ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3510 - ข้อผิดพลาด 'Paper Jam' (กระดาษติด)

ขณะพิมพ์งาน เครื่องพิมพ์หยุดป้อนกระดาษ และข้อความ Paper Jam (กระดาษติด) ปรากฏขึ้นข้อความ Clear jam, and then press OK (นำกระดาษที่ติดออกแล้วกดตกลง) ปรากฎขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ไฟ ปุ่มเปิด-ปิด ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบเร็วด้วย แสดงว่ากระดาษอาจติดอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์

กระดาษอาจติดได้ในจุดต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากไม่พบกระดาษที่จุดใด ให้ตรวจสอบจุดถัดไปจนกว่าจะพบกระดาษที่ติด

ตรวจสอบว่าแคร่ตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระ

ตรวจสอบว่าแคร่ตลับหมึกสามารถเคลื่อนจากด้านหนึ่งของเครื่องพิมพ์ไปอีกด้านหนึ่งโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

 1. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่

 2. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

  การเปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
 3. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดนิ่งและไม่มีเสียงใดๆ ก่อนดำเนินการต่อ

 4. ขณะเครื่องพิมพ์ยังเปิดทำงาน ให้ปลดสายไฟจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์

  คำเตือน:

  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต คุณจะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าด้านในเครื่องพิมพ์

 5. ตรวจหากระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมที่อาจกีดขวางแคร่ตลับหมึก จากนั้นนำกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมออก

  ข้อควรระวัง:

  หากกระดาษฉีกขาดเมื่อคุณนำออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อเพราะอาจยังมีกระดาษส่วนที่ขาดติดอยู่ในตัวเครื่องพิมพ์ หากกระดาษยังค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดกระดาษติดค้างได้อีก

 6. ล้วงเข้าไปในเครื่องพิมพ์ผ่านฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นค่อย ๆ ดันแคร่ให้เคลื่อนที่

  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านขวาของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์

  • หากแคร่ติดค้างที่กลางเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์

 7. นำกระดาษที่ติดค้างหรือกีดขวางอยู่ออก

 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคร่ตลับหมึกสามารถเคลื่อนได้อิสระตลอดความกว้างของเครื่องพิมพ์ ดันแคร่ตลับหมึกไปท้างด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดันกลับไปทางขวา

 9. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

 10. ต่อสายไฟกลับเข้าไป จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งเพื่อช่วยป้องกันกระดาษติดในอนาคต

 1. ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟออก

  คำเตือน:

  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต คุณจะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าด้านในเครื่องพิมพ์

 2. ใช้ก้านพันสำลีที่ไม่มีขุยชุบน้ำกลั่นหรือน้ำกรองให้หมาด จากนั้นบีบน้ำส่วนเกินออก

 3. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น

  ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
 4. ยกแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษค้างไว้

 5. ส่องดูช่องเปิดในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นมองหาลูกกลิ้งดึงกระดาษสีเทา อาจต้องใช้ไฟฉายเพื่อช่วยส่องเข้าไปด้านใน

  การค้นหาตำแหน่งของลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 6. ใช้ผ้าที่ไม่มีขุยชุบน้ำกลั่นบิดให้หมาด จากนั้นจึงบีบผ้าให้แห้ง

 7. กดผ้ากับลูกกลิ้งและหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก

 8. รอให้ลูกกลิ้งแห้งให้สนิท (ประมาณ 10 นาที)

 9. ต่อสายไฟกลับเข้าไป จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

การทําความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษสามารถช่วยเอากระดาษที่ติดออกได้

 1. นำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ

 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นกด OK (ตกลง)

 3. กดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)

 4. กดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อเลือก Clean Paper Feed (ทำความสะอาดตัวป้อนกระดาษ) จากนั้นกด OK (ตกลง)

  เครื่องพิมพ์จะทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ทำความสะอาดหมึกที่เลอะ

การทำความสะอาดคราบหมึกสามารถช่วยลดปัญหากระดาษติดและทำให้คุณภาพการพิมพ์ดีขึ้น

 1. ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

 2. กดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อเลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นกด OK (ตกลง)

 3. กดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)

 4. กดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อเลือก Clean Ink Smears (ทำความสะอาดคราบหมึกเลอะ) จากนั้นกด OK (ตกลง)

  เครื่องพิมพ์จะป้อนกระดาษหนึ่งแผ่น และส่งเสียงประมาณหนึ่งนาที

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 3. รอ 60 วินาที

 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย