solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

คืนค่าจากโรงงานสําหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212

คืนค่าจากโรงงานโดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ LaserJet M207-M212

  1. ปลดสายไฟของเครื่องพิมพ์

  2. จากแผงควบคุม กดปุ่ม Resumeค้างไว้

  3. ต่อสายไฟกลับเข้าไปใหม่โดยไม่ต้องถอดปุ่ม

  4. ปล่อยปุ่มเมื่อไฟข้อมูลติดสว่าง

    หลังผ่านไปประมาณ 20 วินาที เครื่องพิมพ์ของคุณจะรีสตาร์ทอัตโนมัติ
ประเทศ/ภูมิภาค: