดทำไว้จะถูกลบทิ้งและข้อมูลที่จัดเก็บจะหายไป
 • Factory Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน): Factory Reset จะลบพาร์ติชั่นทั้งหมดและรีฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟทั้งหมด ติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ และติดตั้งไดร์เวอร์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่เดิมทั้งหมดใหม่ ตัวเลือกนี้ยังเป็นการจัดทำพาร์ติชั่นกู้คืนระบบที่จำเป็นใหม่ (โดยปกติเป็น D:) รวมทั้งพาร์ติชั่น UEFI (โดยปกติเป็น E:) และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นใหม่
  ตัวเลือก Factory Reset (รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน) จะปรับซอฟต์แวร์ทั้งหมดของโน้ตบุ๊กกลับเป็นสถานะเดิมเมื่อตอนที่จัดซื้อ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มรายการทั้งหมดของผู้ใช้จะถูกลบทิ้ง
 • Minimized Image Recovery (กู้คืนระบบโดยจำลองข้อมูลเบื้องต้น): ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหลายรุ่นของ HP จะมี Minimized Image Recovery ที่ทำหน้าที่ลบพาร์ติชั่นทั้งหมด รีฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟ ติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมและไดร์เวอร์ฮาร์ดแวร์ใหม่ รวมทั้งติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นของ HP ใหม่ (เช่น HP Support Assistant และ HP Recovery Manager) Minimized Image Recovery จะไม่มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นและเกมแบบทดลองใช้ใหม่

วิดีโอนี้แสดงวิธีการใช้ฟังก์ชั่นกู้คืนระบบของ HP ใน Windows 7

หน้าจอเดสก์ทอปการกู้ข้อมูลจาก Windows 7

หาก Windows 7 เปิดทำงานได้ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มการกู้คืนระบบจากเมนูเริ่มต้นของ Windows 7
บันทึก
หาก Windows 7 เปิดทำงานไม่ถูกต้อง ให้ไปที่หัวข้อ กู้จากหน้าจอเริ่มการทำงาน (ระหว่างบู๊ตระบบ) หรือเมื่อไม่สามารถบู๊ตไปยังหน้าจอล็อกอิน ในเอกสารชุดนี้
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด ยกเว้นจอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์และสายไฟ ลบข้อมูลออกจากไดรฟ์ภายใน และลบฮาร์ดแวร์ภายในใดๆ ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป
 3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. คลิก เริ่ม คลิก All Programs คลิก Recovery Manager แล้วคลิก Recovery Manager อีกครั้ง
  หากคุณได้รับแจ้งให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน หากหน้าต่าง User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ถามว่าต้องการให้โปรแกรมทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์หรือไม่ คลิก Yes (ใช่)
  Recovery Manager
 5. จาก I need help immediately (ต้องการความช่วยเหลือทันที) คลิกที่ System Recovery (กู้คืนระบบ)
 6. Recovery Manager จะถามว่าต้องการกู้คืนคอมพิวเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานหรือไม่ คลิก ใช่ แล้วคลิก ถัดไป
  หน้าจอยืนยันของตัวจัดการการกู้คืน
 7. คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ท หากพาร์ติชั่นกู้ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทำงานได้ปกติ หน้าต่าง Recovery Manager จะปรากฏขึ้น
  บันทึก
  หากพาร์ติชั่นกู้คืนระบบในฮาร์ดดิสก์ทำงานผิดพลาด จะต้องเตรียมชุดดิสก์กู้ข้อมูลเพื่อกู้คืนระบบ ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ การกู้ข้อมูลจากดิสก์กู้ข้อมูล
  Recovery Manager หลังรีสตาร์ท
 8. คลิก System Recovery (กู้ข้อมูลระบบ)
 9. เมื่อ System Recovery แจ้งให้สำรองไฟล์ ให้เลือกตัวเลือกสำรองข้อมูลที่ต้องการ:
  • หากมีไฟล์ส่วนตัวสำรองไว้อยู่แล้ว หรือไม่ต้องการสำรองไฟล์ส่วนตัว ให้เลือก Recover without backing up your files (กู้ข้อมูลโดยไม่สำรองไฟล์ของคุณ) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) ทำตามขั้นตอนต่อไป
 10. คลิก OK (ตกลง) ในข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้นมา
 11. หลังการกู้คืนระบบเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอการติดตั้งและรอจนกระทั่งคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นการติดตั้ง
 12. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ปิดคอมพิวเตอร์ ต่ออุปกรณ์และสายทั้งหมดกลับเข้าที่ แล้วจึงเปิดคอมพิวเตอร์
 13. ก่อนใช้คอมพิวเตอร์ ให้อัพเดตและปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยใดๆ ที่เคยติดตั้งไว้ก่อนทำการกู้คืนระบบกลับเข้าไปใหม่
 14. ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เคยติดตั้งไว้หลังจากซื้อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งไฟล์ที่สำรองข้อมูลไว้กลับเข้าไปใหม่

การกู้ข้อมูลจากหน้าจอเริ่มการทำงาน (ระหว่างบู๊ตเครื่อง) หรือเมื่อไม่สามารถบู๊ตไปยังหน้าจอล็อกอิน

หาก Windows 7 เปิดทำงานไม่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้พื่อกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์:
บันทึก
หากพาร์ติชั่นกู้คืนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ทำงานผิดพลาด วิธีการนี้จะไม่สามารถใช้ได้และจะมีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หากข้อความระบุข้อผิดพลาดแจ้งว่าไม่สามารถเรียกใช้ System Recovery จากหน้าจอเริ่มการทำงาน จะต้องเตรียมชุดแผ่นดิสก์กู้ข้อมูลเพื่อทำการกู้ข้อมูล ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ การกู้ข้อมูลจากดิสก์กู้ข้อมูล
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด ยกเว้นจอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์และสายไฟ ลบข้อมูลออกจากไดรฟ์ภายใน และลบฮาร์ดแวร์ภายในใดๆ ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป
 3. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม F11ซ้ำๆ จนกระทั่งตัวจัดการการกู้คืนเปิดขึ้น
  Recovery Manager
 4. จาก I need help immediately (ต้องการความช่วยเหลือทันที) คลิกที่ System Recovery (กู้คืนระบบ)
 5. เมื่อ System Recovery แจ้งให้สำรองไฟล์ ให้เลือกตัวเลือกสำรองข้อมูลที่ต้องการ:
  • หากคุณทำการสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว หรือหากคุณไม่ต้องการสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เลือก กู้คืนโดยไม่ต้องสำรองไฟล์ข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป ทำตามขั้นตอนต่อไป
 6. คลิก OK (ตกลง) ในข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้นมา
 7. หลังการกู้คืนระบบเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอการติดตั้งและรอจนกระทั่งคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นการติดตั้ง
 8. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ปิดคอมพิวเตอร์ ต่ออุปกรณ์และสายทั้งหมดกลับเข้าที่ แล้วจึงเปิดคอมพิวเตอร์
 9. ก่อนใช้คอมพิวเตอร์ ให้อัพเดตและปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยใดๆ ที่เคยติดตั้งไว้ก่อนทำการกู้คืนระบบกลับเข้าไปใหม่
 10. ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เคยติดตั้งไว้หลังจากซื้อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งไฟล์ที่สำรองข้อมูลไว้กลับเข้าไปใหม่

การกู้คืนระบบจากดิสก์กู้คืนระบบ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดแผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืน (ซีดีหรือดีวีดี) สามารถกำหนดดิสก์เป็นดิสก์จากส่วนบริการของ HP หรือดิสก์ที่คุณจัดทำขึ้นเอง
บันทึก
HP ไม่ได้จัดแผ่นดิสก์กู้คืนระบบไว้ให้ในกล่องพร้อมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เนื่องจากซอฟต์แวร์กู้ระบบติดตั้งมาในฮาร์ดไดร์ฟ สามารถขอกู้คืนระบบได้จากฝ่ายบริการของ HP หรือใช้ Recovery Manager เพื่อจัดทำชุดดิสก์กู้คืนระบบด้วยตัวเอง HP ขอแนะนำให้จัดทำดิสก์กู้คืนระบบเมื่อได้คอมพิวเตอร์และจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย Support Sent Recovery Discs (ดิสก์กู้ระบบจากฝ่ายบริการ) อาจต้องใช้เวลา 4 ถึง 6 ชั่วโมงในการกู้ระบบ แต่ดิสก์กู้คืนระบบที่คุณจัดทำมักใช้เวลาในการกู้คืนน้อยกว่านี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผ่นดิสก์กู้ข้อมูลได้จากหัวข้อ การจัดทำดิสก์กู้ข้อมูลหรือการบันทึกอิมเมจกู้ข้อมูลไปยังแฟลชไดร์ฟ USB ใน Windows 7.
 1. เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นใส่ดิสก์กู้ข้อมูลแผ่นแรกในไดร์ฟ
 2. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้เพื่อปิดคอมพิวเตอร์
 3. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด ยกเว้นจอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์และสายไฟ ลบข้อมูลออกจากไดรฟ์ภายใน และลบฮาร์ดแวร์ภายในใดๆ ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป
 4. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. กดปุ่ม Escape ทันทีซ้ำ ๆ ประมาณทุกวินาทีจนกว่าเมนู Startup (เริ่มการทำงาน) หรือ Select boot device (เลือกอุปกรณ์บู๊ต) เปิดขึ้นมา
 6. ตัวเลือกของคุณอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเภทเมนูที่ปรากฏขึ้นที่หน้าจอ:
  • หากเมนู Select Boot Device (เลือกอุปกรณ์บู๊ต) ปรากฏขึ้น ให้ใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกไดร์ฟ CD/DVD จากนั้นกด Enter เพื่อดำเนินการต่อ
  • หากเมนู Startup (การเริ่มการทำงาน) ปรากฏขึ้น ให้กด F9 เพื่อเปิด "Boot Menu" (เมนูบู๊ต) หรือ "Boot Device Options" (ตัวเลือกอุปกรณ์บู๊ต) ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกไดร์ฟ CD/DVD จากนั้นกด Enter
   บันทึก
   อาจมีไดร์ฟ CD/DVD ให้เลือกมากกว่าหนึ่งไดร์ฟจากรายการอุปกรณ์ที่บู๊ตได้ ในกรณีนี้ให้เลือกไดร์ฟ CD/DVD จากรายการเพื่อดูว่า HP Recovery จะเริ่มทำงานหรือไม่ หากการกู้้ข้อมูลไม่เริ่มต้นหรือมีการแจ้งว่าดิสก์ไม่ใช้ดิสก์ระบบปฏิบัติการ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์โดยกดปุ่มเปิดปิด แล้วทวนซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเลือกไดร์ฟ CD/DVD อื่น หลังจากการกู้ระบบเริ่มทำงาน ให้ใช้ขั้นตอนที่แจ้งต่อไปเพื่อสิ้นสุดการกู้คืนระบบ
 7. หน้าต่างอาจปรากฏขึ้นและแจ้งให้คุณเลือกว่าจะเรียกใช้ Recovery Manager จากฮาร์ดดิสก์หรือจากแผ่นดิสก์ที่ใส่ หากหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้น ให้เลือก เรียกใช้โปรแกรมจากดิสก์ แล้วคลิก ถัดไป
 8. เลือกตัวเลือกตามประเภทดิสก์กู้ข้อมูลที่มี:
  • แผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืนที่ได้รับมาจากฝ่ายสนับสนุนของ HP:
   เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่แสดงบนหน้าจอของคุณ แล้วคลิก ถัดไป
   • รีเซ็ตกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน - รีเซ็ตคอมพิวเตอร์โดยการลบไดรฟ์ทั้งหมดและคืนค่ากลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
   • รีเซ็ตคอมพิวเตอร์โดยการลบไดรฟ์ทั้งหมดและคืนค่ากลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
   ตัวจัดการการกู้คืนกับแผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืนที่ HP ให้มา
 9. เมื่อ System Recovery แจ้งให้สำรองไฟล์ ให้เลือกตัวเลือกสำรองข้อมูลที่ต้องการ:
  • หากคุณทำการสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว หรือหากคุณไม่ต้องการสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เลือก กู้คืนโดยไม่ต้องสำรองไฟล์ข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป ทำตามขั้นตอนต่อไป
 10. คลิก OK (ตกลง) ในข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้นมา
 11. อ่านและปฏิบัติตามหน้าจอที่เปิดขึ้นมา หากหน้าจอแจ้งขอดิสก์ ให้เสียบแผ่นดิสก์ถัดไป ในบางกรณีอาจต้องใส่แผ่นดิสก์เดียวกันหลาย ๆ ครั้งก่อนหน้าจอจะดำเนินการต่อ
 12. หลังการกู้คืนระบบเสร็จสมบูรณ์ ให้นำแผ่นดิสก์ออก หากถาดใส่ดิสก์ไม่เปิดออกมา ให้กดปุ่มเปิดที่คอมพิวเตอร์เพื่อนำแผ่นดิสก์ออกมา
 13. หลังจากหน้าจอ “Restoration complete” (กู้ข้อมูลเสร็จสิ้น) ปรากฏขึ้น คลิก Finish (เสร็จสิ้น)
  หลังจากหน้าจอ “File copy is complete” (คัดลอกไฟล์เสร็จสิ้น) คลิกที่ Next (ถัดไป)
 14. คอมพิวเตอร์จะปิดหรือรีสตาร์ท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ หากคอมพิวเตอร์ปิด ให้รอ 5 วินาที แล้วเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่
  บันทึก
  หากคุณใช้แผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืนที่ได้รับมาจาก HP อาจใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงในการดำเนินการตามกระบวนการกู้คืนให้เสร็จสมบูรณ์ อย่าขัดจังหวะกระบวนการกู้คืน ขั้นตอนกู้คืนระบบเสร็จสิ้นเมื่อหน้าจอ Windows Setup ปรากฏขึ้น
 15. ดำเนินการติดตั้ง Windows ให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อหน้าจอปรากฏ
 16. เมื่อทำการติดตั้ง Windows เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปิดคอมพิวเตอร์ ต่ออุปกรณ์และสายทั้งหมดกลับเข้าที่ แล้วจึงเปิดคอมพิวเตอร์
 17. ก่อนใช้คอมพิวเตอร์ ให้อัพเดตและปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยใดๆ ที่เคยติดตั้งไว้ก่อนทำการกู้คืนระบบกลับเข้าไปใหม่
 18. ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เคยติดตั้งไว้หลังจากซื้อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งไฟล์ที่สำรองข้อมูลไว้กลับเข้าไปใหม่

บู๊ตจากไดร์ฟกู้ข้อมูล USB

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB แฟลชไดรฟ์
บันทึก
ดูรายละเอียดการบันทึกข้อมูลจำลองสำหรับกู้คืนระบบไปยังแฟลชไดร์ฟ USB ได้จากหัวข้อ การจัดทำดิสก์กู้ข้อมูลหรือการบันทึกข้อมูลจำลองเพื่อกู้คืนระบบไปยังแฟลชไดร์ฟ USB (Windows 7).
 1. เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วเสียบ USB แฟลชไดรฟ์เข้าไปในพอร์ต USB
 2. ปิดคอมพิวเตอร์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
 3. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด ยกเว้นจอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์และสายไฟ ลบข้อมูลออกจากไดรฟ์ภายใน และลบฮาร์ดแวร์ภายในใดๆ ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป
 4. กดปุ่ม Escape ทันทีซ้ำ ๆ ประมาณทุกวินาทีจนกว่าเมนู Startup (เริ่มการทำงาน) หรือ Select Boot Device (เลือกอุปกรณ์บู๊ต) จะเปิดขึ้น
 5. ตัวเลือกของคุณอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเภทเมนูที่ปรากฏขึ้นที่หน้าจอ:
  • หากเมนู Select Boot Device (เลือกอุปกรณ์บู๊ต) ปรากฏขึ้น ให้ใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือก USB Stroage Device (อุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB) ของคุณ จากนั้นกด Enter เพื่อดำเนินการต่อ
  • หากเมนู Startup (การเริ่มการทำงาน) ปรากฏขึ้น ให้กด F9 เพื่อเปิด "Boot Menu" (เมนูบู๊ต) หรือ "Boot Device Options" (ตัวเลือกอุปกรณ์บู๊ต) ใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกชื่อ USB Storage Device (อุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB) ของคุณ (ชื่อไดร์ฟ) จากนั้นกด Enter เพื่อดำเนินการต่อ
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตัวจัดการการกู้คืน
 6. หน้าต่างอาจปรากฏขึ้นและแจ้งให้คุณเลือกว่าจะเรียกใช้ Recovery Manager จากฮาร์ดดิสก์หรือจากสื่อบันทึกข้อมูลที่เชื่อมต่อ หากหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือก USB แฟลชไดรฟ์ แล้วคลิก ถัดไป
 7. คลิก การกู้คืนระบบ ใต้ ฉันต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ จากหน้าจอถัดไป เลือก Yes (ใช่) เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์เป็นค่าเดิมจากโรงาน จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
  การรับรองการกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์
 8. เมื่อ System Recovery แจ้งให้สำรองไฟล์ ให้เลือกตัวเลือกสำรองข้อมูลที่ต้องการ:
  • หากคุณทำการสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว หรือหากคุณไม่ต้องการสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เลือก กู้คืนโดยไม่ต้องสำรองไฟล์ข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป ทำตามขั้นตอนต่อไป
 9. คลิก Next (ถัดไป) ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนให้คุณปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดยกเว้นแฟลชไดร์ฟกู้ข้อมูลตัดการเชื่อมต่อแล้ว จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
 10. อ่านและปฏิบัติตามหน้าจอเมื่อปรากฏขึ้น หลังกู้ข้อมูลระบบเสร็จสิ้น หน้าจอ “Restoration complete” (กู้ข้อมูลเสร็จสิ้น) จะปรากฏขึ้น
 11. ถอด USB แฟลชไดรฟ์ออกจากพอร์ต USB
 12. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 13. คอมพิวเตอร์จะปิดหรือรีสตาร์ท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ หากคอมพิวเตอร์ปิดการทำงาน ให้รอ 5 วินาที แล้วเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่
 14. ดำเนินการติดตั้ง Windows ให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อหน้าจอปรากฏ
 15. เมื่อทำการติดตั้ง Windows เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปิดคอมพิวเตอร์ ต่ออุปกรณ์และสายทั้งหมดกลับเข้าที่ แล้วจึงเปิดคอมพิวเตอร์
 16. ก่อนใช้คอมพิวเตอร์ ให้อัพเดตและปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยใดๆ ที่เคยติดตั้งไว้ก่อนทำการกู้คืนระบบกลับเข้าไปใหม่
 17. ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เคยติดตั้งไว้หลังจากซื้อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งไฟล์ที่สำรองข้อมูลไว้กลับเข้าไปใหม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย