solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

ไม่สามารถพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่ลงทะเบียน HP+ หรือ Instant Ink

เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์และมีปัญหาการเชื่อมต่อหรือข้อความแจ้งสถานะที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นที่แอพ HP Smart หรือที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

 • ไม่สามารถพิมพ์ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อพิมพ์งานต่อไปโดยใช้ตลับหมึก HP Instant Ink

 • ปัญหาการเชื่อมต่อ

 • เครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

 • สถานะเครื่องพิมพ์ที่ไม่รู้จัก

เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์ HP ที่ลงทะเบียนใน Instant Ink จะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้ Web Services ทํางานได้อย่างถูกต้อง Web Services ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องพิมพ์และคุณสมบัติที่เชื่อมต่อทางเว็บ เช่น ความปลอดภัย ระดับหมึกและการตรวจสอบจํานวนหน้า การตัดการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จากอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานหรือใช้การเชื่อมต่อ USB อย่างเดียวอาจจํากัดการทํางานของเครื่องพิมพ์จนกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะกลับคืนมาได้

หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเกี่ยวข้องกับบัญชี Instant Ink หรือตลับหมึกของคุณ ให้ไปที่หัวข้อ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถพิมพ์งานผ่านตลับหมึก HP Instant Ink ได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

HP มีการเผยแพร่เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ๆ ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์เป็นระยะๆ อัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อควรระวัง:

อย่าปิดเครื่องพิมพ์ระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายอย่างถาวร

 • จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ (เฉพาะเครื่องพิมพ์เครือข่าย): เครื่องพิมพ์ HP หลายรุ่นมีเมนูแผงควบคุมสามารถติดตั้งข้อมูลอัพเดตได้โดยตรงจาก HP การอัพเดตเฟิร์มแวร์จากแผงควบคุมจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องพิมพ์

  เช่น กดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า) กดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) จากนั้นกดเลือก Update Printer (อัพเดตเครื่องพิมพ์) จากนั้นกดเลือก Check Now (ตรวจสอบตอนนี้) ข้อมูลอัพเดตใหม่จะถูกติดตั้งอัตโนมัติ

 • จากแอพ HP Smart: จากหน้าจอหลักของแอพ ให้คลิกที่ภาพเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) จาก EWS คลิกที่แถบรายการ Printer Update หรือคลิกที่ Printer Updates จาก Manage (จัดการ) จากนั้นคลิก Check Now (ตรวจสอบตอนนี้) ข้อมูลอัพเดตใหม่จะถูกติดตั้งอัตโนมัติ

 • จากเว็บไซต์ของ HP: ไปที่ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HPทําตามข้อความที่แจ้งเพื่อเปิดหน้าดาวน์โหลดสําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก Download (ดาวน์โหลด) ติดกับข้อมูลอัพเดตที่แจ้งใน Firmware (เฟิร์มแวร์) จากนั้นเปิดขึ้นมา จากนั้นทําตามคําแนะนําใน HP Printer Update เพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์

  การคลิกเลือก Download (ดาวน์โหลด) จากหัวข้อ Firmware (เฟิร์มแวร์)

รีสตาร์ทอุปกรณ์

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา เครื่องพิมพ์ และเราเตอร์เพื่อล้างสถานะข้อผิดพลาด

ตัดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาจากชื่อเครือข่าย (SSID) จากนั้นต่อเข้ากับชื่อเครือข่ายเดียวกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

หากเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานและพร้อมทํางาน แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป

 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ หากเครื่องพิมพ์ไม่ปิดการทํางาน ให้ปลดสายไฟจากเครื่องพิมพ์และจากแหล่งจ่ายไฟ

 2. ปิดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้

 3. รีสตาร์ทเราเตอร์

 4. ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์และเต้ารับไฟฟ้า

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา

 6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ใช้เครือข่ายเดียวกัน

  • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา: เปิดรายการเครือข่ายที่มี และตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกต้อง

  • พิมพ์: ตรวจสอบไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่แผงควบคุม หากเป็นสีน้ําเงินทึบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่

ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์จากแอพ HP Smart

ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เมื่อมีปัญหาในการพิมพ์ เชื่อมต่อหรือใช้งานคุณสมบัติการทํางาน

 1. เปิดแอพ HP Smart จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จะต้องมีบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้งานคุณสมบัติและค่าปรับตั้งทั้งหมดของเครื่องพิมพ์

 2. ตรวจสอบไอคอนสถานะเครื่องพิมพ์ติดกับภาพเครื่องพิมพ์ อาจต้องใช้เวลาสองถึงสามนาทีก่อนที่แอพจะแสดงสถานะเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน

  • ไอคอน วงกลมสีเขียว: เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ และพร้อมสําหรับการพิมพ์

   สถานะพร้อมสําหรับการเชื่อมต่อภายในในแอพ HP Smart
  • ไอคอน Cloud สีเขียว: เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนื่องจากอยู่ในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ต่างกัน รองรับเฉพาะคุณสมบัติการทํางานจากระยะไกล เช่น Print Anywhere (พิมพ์ทุกที่) จากนั้นเลือกค่าเครื่องพิมพ์

   เรียกใช้ฟังก์ชั่นการทํางานทั้งหมดจากเครื่องพิมพ์โดยอุปกรณ์ของคุณจะต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกับเครื่องพิมพ์ของคุณ อย่าใช้เครือข่ายสาธารณะหรือ guest เช่น เครือข่ายที่ใช้ในห้องพัก และร้านกาแฟ เพื่อป้องกันปัญหาการเชื่อมต่อ

   สถานะพร้อมสําหรับการเชื่อมต่อระยะไกลในแอพ HP Smart
  • ไอคอน Cloud สีส้ม: เครื่องพิมพ์ HP+ ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ USB อย่างเดียว และฟังก์ชั่นของเครื่องพิมพ์จะจํากัด

   กู้คืนบริการ HP+ หรือ Instant Ink โดยปลดสาย USB จากนั้นต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับอินเทอร์เน็ตใหม่ คุณอาจต้องลบเครื่องพิมพ์จากแอพ HP Smart และติดตั้งใหม่อีกครั้งทางอินเทอร์เน็ต

   ข้อควรระวัง:

   เครื่องพิมพ์ที่ลงทะเบียนกับ HP+ และ Instant Ink จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค้างไว้ การถอดสายเครื่องพิมพ์ออกจากอินเทอร์เน็ตหรือใช้การเชื่อมต่อแบบ USB อย่างเดียว อาจทําให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง

   สถานะเครื่องพิมพ์ที่ไม่รู้จักสําหรับการเชื่อมต่อระยะไกลในแอพ HP Smart
  • ไอคอน วงกลมสีดํา: เครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

   เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์อีกครั้งโดยสาย USB เครื่องพิมพ์จะต้องต่อตรงกับคอมพิวเตอร์ หรือไฟหรือไอคอน Wi-Fi ( หรือ ) เป็นสีน้ําเงินที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หากยังเกิดปัญหา ให้ไปที่เครื่องพิมพ์ HP ออฟไลน์หรือไม่สามารถใช้งานได้

   สถานะเครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้งานได้หรือออฟไลน์ในแอพ HP Smart
  • ไอคอนรูปสามเหลี่ยมสีเหลือง หรือไอคอนวงกลมสีแดง: เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ แต่ต้องมีการดําเนินการก่อนที่จะสามารถพิมพ์งานได้ เช่น ข้อความอาจพูดว่า Align the Printheads, Out of Paper หรือ Printer Door Open

   สถานะการแจ้งเตือนสําหรับ Align the Printheads (จัดเรียงหัวพิมพ์) ในแอพ HP Smart

หากต้องการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใหม่ ให้คลิกที่ภาพเครื่องพิมพ์ คลิก Printer Information (ข้อมูลเครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิกที่ไอคอนรีเฟรชติดกับ Status (สถานะ)

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Web Services

ตรวจสอบสถานะของ Web Services จากเมนูตั้งค่าขั้นสูง Web Services ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องพิมพ์และคุณสมบัติที่เชื่อมต่อทางเว็บ เช่น Print Anywhere และ Instant Ink

 1. ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดค่าขั้นสูงสําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • แอป HP Smart: คลิกที่ภาพเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเปิดค่าปรับตั้งและเครื่องมือจัดการ จากนั้นคลิก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) จาก Settings (ค่าปรับตั้ง)

  • EWS เครื่องพิมพ์: เปิด HP Embedded Web Server (EWS) โดยใช้ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์

 2. จากโฮมเพจเครื่องพิมพ์ คลิกที่แท็บ Web Services (บริการทางเว็บ)

 3. หากได้รับแจ้งให้ล็อกอินหรือกรอก PIN ของเครื่องพิมพ์ ให้กรอกชื่อผู้ใช้ของ ผู้ดูแลระบบ (HP LaserJets เท่านั้น) กรอก PIN จากฉลากเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Submit or OK ( ส่ง หรือ ตกลง) ฉลากนี้มักอยู่ในช่องตลับหมึกหรือฝาเครื่องพิมพ์

  ตําแหน่ง PIN บนฉลากเครื่องพิมพ์
 4. จะต้องเปิด Web Services ไว้

  • หากหน้าสรุปข้อมูล Web Services ปรากฏขึ้น ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

   หน้าสรุป Web Services
  • หากหน้า Web Services Setup (ตั้งค่าบริการทางเว็บ) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Continue (ดําเนินการต่อ ) หรือ Enable (เปิดใช้งาน) จากนั้นทําตามที่ระบบแจ้งเพื่อเปิดทํางาน หากการเปิดใช้ Web Services ล้มเหลว ให้ไปที่หน้า Can't connect an HP printer to Web Services

   การคลิก Continue (ดําเนินการต่อ) จากแท็บ Web Services (บริการทางเว็บ)
 5. จากหน้าสรุป Web Services ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  • หากสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็น Connected (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

  • หากสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็น Disconnected (ตัดการเชื่อมต่อ) ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 6. ปลดสาย USB จากเครื่องพิมพ์ จากนั้นต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายอีกครั้งโดยใช้ Wireless Setup Wizard

  1. จาก EWS คลิกที่แท็บ Network (เครือข่าย) จากนั้นคลิก Wireless (802.11) (ไร้สาย)

  2. เลือก Wireless Setup Wizard จากนั้นคลิก Next (ถัดไป ) จากหน้าต้อนรับ

   การคลิกเลือก Next (ถัดไป)
  3. ทําตามข้อความที่แจ้งเพื่อเลือกเครือข่ายและเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

รีเซ็ตการเชื่อมต่อ Web Services

รีเซ็ตการเชื่อมต่อ Web Services เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์หรือข้อผิดพลาด

 1. ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดค่าขั้นสูงสําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • แอป HP Smart: คลิกที่ภาพเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเปิดค่าปรับตั้งและเครื่องมือจัดการ จากนั้นคลิก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) จาก Settings (ค่าปรับตั้ง)

  • EWS เครื่องพิมพ์: เปิด HP Embedded Web Server (EWS) โดยใช้ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์

 2. จากโฮมเพจเครื่องพิมพ์ คลิกที่แท็บ Web Services (บริการทางเว็บ)

 3. หากได้รับแจ้งให้ล็อกอินหรือกรอก PIN ของเครื่องพิมพ์ ให้กรอกชื่อผู้ใช้ของ ผู้ดูแลระบบ (HP LaserJets เท่านั้น) กรอก PIN จากฉลากเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Submit or OK ( ส่ง หรือ ตกลง) ฉลากนี้มักอยู่ในช่องตลับหมึกหรือฝาเครื่องพิมพ์

  ตําแหน่ง PIN บนฉลากเครื่องพิมพ์
 4. จาก Web Services Settings (ค่า Web Services) คลิก Remove Web Services หรือ Reset Web Services (HP+ only) (เฉพาะ HP+

  • จากหน้า Remove Web Services (ลบ Web Services) คลิก Remove Web Services > Yes (ใช่) จากนั้นทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

   การคลิกเลือก Reset (รีเซ็ต)
  • จากหน้า Reset Web Services (รีเซ็ต Web Services) คลิก Reset (รีเซ็ต) หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

   การคลิกเลือก Reset (รีเซ็ต)
 5. เมื่อหน้า Web Services Setup (ตั้งค่าบริการทางเว็บ) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Continue (ดําเนินการต่อ ) หรือ Enable (เปิดใช้งาน) จากนั้นทําตามคําแนะนําเพื่อเปิดใหม่

  การคลิก Continue (ดําเนินการต่อ) จากแท็บ Web Services (บริการทางเว็บ)

  สําหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่เปิดตัวก่อนปี 2020 หน้าข้อมูล ePrint และรหัสเคลมจะจัดพิมพ์อัตโนมัติหลังจากเปิดใช้ Web Services

 6. หากการเปิดใช้ Web Services ล้มเหลว ให้ไปที่หน้า Can't connect an HP printer to Web Services

ตรวจสอบแผงข้อมูลบัญชี HP Smart

เปิดแผงข้อมูลบัญชี HP Smart ของคุณเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อและสถานะเครื่องพิมพ์

 1. จากหน้าจอหลักของแอพ HP Smart ให้คลิกที่ไอคอนบัญชีหรือไอคอนที่มีค่าเริ่มต้น จากนั้นคลิก Manage HP Account (จัดการบัญชี HP) คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน

 2. จากแผงข้อมูลทางบัญชี คลิก Printers (HP+ only) หรือ HP Instant Ink > Overview

 3. ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์จากชื่อเครื่องพิมพ์

  • หาก พร้อมจะพิมพ์ งานพร้อมไอคอน วงกลมสีเขียว ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

  • หาก พร้อมจะพิมพ์ งานพร้อมไอคอน วงกลมสีเทา ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่เพื่อรีเซ็ตการเชื่อมต่อ จากนั้นทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • หาก ยังไม่พร้อมพิมพ์ หรือ ไม่สามารถพิมพ์ งานพร้อมไอคอน วงกลมสีแดง ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 4. คลิกที่ไอคอน Refresh (รีเฟรช) ที่มุมด้านขวาบนเพื่อตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์อีกครั้ง รีเฟรชการเชื่อมต่อสูงสุด 5 ครั้งเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

  ตําแหน่งไอคอน Refresh (รีเฟรช) จากหน้า Printers (ด้านบน) หรือ Instant Ink Overview (ด้านล่าง)

  ตําแหน่งไอคอนรีเฟรชจากเครื่องพิมพ์ (ด้านบน) หรือหน้า Instant Ink Overview (ด้านล่าง)

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 1. ไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP - การติดต่อ

 2. ป้อนหมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูสถานะการรับประกัน และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคุณตามความเหมาะสม

 3. เลือกตัวเลือกบริการสนับสนุน หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะนำทางคุณไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ประเทศ/ภูมิภาค: