ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank - หมึกสีหรือหมึกสีดำไม่พิมพ์ออกมา และปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่นๆ

คุณภาพของเอกสารที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 790 หรือ 7600 ซีรีส์ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หมึกสีหรือหมึกสีดําไม่พิมพ์ออกมา หรืองานพิมพ์เลอะคราบหมึก ไม่คมชัด เข้ม หรือซีดจาง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตรวจสอบระดับหมึกและเติมถังหมึก

ระดับหมึกที่เหลือน้อยอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ เติมถังหมึกที่ระดับหมึกเหลือน้อย

HP ขอแนะนำให้คุณใช้ตลับหมึกแท้จาก HP HP ไม่สามารถรับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP หากคุณไม่ใช้หมึกและหัวพิมพ์แท้จาก HP ขั้นตอน/แนวทางในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ของคุณได้

หมายเหตุ:

จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Store หรือร้านค้าปลีกในท้องถิ่น

 1. จากหน้าจอ Home (หน้าหลัก) ของจอแสดงผลเครื่องพิมพ์ ให้แตะที่ Menu (เมนู)

 2. เลื่อนลง จากนั้นแตะที่ Ink levels (ระดับหมึก)

  ระดับหมึกโดยประมาณจะปรากฏขึ้นมา

 3. เติมถังหมึกที่ระดับหมึกเหลือน้อย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ใช้จะต้องเหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษขนาดที่ถูกต้องลงในเครื่องอีกครั้ง

 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ลงในถ่านป้อนกระดาษ กระดาษหลายชนิดมีด้านสำหรับพิมพ์และด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษรูปถ่ายและซองจดหมาย โดยปกติด้านที่เรียบกว่าจะเป็น 'ด้านพิมพ์' บางครั้งด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์จะมีโลโก้ผู้ผลิตพิมพ์ไว้

 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใช้กระดาษที่สะอาดและไม่มีรอยยับ

 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้ กระดาษที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok เป็นกระดาษมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีกับหมึกพิมพ์ของ HP

  • สำหรับเอกสารที่มีการพิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีความเปรียบต่างสูง ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด

  • กระดาษบางชนิดอาจดูดซับหมึกได้ไม่ดีเท่ากระดาษชนิดอื่น หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ

 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้ง และเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ 10-20 แผ่น แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์

 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น เพื่อดูว่าเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษหรือไม่

ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

ในบางครั้ง การตั้งค่าการพิมพ์อาจส่งผลต่อคุณภาพของการพิมพ์ ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

ตรวจสอบหมึกเลอะที่ด้านหลังของงานพิมพ์

หากมีหมึกเลอะที่ด้านหลังของงานพิมพ์ของคุณ ให้ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหา

 1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ปัดไปทางซ้าย จากนั้นแตะที่ Setup (ตั้งค่า)

 2. แตะที่ Tools (เครื่องมือ) > Clean Page Smears (ทำความสะอาดหมึกเลอะ)

  ข้อความ A Cleaning page smears (อยู่ในระหว่างการทำความสะอาดคราบหมึก) จะปรากฏขึ้น และเครื่องพิมพ์จะค่อยๆ ดันหน้าเปล่าออกมา

พิมพ์หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์

หากต้องการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ต่างๆ ให้พิมพ์หน้าการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ และประเมินผลลัพธ์

 1. เปิดเครื่องพิมพ์

 2. จากหน้าจอหลักของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะที่ Menu (เมนู)

 3. เลื่อนลง จากนั้นแตะเลือก Tools (เครื่องมือ)

 4. แตะที่ Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา) > Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)

  หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์จะพิมพ์ออกมา

  ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
 5. ตรวจสอบรูปแบบการทดสอบ ตรวจหาสีที่หายไป สีที่ซีดจาง และเส้นสีขาว

  • หากคุณพบข้อบกพร่องบนหน้ากระดาษ ให้ดำเนินต่อไปยังขั้นตอนถัดไป

  • หากคุณไม่พบข้อบกพร่องบนหน้ากระดาษ ให้ข้ามไปขั้นตอน เปลี่ยนหัวพิมพ์

ทำความสะอาดหัวพิมพ์

ทำความสะอาดหัวพิมพ์จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หากคุณพบข้อบกพร่องในรูปแบบการทดสอบ 2

ตัวอย่างรูปแบบทดสอบ 2
 1. จากหน้าจอ Home (หน้าหลัก) ของจอแสดงผลเครื่องพิมพ์ ให้แตะที่ Menu (เมนู)

 2. เลื่อนลง จากนั้นแตะเลือก Tools (เครื่องมือ)

 3. แตะที่ Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา) > Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)

 4. เลือก Clean Printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ์)

หากคุณได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดในเอกสารชุดนี้แล้ว และเครื่องพิมพ์ของคุณยังมีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ให้เปลี่ยนหัวพิมพ์หนึ่งหัวหรือเปลี่ยนทั้งคู่

เปลี่ยนหัวพิมพ์

นําหัวพิมพ์ที่มีปัญหาออก จากนั้นติดตั้งหัวพิมพ์ตัวใหม่

 1. เปิดเครื่องพิมพ์

 2. ยกฝาช่องตลับหมึกขึ้น แล้วรอจนกว่าแคร่ตลับหมึกจะหยุด

  การยกฝาช่องตลับหมึก
 3. กดปุ่มสีน้ำเงินที่แคร่ตลับหมึกเพื่อเปิดฝาครอบหัวพิมพ์

  การเปิดฝาครอบหัวพิมพ์
 4. ถอดหัวพิมพ์ออกจากแคร่ตลับหมึก จากนั้นวางแยกไว้บนพื้นผิวที่มีการป้องกัน

  ข้อควรระวัง:

  เพื่อป้องกันไม่ให้หมึกรั่วไหลออกมา ให้จับหัวพิมพ์จากด้านข้างและตั้งตรงอยู่ตลอดเวลา

  การถอดหัวพิมพ์
 5. นำหัวพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง

  การนำหัวพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง
 6. ดึงหัวอุดออกตรง ๆ จากด้านบนของหัวพิมพ์

  การดึงหัวอุดออกจากหัวพิมพ์
 7. ลอกเทปออกจากหัวพิมพ์โดยใช้แถบดึง

  ข้อควรระวัง:

  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

  ลอกเทปออก
 8. ใส่หัวพิมพ์ใหม่เข้าไปในช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อกเข้าที่

  การใส่หัวพิมพ์ใหม่
 9. ปิดฝาครอบหัวพิมพ์

  การปิดฝาครอบหัวพิมพ์
 10. ปิดฝาช่องตลับหมึก

  การปิดฝาช่องตลับหมึก
 11. จัดเรียงหัวพิมพ์

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแผงควบคุมแบบจอสัมผัส ให้ทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุมเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียง จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสแกน และจัดเรียงหัวพิมพ์

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีแผงควบคุมแบบจอสัมผัส ไฟ A จะติดกะพริบที่แผงควบคุมของเครื่อง และพิมพ์หน้าจัดเรียงหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสแกน และจัดเรียงหัวพิมพ์ใหม่

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย