solution Contentsolution Content

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - พิมพ์หน้าแรกและหน้าสุดท้ายบนกระดาษอื่น (Windows)

เรียนรู้วิธีปรับการตั้งค่าการพิมพ์ใน Windows เพื่อพิมพ์เอกสารที่มีหลายหน้าโดยใช้กระดาษต่างประเภทกัน

นอกเหนือจากคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แล้ว คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้เพื่อพิมพ์บางหน้าของเอกสารหลายหน้าบนกระดาษที่แตกต่างกัน

พิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปรับการตั้งค่าการพิมพ์ใน Windows เพื่อพิมพ์หน้าแรก หรือหน้าสุดท้าย หรือหน้าที่เลือกในเอกสารหลายหน้าด้วยกระดาษประเภทต่างๆ

หมายเหตุ:

ตัวเลือกการตั้งค่าการพิมพ์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Windows และแอปพลิเคชันหรือแอป Office

 1. จากแอป Office ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Properties (คุณสมบัติ) Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)

  กล่องโต้ตอบการพิมพ์

  กล่องโต้ตอบการพิมพ์

  Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

  Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)
 3. คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ

  แท็บกระดาษ/คุณภาพ

  แท็บกระดาษ/คุณภาพ
 4. ภายใต้ Special pages (หน้าพิเศษ) ให้คลิก Print pages on different paper (พิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น) แล้วคลิกปุ่ม Settings (การตั้งค่า)

  ตัวเลือก “พิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น”

  ตัวเลือก “พิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น”

  กล่องโต้ตอบใหม่จะเปิดขึ้น

 5. แก้ไขตัวเลือกการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ Print pages on different paper (พิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น) หรือ Special Pages (หน้าพิเศษ)

  • พิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น:

   1. ในกล่องโต้ตอบ Print pages on different paper (พิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น) ให้ป้อนหมายเลขหน้าในฟิลด์ข้อความ

    คำแนะนำ:

    หากต้องการพิมพ์หน้าที่เลือกจากเอกสาร ให้แยกแต่ละหมายเลขหน้าด้วยเครื่องหมายจุลภาค (เช่น 1, 3, 5)

   2. เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องจากรายการดรอปดาวน์ Paper source (แหล่งกระดาษ) และ Paper type (ประเภทกระดาษ) แล้วคลิกปุ่ม OK (ตกลง)

    ตัวเลือกพิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น
  • หน้าพิเศษ:

   1. ในพื้นที่ หน้าในเอกสาร ให้เลือกระหว่างตัวเลือก แรก หรือตัวเลือก สุดท้าย

    ตัวเลือกใต้ “หน้าในเอกสาร”
   2. เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องจากรายการดรอปดาวน์ Paper source (แหล่งกระดาษ) และ Paper type (ประเภทกระดาษ) แล้วคลิกปุ่ม Add (เพิ่ม)

    ตัวเลือกแหล่งกระดาษและประเภทกระดาษ
   3. คลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการตั้งค่า

  หมายเหตุ:

  หากคุณกำลังพิมพ์ทั้งหน้าแรกและหน้าสุดท้ายบนกระดาษอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับหน้าอื่น

 6. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหรือคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 7. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) หรือ OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์งาน

  ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Windows ให้คลิก Apply (ใช้) เพื่อบันทึกการตั้งค่า แล้วคลิก Print (พิมพ์) ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์
ประเทศ/ภูมิภาค: