ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP ENVY Inspire - ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การลงทะเบียน หรือตรวจสอบรายการปรากฏขึ้นระหว่างตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ระหว่างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ENVY Inspire 7200e, 7900e แอป HP Smart อาจหยุดตอบสนองเนื่องจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ์ ฝาที่เปิดอยู่ หรือสิ่งกีดขวาง เช่น วัสดุบรรจุภัณฑ์ค้างภายในเครื่องพิมพ์ หนึ่งในข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้นเมื่อเกิดปัญหา:

 • นำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อตั้งค่าต่อไป

 • Unable to register the printer to your account (ไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับบัญชีของคุณ) พร้อมรหัสข้อผิดพลาด OW_4XX_OWSWS00001

 • ตรวจสอบรายการด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ข้อผิดพลาด Check the items below to resolve potential issues (ตรวจสอบรายการด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเตรียมเครื่องพิมพ์ให้พร้อมสำหรับการตั้งค่า ดำเนินการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ต่อไปหลังจบแต่ละงานจนกระทั่งการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับการตั้งค่า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ภายในทั้งหมดออกแล้ว ใส่ฝาปิดและถาดกระดาษกลับเข้าไปแล้ว

 1. ตรวจเช็คและตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

  • เครื่องพิมพ์วางอยู่บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง

  • นำกระดาษแข็งออกจากบริเวณการพิมพ์แล้ว

   การนำกระดาษแข็งออกจากบริเวณการพิมพ์
  • นำเทปและนํากระดาษแข็งทั้งหมดออกจากด้านในของถาดป้อนกระดาษแล้ว

   การนำเทปและกระดาษแข็งทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ
  • ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านในถาดกระดาษภาพถ่ายสีเทา และถาดสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

  • ปิดฝาช่องตลับหมึกและฝาด้านหน้าอย่างถูกต้องแล้ว

  • เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษหลัก

   การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษหลัก
 2. ปิดถาดป้อนกระดาษหลัก

  การปิดถาดป้อนกระดาษหลัก
 3. หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด Paper jam (กระดาษติด) หรือ Carriage jam (ตลับหมึกติดค้าง) ให้แตะที่ OK (ตกลง) บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 4. เปิดฝาด้านหน้า แล้วปิด

  ซึ่งจะเป็นการรีเฟรชสถานะของเครื่องพิมพ์

  การเปิด แล้วปิดฝาด้านหน้า

รอไม่เกิน 60 วินาที หากแอป HP Smart ยังไม่ตอบสนอง ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

รีสตาร์ทแอป HP Smart จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

รีสตาร์ทแอป HP Smart และเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. ปิดแอป HP Smart

 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม เปิด-ปิด รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์ปิดเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่องใหม่

 3. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์ไม่มีเสียงใดๆ และไม่ได้ทำงานใดก่อนดำเนินการต่อ

 4. เปิดแอป HP Smart จากนั้นแตะเลือก Finish Set Up (เสร็จสิ้นการตั้งค่า) เพื่อดําเนินการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ต่อไป

หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

กู้คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

กู้คืนเครื่องพิมพ์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจากเมนูการตั้งค่าหน้าจอสัมผัส

 1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มหน้าหลัก

  1. หากข้อความ HP Software is setting up your printer… (ซอฟต์แวร์ HP กำลังตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ...) ปรากฏขึ้น โปรดกด

   การแตะไอคอน ?
  2. กด Exit (ออก)

   หน้าจอ Firmware Update (อัปเดตเฟิร์มแวร์) จะเปิดขึ้นมา

  3. แตะที่ Next (ถัดไป) เลือกค่าปรับแต่งของคุณ จากนั้นกดเลือก Save (บันทึก)

  หน้าจอหน้าหลักจะเปิดขึ้นมา

 2. แตะที่แบนเนอร์ด้านบน

 3. แตะเลือกไอคอน ตั้งค่า จากนั้นแตะ Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์)

 4. ไล่รายการจากนั้นกดเลือก Restore (กู้คืน) > Restore Factory Defaults (กู้คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)

 5. จากหน้าต่างแจ้งยืนยัน แตะที่ Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อสิ้นสุดการคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

  หลังจากกู้คืนค่าเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

 6. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์ไม่มีเสียงใดๆ และไม่ได้ทำงานใดก่อนดำเนินการต่อ

 7. เปิดแอป HP Smart

 8. จากหน้าจอหน้าหลัก คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์เดิม จากนั้นคลิก Hide Printer (ซ่อนเครื่องพิมพ์) หรือ Forget this printer (ลืมเครื่องพิมพ์นี้)

 9. คลิก หรือ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายไร้สาย จากนั้นดำเนินการตั้งค่าต่อไป

หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 1. ป้อนหมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูสถานะการรับประกัน และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคุณตามความเหมาะสม

 2. เลือกตัวเลือกบริการสนับสนุน หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะนำทางคุณไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย