solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

แก้ไขข้อผิดพลาดรหัสเคลมเครื่องพิมพ์ HP

หลังจากกรอกรหัสเคลมของคุณ ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น และคุณไม่สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์หรือลงทะเบียน Instant Ink ต่อไปได้ การรีเซ็ต Web Services เพื่อขอรับรหัสเคลมใหม่อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้

 • รหัสเคลมไม่ถูกต้อง

 • ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด

 • รหัสหมดอายุ

 • ข้อผิดพลาด 500

 • ไม่รู้จักรหัสเครื่องพิมพ์

 • เครื่องพิมพ์ที่เคลมไปแล้ว

รีเซ็ตการเชื่อมต่อ Web Services

รีเซ็ตการเชื่อมต่อ Web Services เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์หรือข้อผิดพลาด หรือเมื่อต้องการรหัสเคลมเครื่องพิมพ์ใหม่

หมายเหตุ:

การรีเซ็ต Web Services เป็นการลบค่า HP ePrint กําหนดเองทั้งหมด

ค้นหารหัสเคลมเครื่องพิมพ์

หลังจากเปิดใช้ Web Services หน้าข้อมูลจะจัดพิมพ์ออกมาระบุอีเมลแอดเดรส HP ePrint และรหัสเคลมเครื่องพิมพ์

ค้นหา รหัสเคลม เครื่องพิมพ์จากเอกสารข้อมูลที่จัดพิมพ์หรือที่จอแสดงผลที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ รหัสเคลมเป็นข้อความและตัวอักษรเฉพาะสําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยมักจะระบุด้านล่างของอีเมลแอดเดรส ePrint

รูปที่ 1. ตัวอย่างหน้าข้อมูลและตําแหน่งรหัสเคลม ตัวอย่างเอกสารข้อมูลจัดพิมพ์ออกมาพร้อมรหัสเคลมที่ระบุ

หากหน้าข้อมูลไม่จัดพิมพ์ออกมาหลังจากเปิดใช้งาน Web Services ให้ใช้วิธีเผื่อเลือกเพื่อขอรับรหัสดังกล่าว

 • การใช้เมนูสรุป Web Services (เฉพาะจอสัมผัส): กดเลือกไอคอน ePrint ที่แผงควบคุม

  จากหน้าจอสรุป Web Services เลือก Print Info หรือ Print (ข้อมูลการพิมพ์) เพื่อพิมพ์หน้าข้อมูลใหม่

  หากหน้าเอกสารยังไม่จัดพิมพ์ออกมา ให้ค้นหาอีเมลแอดเดรส ePrint จากหน้าจอ จากนั้นจดข้อมูลทั้งหมดไว้ก่อน @hpeprint.com สําหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น อักขระข้อความและตัวอักษรนี้เป็นรหัสเคลม กรอกค่านี้เป็นรหัสเคลมในหน้าต่างตั้งค่า HP Smart หรือ HP Easy Start

  อีเมลแอดเดรส HP ePrint ที่แสดงอยู่ในหน้าจอสรุปข้อมูล Web Services
 • การใช้หน้า Web Services Information: ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อพิมพ์หน้า Web Services Information โดยใช้รหัสเคลม ดูรายงานการใช้เครื่องพิมพ์และวิธีการพิมพ์ได้จากคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  เครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้นที่รองรับการพิมพ์หน้า Web Services Information (ข้อมูลบริการทางเว็บ)

  ตัวอย่างการพิมพ์หน้า Web Services Information (ข้อมูลบริการทางเว็บ) สําหรับเครื่องพิมพ์ HP บางรุ่น:

  • สําหรับแผงควบคุมแบบจอสัมผัส ให้กดเลือก ไอคอน Setup ( หรือ ) กด Web Services, Report หรือTools (บริการทางเว็บ หรือเครื่องมือ) จากนั้นกดเลือก หน้าข้อมูลการพิมพ์ หรือ หน้าข้อมูล Web Services (บริการทางเว็บ) ตามแผงควบคุมเครื่องของคุณ

  • สําหรับแผงควบคุมแบบปุ่มเท่านั้น ให้กดปุ่ม ePrint และ ข้อมูล พร้อม ๆ กัน

   หากคุณไม่มีปุ่ม ePrint ให้กดปุ่ม Cancel และ Information พร้อมกัน

   รหัสเครื่องพิมพ์ที่ระบุในหน้า Web Services Information (ข้อมูลบริการทางเว็บ) หรือรายงาน

เคลมเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเองจากเว็บไซต์ HP Smart

เพื่อแก้ไขปัญหา ให้เคลมเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเองจากเว็บไซต์ของ HP Smart หากพบปัญหาในการแจ้งข้อมูลเครื่องพิมพ์ระหว่างการตั้งค่าหรือลงทะเบียน Instant Ink จากนั้นทําการตั้งค่าหรือลงทะเบียนเครื่องพิมพ์

กระบวนการ

 1. ไปที่ เว็บไซต์ HP Smartและจากนั้น สร้างหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

 2. หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ให้ไปที่ hpsmart.com/newprinter

 3. จากหน้าเว็บ Add a Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์ ) ให้กรอกรหัสเคลม จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)

  • หากเคลมเครื่องพิมพ์ได้ให้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไป

  • หากการเคลมเครื่องพิมพ์ล้มเหลว ให้ทําตามขั้นตอนต่อไป

  การกรอกรหัสเคลม
 4. สิ้นสุดการตั้งค่าหรือลงทะเบียนเครื่องพิมพ์

  • แอป HP Smart: จากหน้าจอหลักของแอพ คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์ ) หรือไอคอน Add printer ( หรือ ) จากนั้นทําตามข้อความที่แจ้งเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

  • HP Instant Ink: ไปที่ บัญชี HP Instant Inkและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ คลิก Sign Up Now (สมัครตอนนี้) หรือ Enroll (ลงทะเบียน) หรือเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ที่ด้านขวาบนของแผงข้อมูล Instant Ink จากนั้นทําตามคําแนะนําเพื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

กระบวนการ

 1. ป้อนหมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูสถานะการรับประกัน และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคุณตามความเหมาะสม

 2. เลือกตัวเลือกบริการสนับสนุน หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะนำทางคุณไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ประเทศ/ภูมิภาค: