ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank - ไฟสถานะติดและรหัสข้อผิดพลาดติดกะพริบ

รายละเอียดของปุ่ม รหัสข้อผิดพลาด และรูปแบบไฟสถานะสำหรับเครื่องพิมพ์ 670, 720, 750, 790, 6000, 7000, 7300 และ 7600

ปุ่ม ไอคอน และไฟสถานะบนแผงควบคุม (เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 670, 720, 750, 6000, 7000 และ 7300)

ตัวอย่างปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะของแผงควบคุม

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

ปุ่มเปิด/ปิด: เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์

2

ปุ่มถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว (เครื่องพิมพ์บางรุ่น): จัดวางบัตรหรือเอกสารขนาดเล็กบนที่ใดก็ได้บนกระจกสแกนเพื่อถ่ายสำเนาทั้งสองด้านลงในหน้าเอกสารเดียวกัน

3

ปุ่มถ่ายสำเนาสี: เริ่มงานถ่ายสำเนาสี กดปุ่มค้างหรือกดหลายครั้งเพื่อเพิ่มจำนวนของสำเนา การถ่ายสำเนาจะเริ่มงานหลังจากกดปุ่มสุดท้าย 2 วินาที

4

ปุ่มถ่ายสำเนาขาวดำ: เริ่มงานถ่ายสำเนาขาวดำ กดปุ่มค้างหรือกดหลายครั้งเพื่อเพิ่มจำนวนของสำเนา การถ่ายสำเนาจะเริ่มงานหลังจากกดปุ่มสุดท้าย 2 วินาที

5

หน้าจอแผงควบคุม: แสดงรหัสข้อผิดพลาด จำนวนสำเนา สถานะเครือข่ายไร้สาย และไอคอนหมึกและหัวพิมพ์

6

ปุ่มและไฟบอกสถานะของ Wi-Fi: เปิดหรือปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

7

ปุ่มและไฟบอกสถานะข้อมูล: พิมพ์หน้าข้อมูลที่มีข้อมูลสรุปของค่าและสถานะเครื่องพิมพ์

8

ปุ่มและไฟบอกสถานะดำเนินการต่อ: กลับทำงานต่อหลังจากถูกขัดจังหวะ (เช่น หลังจากใส่กระดาษหรือล้างการติดขัด) หรือบ่งชี้ว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะแจ้งเตือนหรือข้อผิดพลาด

9

ปุ่มและไฟบอกสถานะยกเลิก: ยกเลิกงานพิมพ์

ตัวอย่างไอคอนที่หน้าจอแผงควบคุม

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

ไฟแจ้งฝาพับเปิดอยู่: ไฟติดเมื่อฝาของสแกนเนอร์เปิดอยู่

2

ไฟเตือน: ระบุถึงข้อผิดพลาด

3

ตัวนับจำนวน: แสดง E และหมายเลขเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะข้อผิดพลาด หรือแสดงจำนวนสำเนาในระหว่างงานถ่ายสำเนา

4

ไอคอนเอกสาร: บ่งชี้ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ

ไอคอนรูปภาพ: บ่งชี้โหมดถ่ายสำเนารูปภาพ

5

ไอคอนถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวด้านหน้า (เครื่องพิมพ์บางรุ่น): ระบุด้านของบัตรที่จะวางบนกระจกสแกน

ไอคอนถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวด้านหลัง (เลือกเครื่องพิมพ์): ระบุด้านของบัตรที่จะวางบนกระจกสแกน

6

ไอคอนหัวพิมพ์: บ่งชี้ข้อผิดพลาดของหัวพิมพ์สำหรับหัวพิมพ์สีหรือหัวพิมพ์สีดำ

7

ไอคอน KYMC และหมึก: บ่งชี้เมื่อถังหมึกเฉพาะมีหมึกเหลือน้อย หรือหมึกหมด และต้องเติมหมึก ตัวอักษรเหนือไอคอนหมึกเป็นตัวแจ้งว่าถังหมึกไม่มีหมึกแล้ว

8

ไอคอน Wi-Fi Direct (รุ่นเครือข่ายไร้สายเท่านั้น) บ่งชี้ว่าคุณสมบัติ Wi-Fi Direct เปิดทำงานอยู่

9

ไอคอน Ethernet (เฉพาะรุ่น Ethernet เท่านั้น) ระบุว่าเครื่องพิมพ์ถูกเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อโดยใช้สาย

10

ไอคอนสถานะเครือข่ายไร้สาย (รุ่นเครือข่ายไร้สายเท่านั้น): บ่งชี้สถานะการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ปุ่มสั่งการและไอคอนบนแผงควบคุม (เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 790 และ 7600)

ตัวอย่างปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะของแผงควบคุม

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

ปุ่มย้อนกลับ: กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

2

หน้าจอแผงควบคุม: แสดงตัวเลือกเมนู

3

ปุ่มวิธีใช้: เปิดเมนู Help (วิธีใช้) สำหรับการทำงานในขณะนั้นขึ้นมา

4

ปุ่มยกเลิก: ยกเลิกการทำงานปัจจุบัน

ตัวอย่างตัวเลือกที่มีบนจอแสดงผลแบบจอสัมผัส

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

ไอคอนถ่ายสำเนา: เปิดเมนู Copy (ถ่ายสำเนา)

2

ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว: เปิดเมนู ID Card Copy (ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว)

3

ไอคอนสแกน: เปิดเมนู Scan (สแกน)

4

ไอคอนทางลัด: เปิดเมนู Shortcuts (ทางลัด)

5

ไอคอนแฟกซ์: เปิดเมนู Fax (แฟกซ์)

6

ไอคอนเมนู: เข้าถึงชุดเครื่องมือช่วยเหลือด้วยตนเองประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย