ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M109-M112 - ข้อผิดพลาด 'กระดาษหมด' เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ

หลังจากส่งงานพิมพ์ ไฟเตือน จะติดกะพริบที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ และข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Out of Paper (กระดาษหมด) ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์หรือแอป HP Smart

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษ จากนั้นใส่กลับเข้าไปใหม่

ตรวจสอบข้อบกพร่องในปึกกระดาษ เช่น รอยย่น การฉีกขาด หรือเศษกระดาษงอที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการดึงกระดาษ

 1. นำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ

 2. นำกระดาษที่งอ มีรอยยับ หรือฉีกขาดในปึกกระดาษออก

 3. ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางด้านในถาดกระดาษหรือไม่และนำสิ่งกีดขวางนั้นออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างกระดาษกับลูกกลิ้ง

 4. ใส่ปึกกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

  ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 5. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ

  เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ

พิมพ์หน้าทำความสะอาด

ใช้โหมดทําความสะอาดโทนเนอร์เพื่อทําความสะอาดฝุ่นออกจากลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. เปิด Advanced settings (การตั้งค่าขั้นสูง) Printer Home Page (โฮมเพจเครื่องพิมพ์) หรือ HP Device Toolbox

  • แอป HP Smart (Windows, Mac, iOS, Android): เปิดแอป จากนั้นคลิกที่ชื่อหรือรูปภาพเครื่องพิมพ์ของคุณ เลือก Printer Settings (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์) ตามที่จำเป็น จากนั้นเลือก Advanced settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

  • HP Printer Assistant (Windows 7): ค้นหาและเปิด HP จากนั้นเปิด HP Printer Assistant เลือก Print (พิมพ์) จากนั้นคลิกที่ Printer Home Page (EWS) (โฮมเพจเครื่องพิมพ์) หรือ HP Device Toolbox

 3. คลิก System (ระบบ) > Service (บริการ)

 4. เมื่อได้รับแจ้ง ให้กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ของคุณ

  หมายเหตุ:

  หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน คุณสามารถดูชื่อผู้ใช้และ PIN (รหัสผ่าน) ที่ด้านล่างของฝาช่องตลับโทนเนอร์

  ตัวอย่างตําแหน่งสติ๊กเกอร์ระบุชื่อผู้ใช้และ PIN
 5. ค้นหา Fuser Cleaning Mode (โหมดทำความสะอาดฟิวเซอร์) คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

  ไฟสัญญาณเตือน ติดกะพริบบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

 6. บนแผงควบคุม กดปุ่ม ดำเนินการต่อ/ยกเลิก

  เครื่องพิมพ์ใช้กระดาษแผ่นเดียวสําหรับการทําความสะอาดฟิวเซอร์

 7. ทิ้งกระดาษที่ออกมาที่ถาดรับกระดาษออก

ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

ทำความสะอาดฝุ่นออกจากลูกกลิ้งดึงกระดาษภายในเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟจากเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดปลั๊กสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

 2. เปิดฝาผงหมึก จากนั้นนำตลับหมึกพิมพ์ออก

  การเปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นถอดตลับผงหมึกออก
 3. ค้นหาลูกกลิ้งดึงกระดาษ

  ตำแหน่งลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 4. ใช้ผ้าที่ไม่มีขุยชุบน้ำกลั่นบิดให้หมาด จากนั้นจึงบีบผ้าให้แห้ง

 5. ทำความสะอาดลูกกลิ้งแต่ละอันด้วยผ้าชุบน้ำ

 6. รอให้ลูกกลิ้งแห้งให้สนิท (ประมาณ 10 นาที)

 7. ติดตั้งตลับหมึกใหม่ จากนั้นปิดฝาช่องผงหมึก

  การจัดแนวตลับหมึกกับแนวรางด้านในเครื่องพิมพ์
 8. ต่อสายไฟกลับเข้าไป จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย