ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - กําหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งการแจ้งโดยอัตโนมัติสําหรับเหตุการณ์ของตลับหมึกหรือกระดาษ

เรียนรู้วิธีการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับเหตุการณ์เกี่ยวกับตลับหมึกหรือกระดาษ

คำแนะนำ

กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้แจ้งเตือนคุณสำหรับหลายๆ เหตุการณ์โดยอัตโนมัติ เช่น เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองเหลือน้อยหรือเมื่อมีกระดาษติด การแจ้งเตือนสามารถส่งเป็นอีเมล์ ข้อความตัวอักษรทางโทรศัพท์มือถือ หรือโพสต์บนเว็บไซต์ได้

หมายเหตุ:

เมื่อข้อความ เหลือน้อย หรือ เหลือน้อยมาก ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมหรือในหน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง คุณสามารถพิมพ์และสแกนต่อได้จนกว่าตลับหมึกพิมพ์จะหมดอายุการใช้งาน ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกจนกว่าคุณภาพการพิมพ์จะยอมรับไม่ได้หรือหมึกหมด

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ผู้ดูแลระบบต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ก่อนเริ่มต้นกระบวนการกำหนดค่า

 • สิทธิ์การเข้าใช้เครื่องพิมพ์ระดับผู้ดูแล

 • ส่วนต่อท้าย DNS (เช่น companyname.com)

 • เซิร์ฟเวอร์ SMTP (เช่น smtp.mycompany.com)

  หมายเหตุ:

  หากคุณไม่ทราบชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP, หมายเลขพอร์ต SMTP หรือข้อมูลการตรวจสอบ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมล์/อินเทอร์เน็ต หรือผู้ดูแลระบบ สำหรับข้อมูลดังกล่าว ชื่อเซิร์ฟเวอร์และชื่อพอร์ต SMTP โดยทั่วไปจะพบได้จากการค้นหาในอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ใช้คำอย่าง "Gmail smtp server name" หรือ "Yahoo smtp server name" เพื่อการค้นหาข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น

 • ข้อกำหนดการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับข้อความอีเมล์ขาออก รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการรับรองความถูกต้อง หากมี

หมายเหตุ:

ศึกษาเอกสารจากผู้ให้บริการอีเมล์ของคุณ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการส่งข้อมูลดิจิตอลของบัญชีอีเมล์ของคุณ โดยผู้ให้บริการบางรายอาจล็อคบัญชีของคุณชั่วคราว หากคุณส่งข้อมูลเกินขีดจำกัด

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP)

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออกสําหรับการแจ้ง

เริ่มต้นวิซาร์ดเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาออก (SMTP)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นวิซาร์ด

 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก ทั่วไป

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก อุปกรณ์ทั้งหมด

 3. คลิกปุ่ม เพิ่ม ในส่วน เซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาออก (SMTP)

  ตําแหน่งของปุ่มเพิ่ม

  ตําแหน่งของปุ่มเพิ่ม
 4. ในหน้า เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP) ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้และกำหนดค่าให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอน

  ตัวเลือกบนหน้าเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP)

  ตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก

ตัวเลือกที่หนึ่ง: ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กับฟังก์ชันอื่นอยู่แล้ว

ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อ SMTP ถูกกำหนดค่าโดยแอปพลิเคชันอื่นแล้ว และไม่รวมตัวเลือก อีเมล์อัตโนมัติ เอาไว้

 1. เลือก ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้แล้วโดยใช้ฟังก์ชันอื่น แล้วคลิก ถัดไป

 2. ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

ตัวเลือกที่สอง: ฉันทราบแอดเดรสเซิร์ฟเวอร์ SMTP หรือชื่อโฮสต์ของฉัน

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณทราบแอดเดรสเซิร์ฟเวอร์ SMTP หรือชื่อโฮสต์

 1. เลือก ฉันทราบเซิร์ฟเวอร์แอดเดรส SMTP หรือชื่อโฮสต์ของฉัน ป้อนเซิร์ฟเวอร์แอดเดรส SMTP ในช่อง และคลิก ถัดไป

 2. พิมพ์ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ และ หมายเลขพอร์ต จากนั้นคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ:

  ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหมายเลขพอร์ตเริ่มต้น

  หมายเหตุ:

  หากคุณกำลังใช้บริการ SMTP แบบโฮสต์ เช่น Gmail ให้ตรวจสอบแอดเดรส SMTP หมายเลขพอร์ต และการตั้งค่า SSL จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือแหล่งอื่นๆ โดยปกติ สำหรับ Gmail จะมีแอดเดรส SMTP คือ smtp.gmail.com หมายเลขพอร์ต 465 และควรเปิดใช้งาน SSL โปรดอ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อยืนยันว่าการตั้งค่าเครือข่ายเหล่านี้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการกำหนดค่า

 3. ในหน้า ข้อกำหนดการตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ เลือกหนึ่งในต่อไปนี้จากรายการดรอปดาวน์:

  • เลือก ใช้ข้อมูลการตรวจสอบผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อหลังจากลงชื่อเข้าใช้ที่แผงควบคุม และคลิก ถัดไป (MFP และเครื่องพิมพ์สแกนเนอร์เครือข่ายเท่านั้น)

   -หรือ-

  • เลือก ใช้ข้อมูลการตรวจสอบนี้เสมอ และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ในช่อง คลิก ถัดไป

 4. ในหน้า การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือกฟังก์ชันใดต่อไปนี้ที่จะส่งอีเมลผ่านเซิร์ฟเวอร์:

  • อีเมล: ส่งเอกสารที่สแกนและการแจ้งเตือนสถานะงาน

  • โทรสาร: ส่งโทรสารเมื่อตั้งค่าวิธีการส่งโทรสารไปยังโทรสารผ่านอินเทอร์เน็ต

  • อีเมลอัตโนมัติ: การแจ้งเตือนของเครื่องพิมพ์ที่ส่งถึงผู้ดูแลระบบหรือแฟกซ์ที่พิมพ์เก็บถาวรคือตัวอย่างของอีเมลอัตโนมัติที่ส่งจากเครื่องพิมพ์นี้

  • ส่งอัตโนมัติ: ส่งข้อมูลเครื่องไปยัง HP หรือผู้รับอื่น

 5. ในหน้า สรุปและทดสอบ ให้ตรวจดูการตั้งค่า ป้อนอีเมลแอดเดรสในช่อง ส่งอีเมลทดสอบไปยัง และคลิก ทดสอบ เพื่อทดสอบการกำหนดค่า คลิก เสร็จสิ้น เมื่อเสร็จ

ตัวเลือกที่สาม: ค้นหาเครือข่ายสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อค้นหาเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออก

หมายเหตุ:

ตัวเลือกนี้จะค้นหาเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออกภายในไฟร์วอลล์ของคุณเท่านั้น

 1. เลือก ค้นหาเครือข่ายสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก จากนั้นคลิก ถัดไป

 2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมจากรายการ ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ SMTP จากนั้นคลิก ถัดไป

 3. ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในหน้า ข้อกำหนดการตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ เลือกหนึ่งในต่อไปนี้จากรายการดรอปดาวน์:

  • เลือก ใช้ข้อมูลการตรวจสอบผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อหลังจากลงชื่อเข้าใช้ที่แผงควบคุม และคลิก ถัดไป (MFP และเครื่องพิมพ์สแกนเนอร์เครือข่ายเท่านั้น)

   -หรือ-

  • เลือก ใช้ข้อมูลการตรวจสอบนี้เสมอ และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ในช่อง คลิก ถัดไป

 5. ในหน้า การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือกฟังก์ชันใดต่อไปนี้ที่จะส่งอีเมลผ่านเซิร์ฟเวอร์:

  • อีเมล: ส่งเอกสารที่สแกนและการแจ้งเตือนสถานะงาน

  • โทรสาร: ส่งโทรสารเมื่อตั้งค่าวิธีการส่งโทรสารไปยังโทรสารผ่านอินเทอร์เน็ต

  • อีเมลอัตโนมัติ: การแจ้งเตือนของเครื่องพิมพ์ที่ส่งถึงผู้ดูแลระบบหรือแฟกซ์ที่พิมพ์เก็บถาวรคือตัวอย่างของอีเมลอัตโนมัติที่ส่งจากเครื่องพิมพ์นี้

  • ส่งอัตโนมัติ: ส่งข้อมูลเครื่องไปยัง HP หรือผู้รับอื่น

 6. ในหน้า สรุปและทดสอบ ให้ตรวจดูการตั้งค่า ป้อนอีเมลแอดเดรสในช่อง ส่งอีเมลทดสอบไปยัง และคลิก ทดสอบ เพื่อทดสอบการกำหนดค่า คลิก เสร็จสิ้น เมื่อเสร็จ

ขั้นตอนที่สอง: ตั้งค่าการขอรับการแจ้งเตือน

การขอรับการแจ้งเตือนคือกลุ่มผู้รับหนึ่งรายขึ้นไปที่จะได้รับแจ้งเหตุการณ์ของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถกำหนดค่าการขอรับการแจ้งเตือนหลายการที่มีผู้รับแตกต่างกัน เพื่อแจ้งเหตุการณ์เครื่องพิมพ์ต่างๆ ได้

 1. ในส่วน การขอรับการแจ้งเตือน ให้คลิก การขอรับการแจ้งเตือนใหม่ เพื่อเปิดหน้าการกำหนดค่าการแจ้งเตือน ทำตามขั้นตอนตามลำดับในหน้านี้

 2. ใน ขั้นตอนที่ 1: ส่วน พิมพ์ชื่อการขอรับการแจ้งเตือน ให้ป้อนชื่อสำหรับการขอรับในช่อง ชื่อขอรับการแจ้งเตือน

 3. ใน ขั้นตอนที่ 2: ส่วน ผู้รับที่ขอรับการแจ้งเตือนนี้ ให้ป้อนผู้รับในช่อง แจ้งเตือนผู้รับ

  หมายเหตุ:

  คุณสามารถใช้อีเมล์แอดเดรส แอดเดรสข้อความตัวอักษร URL เว็บ หรือทั้งสามรายการผสมกัน คั่นผู้รับแต่ละรายด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรืออัฒภาค

 4. ใน ขั้นตอนที่ 3: ส่วน เลือกการแจ้งเตือน ให้เลือกการแจ้งเตือนที่ผู้รับเหล่านี้จะได้รับ และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับหลายเหตุการณ์สำหรับการขอรับเดียวกัน คลิก แสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด สำหรับรายการการแจ้งเตือนทั้งหมดสำหรับเครื่องพิมพ์

 5. ในการซ่อนข้อความบนแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเหล่านี้ ใน ขั้นตอนที่ 4: ส่วน เลือกข้อความบนแผงควบคุมที่จะลบ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากรายการข้อความที่มี การลบข้อความหมายถึงจะไม่ต้องมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ที่เครื่องพิมพ์เมื่อเกิดเหตุการณ์

  หมายเหตุ:

  คุณสมบัตินี้ไม่สนับสนุนโดยเครื่องพิมพ์สแกนเนอร์

 6. ใน ขั้นตอนที่ 5: ส่วน เลือกเอกสารแนบอีเมล (เลือกหรือไม่ก็ได้) ให้เลือกเอกสารแนบที่จะรวมกับข้อความแจ้งเตือนทางอีเมลแต่ละรายการสำหรับการขอรับ

 7. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการกำหนดค่าการขอรับการแจ้งเตือน ให้คลิก ตกลง

ขั้นตอนที่สาม: ตั้งค่าอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์

ตั้งค่าอีเมลแอดเดรส "จาก" สำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ส่งจากเครื่องพิมพ์

เลือก ใช้แอดเดรสเริ่มต้น หรือเลือก ระบุแอดเดรส เพื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสที่เจาะจงในฟิลด์ที่ปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่สี่: ตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

ที่กล่องโต้ตอบ การแจ้งเตือน ให้ตรวจดูการตั้งค่าที่เลือกแล้วคลิก ใช้ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง

การสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง

วิธีการสั่งซื้อ

ข้อมูลติดต่อ

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและกระดาษ

www.hp.com/go/suresupply

สั่งซื้อผ่านผู้ให้บริการ

ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์จาก HP

สั่งซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS)

ในการเข้าถึง ในเว็บเบราเซอร์ที่รองรับในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ หรือชื่อโฮสต์ในช่องแอดเดรส/URL EWS มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ HP SureSupply ซึ่งให้ตัวเลือกสำหรับการซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้จาก HPประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย