solution Contentsolution Content

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Tank 1020, 1500, 2500 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก ให้นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง ต่อสายไฟ ใส่กระดาษ จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่หัวข้อ 123.hp.com

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

ข้อควรระวัง:

เพื่อป้องกันปัญหาในการติดตั้งและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องพิมพ์ ให้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ภายในทั้งหมดออก ปิดฝาทั้งหมด และใส่ถาดกลับเข้าที่ก่อนเปิดเครื่องพิมพ์

 1. นำเครื่องพิมพ์และสายไฟออกจากกล่อง

 2. ลอกเทปทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์

  การลอกเทปทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 3. การรีไซเคิล วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

ต่อสายไฟ

ต่อสายไฟ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

  หมายเหตุ:

  ห้ามต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะจัดตั้งขึ้นในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์

  การต่อสายไฟ
 2. กดปุ่ม เปิด/ปิด

ใส่กระดาษ

ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

 1. ลดถาดป้อนกระดาษลง

  การลดถาดป้อนกระดาษลง
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษ
 3. ใส่ปึกกระดาษขาวธรรมดาเข้าไปโดยให้ด้านพิมพ์หันลงเข้าหาถาดป้อนกระดาษ

  การใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 4. เลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษเข้ามาจนชิดปึกกระดาษ

  การเลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษเข้ามาจนชิดปึกกระดาษ
 5. เลื่อนฝาครอบถาดป้อนกระดาษเข้าที่ จากนั้นดึงส่วนเสริมถาดจ่ายกระดาษออก

  การเลื่อนฝาครอบถาดป้อนกระดาษเข้าที่ จากนั้นดึงส่วนเสริมถาดจ่ายกระดาษออก

ต่อสาย Ethernet (เฉพาะเครื่องพิมพ์ Ethernet)

หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายของคุณโดยใช้สาย Ethernet ให้ถอดฝาครอบออกจากพอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นต่อสายเข้ากับเครื่องพิมพ์และพอร์ตที่มี

 1. ถอดปลั๊กหรือฝาครอบนิรภัยจากพอร์ต Ethernet ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์

 2. ต่อสาย Ethernet เข้ากับเครื่องพิมพ์และพอร์ตที่ใช้งานได้

  การต่อสาย Ethernet เข้ากับเครื่องพิมพ์และพอร์ตที่ใช้งานได้

หลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่าย ไอคอน Ethernet จะปรากฏขึ้นที่เมนูแผงควบคุม

เพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยัง HP Smart

ต้องมีแอป HP Smart ซึ่งช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ และยังแนะนำขั้นตอนที่เหลือในการตั้งค่า

 1. ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์

 2. เปิดแอป จากนั้นแตะที่ Add a New printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่) หรือแตะที่เครื่องหมายบวก เพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ทําตามข้อความที่แจ้งในแอป HP Smart เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายและอุปกรณ์ของคุณ
ประเทศ/ภูมิภาค: