ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - กําหนดค่าการตั้งค่าการทําสําเนา (EWS)

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกค่าเริ่มต้นและคุณสมบัติสำหรับงานทำสำเนา

หมายเหตุ:

คุณสมบัติทั้งหมดอาจไม่มีในเครื่องพิมพ์บางรุ่น

ตั้งค่าสำเนาเริ่มต้น

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าสําเนาเริ่มต้นสําหรับเครื่องพิมพ์

 1. จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว ให้เปิดการตั้งค่าสําเนา

  • HP FutureSmart 3: ไปที่ส่วน การตั้งค่าสำเนา

  • HP FutureSmart 4: เลือกแท็บ สำเนา/พิมพ์ แล้วเลือก การตั้งค่าสำเนา จากบานหน้าต่างด้านซ้าย

 2. ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อกําหนดการตั้งค่า

  การตั้งค่าสำเนา

  ตัวเลือก

  คำอธิบาย

  สำเนา

  ตั้งค่าจำนวนสำเนาเริ่มต้น

  ด้าน

  เลือกตัวเลือก ด้านที่ทำสำเนา:

  • ต้นฉบับ 1 ด้าน, พิมพ์ 1 ด้าน

  • ต้นฉบับ 2 ด้าน, พิมพ์ 2 ด้าน

  • ต้นฉบับ 1 ด้าน, พิมพ์ 2 ด้าน

  • ต้นฉบับ 2 ด้าน, พิมพ์ 1 ด้าน

  สี/ขาวดำ

  ระบุว่าสำเนาจะพิมพ์เป็นสีหรือขาวดำ

  • ตรวจจับอัตโนมัติ: พิมพ์เอกสารสีเป็นสี (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการทำสำเนาสี) และเอกสารขาวดำเป็นขาวดำ สำหรับเอกสารที่มีทั้งสีและขาวดำ เครื่องพิมพ์จะกำหนดว่าพิมพ์เป็นงานสีหรือขาวดำ

  • สี: พิมพ์เอกสารเป็นสี (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการทำสำเนาสี)

  • สีดำ: พิมพ์เอกสารเป็นขาวดำ

  ระดับคุณภาพ

  เลือก ระดับคุณภาพ:

  • มืออาชีพ

  • สำนักงานทั่วไป

  ลายน้ำ

  ใช้ตัวเลือก ลายน้ำ เพื่อระบุหากคุณต้องการใส่ข้อความลายน้ำและข้อความที่จะเขียนในลายน้ำ

  เลือก ชนิดลายน้ํา:

  • ไม่มี

  • ข้อความ

   ใต้ การตั้งค่าสำเนา (บานหน้าต่างซ้าย) ให้คลิก ลายน้ำ ใช้หน้า ลายน้ำ เพื่อป้อนข้อความที่กําหนดเอง หรือเลือกข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  ประทับตรา

  ใช้ตัวเลือก สแตมป์ เพื่อระบุหากคุณต้องการแสตมป์ข้อความส่วนตัว และตําแหน่งที่จะสแตมป์

  ใต้ สแตมป์ ให้เลือกตําแหน่งที่คุณต้องการสแตมป์ เช่นบนขวา

  ป้อนหรือเลือก ข้อความสแตมป์:

  • เมื่อต้องการใส่ข้อความส่วนตัว: เลือกกล่องข้อความที่ว่าง แล้วป้อนข้อความในกล่อง เลือกแบบอักษร ขนาดตัวอักษร และสี

  • การใช้ข้อความที่กําหนดไว้ล่วงหน้า: เลือกช่องรายการ (ค่าเริ่มต้นคือ ไม่มี) ในรายการ ให้เลือกสแตมป์ข้อความที่กําหนดไว้ล่วงหน้า เช่น วันที่และเวลา

  ใต้ การตั้งค่าสำเนา (บานหน้าต่างซ้าย) ให้คลิก สแตมป์ เพื่อกําหนดค่าสแตมป์ที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ หรือเพื่อบังคับใช้สแตมป์ในตําแหน่งบางตำแหน่ง

  โหมดสแกน

  เลือก โหมดสแกน:

  • เลือก เอกสารมาตรฐาน เพื่อสแกนเอกสารทั่วไป เลือกหากคุณต้องการ ให้พรอมต์สแกนหน้าเพิ่มเติม

  • เลือก หนังสือ เพื่อสแกนหน้าหนังสือที่เย็บเล่ม

  • เลือก สแกน ID 2 ด้าน เพื่อสแกนบัตรทั้งสองด้าน เช่น บัตรประจำตัวหรือนามบัตร เลือกหากคุณต้องการ ให้พรอมต์สแกนทั้งสองด้าน

  ย่อ/ขยาย

  ใช้คุณสมบัติ ย่อ/ขยาย เพื่อเพิ่มหรือลดขนาดของเอกสาร

  เลือกเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแตะที่ช่อง การปรับ แล้วป้อนจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 25 ถึง 400 สำหรับสแกนเนอร์แบบแท่นวาง และระหว่าง 25 ถึง 200 สำหรับอุปกรณ์ป้อนกระดาษ และคุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเหล่านี้ได้

  • Auto (อัตโนมัติ): เครื่องพิมพ์จะปรับภาพให้พอดีกับขนาดกระดาษในถาดโดยอัตโนมัติ

  • รวมระยะขอบอัตโนมัติ: เครื่องพิมพ์จะย่อภาพลงเล็กน้อยเพื่อให้พอดีกับภาพที่จะสแกนทั้งหมดภายในส่วนการพิมพ์บนหน้ากระดาษ

   หมายเหตุ:

   ในการย่อขนาดภาพ เลือกเปอร์เซ็นต์การปรับสัดส่วนที่น้อยกว่า 100 ในการขยายขนาดภาพ เลือกเปอร์เซ็นต์การปรับสัดส่วนที่มากกว่า 100

  การปรับตำแหน่งภาพ

  เลือกตัวเลือก เลื่อนภาพ หากคุณต้องการออฟเซ็ตตำแหน่งที่จะพิมพ์ภาพที่ทําสําเนาบนหน้ากระดาษ

  • เลือก ใช้หน่วยนิ้ว เพื่อใช้หน่วยนิ้วแทนมิลลิเมตร

  • สําหรับ ด้านหน้า: ป้อนค่าสําหรับออฟเซ็ต แนวนอนและแนวตั้ง

  • สําหรับ ด้านหลัง (การพิมพ์ 2 ด้าน): ป้อนค่าสําหรับออฟเซ็ต แนวนอนและแนวตั้ง

  ขนาดต้นฉบับ

  • ตรวจจับอัตโนมัติ

  • Letter (8.5x11)

  • Letter/Legal แบบผสม

  • Legal (8.5x14)

  • Executive (7.25x10.5)

  • Statement (5.5x8.5)

  • Oficio (8.5x13)

  • A4 (210x297 มม.)

  • A5 (148x210 มม.)

  • B5 (182x257 มม.)

  • 16k (195x270 มม.)

  • DPostcard JIS (148x200 มม.)

  • Oficio (216x340 มม.)

  ระบุขนาดของเอกสารต้นฉบับ:

  การเลือกกระดาษ

  เลือกถาดที่จะใช้เมื่อพิมพ์หรือทำสำเนา

  • การป้อนด้วยตนเอง: ตัวเลือก การเลือกกระดาษ จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็น ถาด 1: ประเภทใด ๆ ขนาดใด ๆ

  • ตรวจจับอัตโนมัติ: จับคู่ขนาดกระดาษของต้นฉบับกับขนาดกระดาษในถาดโดยอัตโนมัติ

  • ถาด 1: ประเภทใด ๆ ขนาดใด ๆ

  • ถาด 2: ธรรมดา, Letter (8.5x11)

  หนังสือเล่มเล็ก

  เลือกที่จะเปิดหรือปิด รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก หากเปิด ให้เลือกระหว่างหนังสือเล่มเล็ก 1 ด้าน หรือ 2 ด้าน และต้องการเปิดใช้งาน ขอบของแต่ละหน้า หรือไม่

  การวางแนวกระดาษเนื้อหา

  คุณต้องระบุวิธีการวางแนวเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับบนหน้ากระดาษ เพื่อให้คุณสมบัติบางประเภททำงานได้อย่างถูกต้อง

  หากคุณกำลังทำสำเนาเอกสารแบบสองหน้า ให้เลือกตัวเลือกรูปแบบ 2 ด้าน

  Orientation (การวางแนวกระดาษ):

  • แนวตั้ง: ขอบด้านที่สั้นของหน้าอยู่ด้านบน

  • แนวนอน: ขอบด้านที่ยาวของหน้าอยู่ด้านบน

  รูปแบบ 2 ด้าน:

  • รูปแบบหนังสือ: ด้านหลังของหน้าต้นฉบับถูกพิมพ์แบบเรียงขึ้น และด้านหลังของสำเนาจะถูกพิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับต้นฉบับและสำเนาที่เย็บเล่มตรงขอบด้านซ้าย

  • รูปแบบการพลิก: ด้านหลังของหน้าต้นฉบับถูกพิมพ์แบบกลับหัว และด้านหลังของสำเนาจะถูกพิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับต้นฉบับและสำเนาที่เย็บเล่มตรงขอบด้านบน

  • ต้นฉบับเปิดแบบหนังสือ: สำเนาเปิดแบบพลิก: ด้านหลังของหน้าต้นฉบับถูกพิมพ์แบบเรียงขึ้น แต่ด้านหลังของสำเนาจะถูกพิมพ์แบบกลับหัว ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับต้นฉบับมีการเย็บเล่มที่ขอบด้านซ้าย แต่สำเนาจะเย็บเล่มตรงขอบด้านบน

  • ต้นฉบับเปิดแบบพลิก: สำเนาเปิดแบบหนังสือ: ด้านหลังของหน้าต้นฉบับถูกพิมพ์แบบกลับหัว แต่ด้านหลังของสำเนาจะถูกพิมพ์แบบเรียงขึ้น ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อต้นฉบับมีการเย็บเล่มที่ขอบด้านบน แต่สำเนาจะเย็บเล่มตรงขอบด้านซ้าย

  จำนวนหน้าต่อแผ่น

  เลือกจํานวนหน้าที่จะพิมพ์บนกระดาษหนึ่งแผ่นและลําดับหน้า: ในการทําสําเนาแบบหนึ่ง สอง หรือสี่ หน้าต่อแผ่น และเลือกว่าจะ เพิ่มขอบหน้า

  จำนวนหน้าต่อแผ่น

  • หนึ่ง (1)

  • สอง (2)

  • สี่ (4)

  ลำดับหน้ากระดาษ

  • ขวา แล้วลงล่าง: พิมพ์เรียงลำดับตามแถว

  • ลงล่าง แล้วไปทางขวา: พิมพ์เรียงลำดับตามคอลัมน์

  คลิกช่องทำเครื่องหมาย เพิ่มขอบหน้า เพื่อเพิ่มขอบของหน้า

  การปรับภาพ

  ใช้การตั้งค่าต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของสำเนา ตัวอย่างเช่น ปรับค่า ความเข้ม และ ความคมชัด ใช้การตั้งค่า การลบพื้นหลัง เพื่อลบภาพที่เลือนรางออกจากพื้นหลัง หรือลบสีพื้นหลังที่จาง

  • ความเข้ม: ปรับเพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณสีขาวและดำในสีต่างๆ

  • ความคมชัด: ปรับเพื่อเพิ่มหรือลดความแตกต่างระหว่างสีที่อ่อนที่สุดและเข้มที่สุดในหน้า

  • การลบพื้นหลัง: ปรับหากคุณกำลังประสบปัญหาในการทำสำเนาภาพที่เลือนลาง

  • ความคมชัด: ปรับความคมชัดหรือความนุ่มนวลของภาพ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มความคมชัดอาจทำให้ข้อความมีความชัดเจนมากขึ้น แต่การลดอาจทำให้ภาพถ่ายดูราบเรียบขึ้น

  ข้อความ/ภาพที่ดีที่สุด

  เลือกตัวเลือกสำหรับวิธีการจัดการงานพิมพ์ของประเภทเนื้อหาเฉพาะที่กำลังพิมพ์:

  • ปรับด้วยตนเอง: ปรับการตั้งค่าดีที่สุดสำหรับแต่ละเอกสารด้วยตนเอง

  • ข้อความ: ใช้สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่

  • ภาพถ่ายที่พิมพ์: ใช้สำหรับภาพลายเส้นและภาพที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า เช่น หน้าที่มาจากนิตยสารหรือหนังสือ

   หมายเหตุ:

   หากคุณพบแถบที่มีความเข้มผิดปกติในสำเนา ให้ลองเลือก ภาพถ่ายที่พิมพ์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

  • ภาพถ่าย: ใช้สำหรับพิมพ์ภาพถ่าย

  เลือกค่า เหมาะกับ สำหรับการปรับด้วยตนเอง

  ขอบถึงขอบ

  ใช้เพื่อขจัดปัญหาเกิดเงาดำที่ปรากฏตามขอบของกระดาษสำเนาเมื่อเอกสารต้นฉบับพิมพ์ออกมาติดกับขอบกระดาษ

  ใช้คุณสมบัตินี้ร่วมกับคุณสมบัติ ย่อ/ขยาย เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหน้าจะถูกพิมพ์ลงบนสำเนา

  เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ ขอบถึงขอบ เครื่องพิมพ์จะปรับระยะขอบให้แคบที่สุดและพิมพ์ให้ชิดกับขอบกระดาษให้มากที่สุด

  ลบขอบ

  ใช้ตัวเลือก ลบขอบ หากคุณต้องการลบข้อความหรือเส้นตามขอบของหน้ากระดาษ

  เลือก ใช้หน่วยนิ้ว เพื่อใช้หน่วยนิ้วแทนมิลลิเมตร

  กําหนดตัวเลือกการลบสําหรับ ด้านหน้า และ ด้านหลัง รวมทั้งความกว้างที่จะลบบนแต่ละขอบ

  เรียงหน้า

  สำหรับเครื่องพิมพ์ที่รองรับการตกแต่งงานพิมพ์ ชุดเอกสารสำเนาแต่ละชุดจะถูกเรียงลำดับตามเอกสารต้นฉบับ

  หมายเหตุ:

  หากเครื่องพิมพ์ติดตั้งที่เย็บกระดาษไว้ ให้เลือกตัวเลือกที่เย็บกระดาษ หากไม่ต้องการเย็บกระดาษสำเนา ให้เลือก ไม่มี

  เลือกตัวเลือก เรียงหน้า

  • เปิดเรียงหน้า (ชุดเรียงลำดับหน้า): ถ้าคุณทำสำเนามากกว่าหนึ่งฉบับ ให้เลือกเพื่อจัดเรียงหน้าในลำดับที่ถูกต้องสำหรับสำเนาแต่ละชุด

  • ปิดเรียงหน้า (จัดกลุ่มหน้า): เลือกเพื่อจัดกลุ่มหน้าเดียวกันไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำสำเนาเอกสารสองหน้าจำนวนห้าชุด สำเนาของหน้าแรกทั้งหมดห้าแผ่นจะจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน และสำเนาของหน้าที่สองทั้งหมดห้าแผ่นจะจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน

  ดูตัวอย่างภาพ

  เลือกตัวเลือก แสดงตัวอย่างภาพ :

  • ปิดดูตัวอย่าง

  • เลือกตัวเลือก

  • ต้องดูตัวอย่าง

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น ให้ตรวจดูการตั้งค่าที่เลือก แล้วคลิก ใช้ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย