ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro 4001-4004, MFP 4101-4104 - ใส่และพิมพ์ซองจดหมาย

ตรวจดูข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการใส่กระดาษและการพิมพ์ซองจดหมาย

คำแนะนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่และพิมพ์ซองจดหมาย

ใช้ถาด 1 เท่านั้นในการพิมพ์บนซองจดหมาย ถาด 1 บรรจุซองจดหมาย 10 ซอง

ในการพิมพ์ซองจดหมายโดยใช้ตัวเลือกป้อนด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ แล้วใส่ซองจดหมายลงในถาดหลังจากส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์แล้ว

นอกเหนือจากคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้สำหรับวิธีใส่และพิมพ์ซองจดหมาย

พิมพ์ซองจดหมาย

ในการพิมพ์ซองจดหมาย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์

  หมายเหตุ:

  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

 3. คลิกหรือแตะแถบ กระดาษ/คุณภาพ

 4. ในรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ ให้เลือกขนาดที่ถูกต้องสำหรับซองจดหมาย

 5. ในรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้เลือก ซองจดหมาย

 6. ในรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ ให้เลือก ป้อนด้วยตนเอง

 7. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)

 8. ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

การวางแนวซองจดหมาย

เมื่อใส่ซองจดหมาย ให้ใส่ไว้ตามข้อมูลในตารางต่อไปนี้

การวางแนวซองจดหมาย

ถาด

วิธีการใส่

ถาด 1

หงายหน้าขึ้น

ปลายซองด้านสั้นด้านที่ติดสแตมป์หันเข้าเครื่องพิมพ์

ใส่โดยหงายซองจดหมายขึ้น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย