solution Contentsolution Content

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - วิธีการหยุดหรือยกเลิกงานพิมพ์ (macOS)

เรียนรู้วิธีการยกเลิกงานพิมพ์จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือคิวการพิมพ์ของ macOS

หยุดหรือยกเลิกงานพิมพ์

เลือกตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อยกเลิกงานพิมพ์:

  • จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์: หากเครื่องกำลังพิมพ์งานพิมพ์อยู่ ให้กดปุ่มยกเลิก บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อยกเลิกงาน

    หมายเหตุ:

    หากงานพิมพ์ดำเนินการไปมากแล้ว คุณอาจไม่สามารถยกเลิกงานพิมพ์นั้น

    การกดปุ่มยกเลิก จะลบงานที่กำลังพิมพ์อยู่ ในกรณีที่มีงานกำลังดำเนินการอยู่หลายงาน การกดปุ่มยกเลิก จะลบงานที่แสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

  • จากโปรแกรมซอฟต์แวร์: โดยทั่วไป กล่องโต้ตอบจะแสดงชั่วครู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้

  • จากคิวการพิมพ์ของ macOS: เปิดคิวการพิมพ์โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ในด็อค คลิกงานพิมพ์เพื่อไฮไลต์ และคลิก Delete (ลบ)
ประเทศ/ภูมิภาค: