solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro - การกำหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Embedded Web Server (EWS)

ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อจัดการฟังก์ชันการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์แทนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ต่อไปนี้เป็นรายการคุณสมบัติที่มีใน EWS บางส่วน:

  • ดูข้อมูลสถานะเครื่องพิมพ์

  • ตรวจสอบอายุใช้งานที่เหลือของอุปกรณ์สิ้นเปลืองอยู่ทั้งหมดและสั่งซื้อใหม่

  • ดูและเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของถาดกระดาษ (ประเภทและขนาดกระดาษ)

  • ดูและพิมพ์หน้าภายในต่างๆ

  • ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าเครือข่าย

HP Embedded Web Server จะทำงานเมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ IP HP Embedded Web Server ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ IPX คุณไม่จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถเปิดและใช้งาน HP Embedded Web Server นี้ได้

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย HP Embedded Web Server จะทำงานโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

Printer Home Page (EWS) คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ HP Embedded Web Server เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะเมื่อติดตั้งแบบเต็มเมื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

HP Embedded Web Server ไม่สามารถเข้าถึงผ่านไฟร์วอลล์เครือข่ายได้
ประเทศ/ภูมิภาค: