ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet MFP M139-M142 - ไฟสถานะติดกะพริบ

คำอธิบายปุ่ม รหัสข้อผิดพลาด และรูปแบบไฟสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet MFP M139-M142

ปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะที่แผงควบคุม

ตัวอย่างการแสดงผลที่แผงควบคุม

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

จอแสดงผล LED 2 หลัก: จะมีการแสดงค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับโหมด:

 • ค่าจำนวนสำเนา ความเข้ม หรือขนาด

 • รหัสข้อผิดพลาดหรือสถานะ

2

ไอคอนจำนวนสำเนา: เลือกจำนวนสำเนา

3

ไอคอนสว่างขึ้น/เข้มขึ้น: ปรับค่าความเข้มของงานถ่ายสำเนา

4

ไอคอน ขยาย/ย่อ: ปรับขนาดของงานถ่ายเอกสาร

ตัวอย่างปุ่มสั่งการและไฟสถานะของแผงควบคุม

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

ปุ่มขึ้นและลง: เพิ่มหรือลดค่าของรายการที่เลือกบนหน้าจอ

2

ปุ่ม ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว: ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว

3

ปุ่มไร้สายและไฟสถานะ (รุ่นเครือข่ายไร้สายเท่านั้น): เปิดหรือปิด Wi-Fi ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct หรือเชื่อมต่อกับเราเตอร์ของคุณด้วย Wi-Fi Protected Setup (WPS)

ไฟระบุสถานะการเชื่อมต่อ

 • ไฟติดสว่าง: เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือ Wi-Fi Direct แล้ว

 • ไฟกะพริบ: ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ WPS หรือ Wi-Fi Direct

 • ไฟกะพริบเร็ว: มีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ Wi-Fi Direct

4

ไฟสัญญาณเตือน: เครื่องพิมพ์มีปัญหา (สถานะข้อผิดพลาด) ที่ผู้ใช้ต้องเข้ามาแก้ไข

หมายเหตุ:

เฉพาะเครื่องพิมพ์ HP+ เท่านั้น: หากไฟกะพริบเร็ว (4 กะพริบต่อ 3 วินาที) แสดงว่ามีปัญหากับบัญชี HP และ/หรือการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ เปิดแอป HP Smart เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

5

ปุ่ม ตัวเลือกการถ่ายเอกสาร: นำทางผ่านเมนูที่แสดงต่างๆ เช่น จำนวนสำเนา (ค่าเริ่มต้น) จางลง/เข้มขึ้น และขยาย/ลดขนาด

6

ปุ่ม เริ่มถ่ายเอกสาร/ดำเนินการต่อ: เริ่มการถ่ายสำเนา หรือการพิมพ์ด้านที่สองของการพิมพ์สองด้าน (พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน)

7

ปุ่ม ยกเลิก: ยกเลิกงานพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร

8

ไฟ สถานะวัสดุสิ้นเปลือง: แสดงสถานะตลับหมึก

 • ดับ: ระดับหมึกเพียงพอ และไม่มีปัญหาใดๆ

 • กะพริบ: ตลับหมึกมีปัญหา (สถานะข้อผิดพลาด)

 • ติดค้าง: หมึกเหลือน้อยมากและต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่

9

ปุ่ม เปิด/ปิดและไฟแสดงความพร้อม: ปุ่มนี้ใช้เพื่อเปิดและปิดเครื่องพิมพ์

ไฟระบุสถานะของเครื่องพิมพ์

 • ไฟติดสว่าง: ติดสว่างและพร้อมพิมพ์

 • ไฟกะพริบ: กำลังรับงานพิมพ์

 • ไฟหรี่: สถานะพลังงานต่ำประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย