solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro 4001, 4002, 4003, 4004 - วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ด้วยการเชื่อมต่อ USB

ดูวิธีใช้การเชื่อมต่อ USB เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์

การใช้การเชื่อมต่อ USB เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้้เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อแบบ USB

 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ ที่อยู่เว็บไซต์ (หรือ URL) จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 2. กดลูกศรทางขวา ขวาบนแผงควบคุมเพื่อเลือกภาษาและประเทศ/พื้นที่

 3. แผงควบคุมจะพรอมต์ให้คุณไปที่ hpsmart.com/setup

 4. ต่อสายเคเบิล USB และทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 5. เมื่อหน้าจอ "เลือกเครื่องพิมพ์” ปรากฏขึ้นในซอฟต์แวร์ HP Easy Start ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณกําลังตั้งค่า (ควรจะระบุว่า "เชื่อมต่อด้วย USB")

  หมายเหตุ:

  หาก HP Easy Start พบเครื่องพิมพ์ ให้เลือกปุ่ม เครื่องพิมพ์ไม่แสดง การทําเช่นนี้จะนําคุณไปยังหน้าจอ "เลือกเครื่องพิมพ์”

 6. เลือก สาย USB

 7. เลือก ดำเนินการต่อ

 8. เลือก ไดรเวอร์พื้นฐาน

 9. เลือก ไม่ล่ะ ขอบคุณ หรือ ใช่ สําหรับการวิเคราะห์แอปพลิเคชัน

  หมายเหตุ:

  หากมีข้อความแจ้งให้เลือกเครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้งบนเครือข่าย ให้คลิก อุปกรณ์ของฉันไม่อยู่ในรายการ แล้วคลิก ถัดไป หากมีข้อความแจ้งให้เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ต ให้คลิก ยกเลิก

 10. เมื่อหน้าจอ "ตัวเลือกการเชื่อมต่อ" ปรากฏขึ้น ให้เลือกปุ่มตัวเลือกถัดจาก USB แล้วคลิก ถัดไป

 11. เมื่อหน้าจอ "การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์" ปรากฏขึ้น ให้คลิก เสร็จสิ้น

 12. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม X (ยกเลิก) สองครั้ง

  เครื่องพิมพ์อยู่ในขั้นตอนพร้อมใช้
ประเทศ/ภูมิภาค: