ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - กําหนดค่าการประหยัดพลังงาน

เรียนรู้วิธีการกําหนดค่าการตั้งค่าการประหยัดพลังงานของเครื่องพิมพ์เพื่อให้สมดุลกับความต้องการในการใช้ความเร็วและการใช้พลังงาน

พิมพ์ด้วย EconoMode (รุ่นขาวดำเท่านั้น)

บางเครื่องพิมพ์มีตัวเลือก EconoMode สำหรับการพิมพ์เอกสารฉบับร่าง การใช้โหมด EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยลง แต่ EconoMode ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลงเช่นกัน

HP ไม่แนะนำให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยู่นานเกินกว่าอายุของชิ้นส่วนในตลับผงหมึก หากคุณภาพการพิมพ์เริ่มลดลง และไม่สามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับผงหมึก

หมายเหตุ:

หากไม่มีตัวเลือกนี้อยู่ในไดรเวอร์การพิมพ์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าได้โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

กำหนดค่า EconoMode จากไดรเวอร์การพิมพ์

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกําหนดค่า EconoMode จากไดรเวอร์การพิมพ์

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก พิมพ์

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ กำหนดลักษณะ

 3. คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ

 4. คลิกช่องทำเครื่องหมาย EconoMode เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ แล้วคลิก ตกลง

กำหนดค่า EconoMode จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ (FutureSmart 3)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกําหนดค่า EconoMode จากแผงควบคุมสําหรับ FutureSmart 3

 1. กดปุ่มหน้าหลัก บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

  1. การดูแลระบบ

  2. การตั้งค่าทั่วไป

  3. คุณภาพการพิมพ์

 3. เลือก EconoMode

 4. เลือก เปิด หรือ ปิด เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ แล้วแตะ บันทึก หรือกดปุ่ม OK

กำหนดค่า EconoMode จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ (FutureSmart 4)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกําหนดค่า EconoMode จากแผงควบคุมสําหรับ FutureSmart 4

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู การตั้งค่า

 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

  1. ทำสำเนา/พิมพ์ หรือ พิมพ์

  2. ตัวเลือกการพิมพ์เริ่มต้น

  3. Economode

 3. เลือก เปิด หรือ ปิด เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ

ตั้งค่าว่าง (FutureSmart 4 เท่านั้น)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าว่าง

ตามค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์จะอุ่นเครื่องไว้ระหว่างงานเพื่อให้ความเร็วที่ดีที่สุด และพิมพ์หน้าแรกของงานได้เร็วขึ้น เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เย็นลงระหว่างงาน

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู การตั้งค่า

 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

  1. ทั่วไป

  2. การตั้งค่าพลังงาน

  3. การตั้งค่าว่าง

 3. ปรับตัวเลื่อนไปทางขวาเพื่อประหยัดพลังงาน แตะ เสร็จ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ตั้งค่าตัวจับเวลาพักเครื่อง และกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ใช้พลังงาน 1 วัตต์หรือน้อยกว่า

เครื่องพิมพ์มีหลายตัวเลือกสำหรับคุณสมบัติตัวจับเวลาพักเครื่องประหยัดพลังงาน เวลาหน่วงก่อนเข้าสู่สถานะพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติสามารถปรับได้ และการใช้พลังงานระหว่างสถานะพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติจะแตกต่างกันตามการเลือกสำหรับตัวเลือกเริ่มทำงาน/เปิดอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

HP ไม่แนะนำให้ใช้การตั้งค่า Deep Sleep หากคุณมีโซลูชันการรักษาความปลอดภัยติดตั้ง ในบางสถานการณ์ เครื่องพิมพ์ไม่เริ่มทำงานต่อจากโหมด Deep Sleep สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทน HP ของคุณ

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

ชนิดแผงควบคุม

เวอร์ชัน

แผงควบคุม

FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4

FutureSmart 3

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดการการตั้งค่าพลังงาน (FutureSmart 3)

 1. กดปุ่มหน้าหลัก บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

  1. การดูแลระบบ

  2. การตั้งค่าทั่วไป

  3. การตั้งค่าพลังงาน

  4. การตั้งค่าตัวจับเวลาพักเครื่อง

 3. แผงควบคุม 4 บรรทัดเท่านั้น: เลือก ตัวจับเวลาพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติ, แล้วเลือก เปิด กดปุ่ม ตกลง

 4. เลือก พักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

 5. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนระยะเวลาที่เหมาะสม แล้วแตะปุ่ม บันทึก หรือกดปุ่ม ตกลง

 6. เลือกหนึ่งในตัวเลือก เริ่มทำงาน/เปิดอัตโนมัติตามเหตุการณ์เหล่านี้:

  • เหตุการณ์ทั้งหมด: เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำงานเมื่อได้รับงานพิมพ์ (ผ่านพอร์ต USB, พอร์ตเครือข่าย หรือการเชื่อมต่อไร้สาย) เมื่อมีการกดปุ่มบนแผงควบคุม หรือเปิดฝาหรือถาด

  • พอร์ตเครือข่าย: เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำงานเมื่อได้รับงานพิมพ์ที่ส่งผ่านพอร์ตเครือข่าย หรือเมื่อมีการกดปุ่มบนแผงควบคุม หรือเปิดฝาหรือถาด ด้วยการตั้งค่านี้ เครื่องพิมพ์จะใช้พลังงาน 1 วัตต์หรือน้อยกว่าขณะอยู่ในสถานะพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติ

  • ปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้น: เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้น ด้วยการตั้งค่านี้ เครื่องพิมพ์จะใช้พลังงาน 1 วัตต์หรือน้อยกว่าขณะอยู่ในสถานะพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติ

FutureSmart 4

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดการการตั้งค่าพลังงาน (FutureSmart 4)

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู การตั้งค่า

 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

  1. การตั้งค่าทั่วไป

  2. การตั้งค่าพลังงาน

  3. การตั้งค่าพักเครื่อง

 3. เลือก พักเครื่องหลังจากไม่ได้ใช้งาน เพื่อระบุจำนวนนาทีที่เครื่องพิมพ์ไม่ได้ใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่โหมดพักเครื่อง ป้อนระยะเวลาที่เหมาะสม

  หมายเหตุ:

  เวลาเริ่มต้นของโหมดพักเครื่องคือ 0 นาที ศูนย์ (0) ระบุว่าเครื่องพิมพ์เข้าสู่การพักเครื่องในเวลาน้อยกว่า 1 นาที

 4. เลือก ปิดอัตโนมัติหลังจากพักเครื่อง เพื่อให้เครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานมากขึ้นหลังจากพักเครื่องตามระยะเวลา ป้อนระยะเวลาที่เหมาะสม

  หมายเหตุ:

  ตามค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำงานจากปิดอัตโนมัติเพื่อตอบสนองการทำงานใดๆ ที่ไม่ใช่ USB หรือ Wi-Fi แต่สามารถตั้งค่าให้เริ่มทำงานด้วยปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้นได้

 5. เลือก เสร็จ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

กำหนดค่าการตั้งค่าวันที่และเวลา

ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อตั้งค่าวันที่และเวลาเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับของประเทศ/พื้นที่ของคุณ

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุม

เวอร์ชันเฟิร์มแวร์

แผงควบคุม

FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4
 1. ในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิด EWS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง (EWS) ของ HP

 2. คลิกแท็บ ทั่วไป

 3. เปิดเมนู การตั้งค่าวันที่/เวลา

 4. ในพื้นที่ชื่อ เวลาของเครื่อง ให้กำหนดค่าวันที่และเวลา

 5. ในพื้นที่ชื่อ รูปแบบวันที่/เวลา ให้เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่ต้องการ

 6. ในพื้นที่ชื่อ เซิร์ฟเวอร์เวลาเครือข่าย ให้เลือกว่าเครื่องพิมพ์ควรซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์เวลาเครือข่ายโดยอัตโนมัติหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น ปรับเวลาตามเซิร์ฟเวอร์เวลาเครือข่ายโดยอัตโนมัติ จะถูกเลือก

 7. คลิกปุ่ม ใช้

ตั้งค่ากำหนดเวลาพักเครื่อง

ใช้คุณสมบัติ กำหนดเวลาพักเครื่อง เพื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้เริ่มทำงานหรือเข้าสู่โหมดพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ระบุสำหรับวันในสัปดาห์ที่ระบุ

หมายเหตุ:

กำหนดค่าวันที่และเวลาก่อนตั้งค่าคุณสมบัติ กำหนดเวลาพักเครื่อง

ตั้งค่ากำหนดเวลาพักเครื่องจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่ากําหนดเวลาพักของเครื่องพิมพ์

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ

 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

  1. การตั้งค่าทั่วไป

  2. การตั้งค่าวันที่/เวลา

 3. เปิดเมนู รูปแบบวันที่/เวลา และกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • รูปแบบวันที่

  • รูปแบบเวลา

 4. แตะปุ่ม บันทึก

 5. เปิดเมนู วันที่/เวลา แล้วกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

  • วันที่/เวลา

  • โซนเวลา

  หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่ใช้เวลา Daylight Savings Time ให้เลือกช่อง ปรับเวลาออมแสง

 6. แตะปุ่ม บันทึก

 7. แตะปุ่มลูกศรสีดำเพื่อกลับไปที่หน้าจอ การดูแลระบบ

 8. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

  1. การตั้งค่าทั่วไป

  2. การตั้งค่าพลังงาน

  3. กำหนดเวลาพักเครื่อง

 9. แตะปุ่ม เพิ่ม แล้วเลือกประเภทของเหตุการณ์ที่จะกำหนดเวลา: เริ่มทำงาน หรือ พักเครื่อง

 10. กำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • เวลา

  • จำนวนวันที่เกิดเหตุการณ์

 11. แตะปุ่ม ตกลง แล้วแตะปุ่ม บันทึก

ตั้งค่ากำหนดเวลาพักเครื่องจาก HP Embedded Web Server (EWS)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่ากําหนดเวลาพัก

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุม

เวอร์ชันเฟิร์มแวร์

แผงควบคุม

FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4
 1. ในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิด EWS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง (EWS) ของ HP

 2. คลิกแท็บ ทั่วไป

 3. เปิดเมนู การตั้งค่าวันที่/เวลา

 4. ในพื้นที่ชื่อ เวลาของเครื่อง ให้กำหนดค่าวันที่และเวลา

 5. ในพื้นที่ชื่อ รูปแบบวันที่/เวลา ให้เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่ต้องการ

 6. ในพื้นที่ชื่อ เซิร์ฟเวอร์เวลาเครือข่าย ให้เลือกว่าเครื่องพิมพ์ควรซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์เวลาเครือข่ายโดยอัตโนมัติหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น ปรับเวลาตามเซิร์ฟเวอร์เวลาเครือข่ายโดยอัตโนมัติ จะถูกเลือก

 7. คลิกปุ่ม ใช้

ไฟปุ่มเปิดปิดสามารถระบุสถานะเครื่องพิมพ์ได้ ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจสถานะเครื่องพิมพ์

สถานะเครื่องพิมพ์

สถานะแผงควบคุม

สถานะปุ่มเปิด/ปิด

สถานะเครื่องพิมพ์

สีดำหรือว่างเปล่า

กะพริบเป็นรอบหนึ่งวินาที

เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติ

เหตุการณ์เริ่มทำงาน/เปิดอัตโนมัติถูกตั้งค่าเป็น เหตุการณ์ทั้งหมด

สีดำหรือว่างเปล่า

กะพริบเป็นรอบ 0.25 วินาที

เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติ

เหตุการณ์เริ่มทำงาน/เปิดอัตโนมัติถูกตั้งค่าเป็น พอร์ตเครือข่าย

แอคทีฟ

กะพริบ

เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

 • กำลังเข้าสู่โหมดพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติ

 • กำลังออกจากโหมดพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติ

 • กำลังเข้าสู่โหมดเปิดอัตโนมัติ

 • กำลังเข้าสู่โหมดปิดอัตโนมัติประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย