solution Contentsolution Content

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - วิธีการสร้างและใช้ลายน้ำเมื่อพิมพ์ (macOS)

เรียนรู้วิธีการเพิ่มลายน้ำในหน้าที่พิมพ์เมื่อพิมพ์จาก macOS ลายน้ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีอยู่ในซอฟต์แวร์ หรือมีตัวเลือกให้การสร้างลายน้ำใหม่

การสร้างและใช้ลายน้ําเมื่อพิมพ์ (macOS)

เรียนรู้วิธีการเพิ่มลายน้ำในหน้าที่พิมพ์เมื่อพิมพ์จาก macOS

  1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

  2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) ให้เลือกเครื่องพิมพ์

  3. ขยายรายการดรอปดาวน์ หรือคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วคลิกเมนู Watermarks (ลายน้ำ)

  4. เลือกตัวเลือก Watermark (ลายน้ำ)

  5. จากรายการดรอปดาวน์ Pages (หน้า) ให้เลือกว่าจะพิมพ์ลายน้ำลงในทุกหน้าหรือเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น

  6. จากรายการดรอปดาวน์ Text (ข้อความ) ให้เลือกลายน้ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเลือกตัวเลือก Custom (ที่กำหนดเอง) และในช่องข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่จะแสดงเป็นลายน้ำบนหน้าที่พิมพ์

  7. เลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับลายน้ำ

  8. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน
ประเทศ/ภูมิภาค: