ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - พิมพ์จากแฟลชไดร์ฟ USB

เรียนรู้วิธีการพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB สําหรับ HP FutureSmart 3 หรือ 4

คำแนะนำ

เครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติการพิมพ์ USB ที่เข้าถึงง่าย สำหรับการพิมพ์ไฟล์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องส่งจากคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ยอมรับแฟลชไดรฟ์ USB มาตรฐานในพอร์ต USB ใกล้แผงควบคุม ซึ่งรองรับไฟล์ประเภทต่อไปนี้: .pdf, .prn, .pcl, .ps, and .cht

พิมพ์เอกสาร USB จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

เรียนรู้วิธีการพิมพ์เอกสารใน USB จากแผงควบคุมสําหรับ FutureSmart 3 หรือ 4

FutureSmart 3

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ไปยัง USB (FutureSmart 3)

 1. เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่เข้าถึงง่าย

  หมายเหตุ:

  พอร์ตอาจถูกปิด สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ฝาครอบจะพลิกเปิด สำหรับครื่องพิมพ์รุ่นอื่นๆ ให้ดึงฝาครอบออกมาตรงๆ เพื่อถอดออก

 2. เครื่องพิมพ์ตรวจพบแฟลชไดรฟ์ USB เลือกปุ่ม OK เพื่อเข้าไปยังไดรฟ์ หรือหากเครื่องถาม ให้เลือกตัวเลือก เรียกจาก USB จากรายการแอปพลิเคชันที่มี หน้าจอ เรียกจาก USB จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกชื่อเอกสารที่จะพิมพ์

  หมายเหตุ:

  เอกสารอาจอยู่ในโฟลเดอร์ เปิดโฟลเดอร์หากจำเป็น

 4. ในการปรับจำนวนสำเนา ให้เลือก สำเนา แล้วใช้แผงปุ่มกดเพื่อเปลี่ยนจำนวนสำเนา

 5. เลือกปุ่มเริ่ม หรือกดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์เอกสาร

FutureSmart 4

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ไปยัง USB (FutureSmart 4)

 1. เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่เข้าถึงง่าย

  หมายเหตุ:

  พอร์ตอาจถูกปิด สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ฝาครอบจะพลิกเปิด สำหรับครื่องพิมพ์รุ่นอื่นๆ ให้ดึงฝาครอบออกมาตรงๆ เพื่อถอดออก

 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก พิมพ์ แล้วเลือก พิมพ์จากไดรฟ์ USB

 3. แตะ เลือก แล้วเลือกเอกสารที่จะพิมพ์

  หมายเหตุ:

  เอกสารอาจอยู่ในโฟลเดอร์ เปิดโฟลเดอร์หากจำเป็น

 4. หากต้องการปรับจำนวนสำเนา เลือกฟิลด์สำหรับจำนวนสำเนา ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์

 5. เลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสารประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย