ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP ENVY Inspire 7200e, 7900e - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก ให้นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง ต่อสายไฟ เพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยัง HP Smart ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นใส่กระดาษ

หมายเหตุ:

หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่หัวข้อ 123.hp.com

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

ข้อควรระวัง:

เพื่อป้องกันปัญหาในการติดตั้งและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องพิมพ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านำวัสดุบรรจุภัณฑ์ภายในทั้งหมดออก ฝาปิดทั้งหมด และใส่ถาดกลับเข้าที่ก่อนเปิดเครื่องพิมพ์

 1. นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

 2. ลอกเทปทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์

  การลอกเทปทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 3. เปิดฝาด้านหน้า

  การเปิดฝาด้านหน้า
 4. ยกฝาช่องตลับหมึก

  การยกฝาช่องตลับหมึก
 5. นำกระดาษแข็งออกจากบริเวณการพิมพ์

  การนำกระดาษแข็งออกจากบริเวณการพิมพ์
 6. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  การปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 7. ปิดฝาครอบด้านหน้า

  การปิดฝาครอบด้านหน้า
 8. เปิดถาดป้อนกระดาษหลัก

  การเปิดถาดป้อนกระดาษหลัก
 9. นำเทปและกระดาษแข็งทั้งหมดออกจากถาดกระดาษ

  การนำเทปและกระดาษแข็งทั้งหมดออกจากถาดกระดาษ
 10. ปิดถาดป้อนกระดาษหลัก

  การปิดถาดป้อนกระดาษหลัก
 11. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดส่งรีไซเคิล

ต่อสายไฟและกำหนดค่าของคุณ

เสียบเครื่องพิมพ์กับเต้ารับไฟฟ้า เครื่องพิมพ์จะเปิดโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าภาษาและประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการจากแผงควบคุม

หมายเหตุ:

ห้ามต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะจัดตั้งขึ้นในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์

 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

  การต่อสายไฟ

  เครื่องพิมพ์จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

 2. หากเครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด)

 3. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดเลือก Confirm (ยืนยัน)

  การตั้งค่าภาษาที่ต้องการ
 4. กดเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ จากนั้นกดเลือก Confirm (ยืนยัน)

เพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยัง HP Smart

ต้องมีแอป HP Smart ซึ่งช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ และยังแนะนำขั้นตอนที่เหลือในการตั้งค่า

 1. ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์

 2. เปิดแอป จากนั้นแตะที่ Add a New printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่) หรือแตะที่เครื่องหมายบวก เพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ทําตามข้อความที่แจ้งในแอป HP Smart เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายและอุปกรณ์ของคุณ

  • หากได้รับแจ้งให้เปิดใช้งาน HP+ ให้อ่านหน้าจอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและเปิดใช้งานหากยอมรับเงื่อนไขต่างๆ และรับสิทธิประโยชน์ที่มี

  • หากได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนใน Instant Ink ให้อ่านหน้าจอและลงทะเบียนหากคุณต้องการลงทะเบียนในแผนบริการ

 4. ทำตามภาพเคลื่อนไหวนในแอป HP Smart เพื่อติดตั้งตลับหมึกตั้งค่าและใส่กระดาษ

ขั้นตอนต่อไปนี้ในหน้านี้สามารถใช้ได้กับคำแนะนำใน HP Smart เพื่อทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ HP ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. เปิดฝาด้านหน้า

  การเปิดฝาด้านหน้า
 2. ยกฝาช่องตลับหมึก

  การยกฝาช่องตลับหมึก
 3. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดนิ่งและไม่มีเสียงใดๆ ก่อนดำเนินการต่อ

 4. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่จากบรรจุภัณฑ์

  การนำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง
 5. ลอกเทปป้องกันโดยใช้แถบดึง

  หมายเหตุ:

  อย่าแตะที่หน้าสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

  การดึงเทปพลาสติกออก
 6. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์เข้าไปในช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อกเข้าที่

  การเลื่อนตลับหมึกพิมพ์เข้าในช่องติดตั้ง
 7. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใส่ตลับหมึกพิมพ์อื่น

 8. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  การปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 9. ปิดฝาครอบด้านหน้า

  การปิดฝาครอบด้านหน้า

ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลัก

ใส่กระดาษธรรมดาขนาด U.S. Letter หรือ A4 ลงไปในถาดป้อนกระดาษหลัก

 1. เปิดถาดป้อนกระดาษหลัก

  การเปิดถาดป้อนกระดาษหลัก
 2. ดันถาดกระดาษภาพถ่ายเข้าไป

  การดันถาดกระดาษภาพถ่ายเข้าไป
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษหลัก

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษหลัก
 4. ใส่ปึกกระดาษธรรมดาเข้าไปโดยให้ด้านพิมพ์หันลงเข้าหาถาดป้อนกระดาษหลัก

  การใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษหลัก
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกกระดาษได้แนวกับเส้นกํากับขนาดกระดาษที่เหมาะสม และไม่เกินเส้นกำกับความสูงของปึกกระดาษในถาด

 6. ปรับตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนกระทั่งชิดขอบของปึกกระดาษ

  ปรับตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนกระทั่งชิดขอบของปึกกระดาษ
 7. ปิดถาดป้อนกระดาษหลัก

  การปิดถาดป้อนกระดาษหลัก
 8. เปลี่ยนแปลงหรือเก็บการตั้งค่ากระดาษที่จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์

 9. ดึงถาดรับกระดาษออกออก แล้วดึงส่วนรองเสริมขึ้น

  การดึงถาดรับกระดาษออกออก แล้วดึงส่วนรองเสริมขึ้น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย