solution Contentsolution Content

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank - ข้อความ 'Out of Paper' (กระดาษหมด) ปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษ

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 670, 720, 750, 790, 6000, 7000, 7300 หรือ 7600 ซีรีส์ไม่ป้อนกระดาษจากถาดป้อนกระดาษหรือตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ระหว่างการพิมพ์ ถ่ายสําเนา รับส่งแฟกซ์ หรือสแกนงาน เครื่องพิมพ์อาจเกิดเสียงเหมือนกำลังพิมพ์งาน แต่ไม่มีกระดาษเคลื่อนผ่าน

อาจมีข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

  • ข้อความ Load paper (ใส่กระดาษ) หรือ Out of paper (กระดาษหมด) ปรากฏขึ้นในซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์หรือแอป HP Smart

  • เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความ Load paper into the tray to print. (ใส่กระดาษลงในถาดสำหรับพิมพ์) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: ไฟเตือน และไอคอนเอกสาร ติดกะพริบ ไฟดำเนินการต่อ และไฟยกเลิก ติดสว่าง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
ประเทศ/ภูมิภาค: