solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro 4001-4004, MFP 4101-4104 – กําหนดค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบโดยใช้ Embedded Web Server (EWS)

ดูวิธีเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัสผ่านผู้ดูแลระบบเริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงานสำหรับ Embedded Web Server (EWS)

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์บางรายการใน Embedded Web Server (EWS) จะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และต้องใช้รหัส PIN เริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงาน โดยทั่วไปแล้ว PIN นี้จะถูกตั้งค่าเป็นรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (หรือผู้ดูแล) สําหรับ EWS โปรดใช้คําแนะนําในเอกสารนี้ในการกําหนดรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบใหม่

เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro ต่อไปนี้:

  • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 4001-4004n/dn/dw Series

  • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 4001-4004ne/dne/dwe HP+ Series

  • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP 4101-4104dw/fdn/fdw Series

  • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP 4101-4104dwe/fdne/fdwe HP+ Series

ข้อกำหนดก่อนที่คุณจะเริ่ม

ตรวจสอบว่าได้รับ PIN เริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงานแล้ว PIN เริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงานจะอยู่บนฉลากด้านในของฝาปิดช่องใส่ตลับหมึกที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

คุณสามารถอัพเดต PIN เริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงานได้ระหว่างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นบน HP LaserJet Pro 4001-4004 และ HP LaserJet Pro MFP 4101-4104 Standard printer model series ที่ผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 สําหรับเครื่องพิมพ์รุ่นเหล่านี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับ PIN สําหรับผู้ดูแลระบบ 8 หลักที่อัปเดตล่าสุด

ตําแหน่งของ PIN เริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงาน

ตําแหน่งของ PINประเทศ/ภูมิภาค: