solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

HP PC - คอมพิวเตอร์ล็อคหรือค้าง (Windows 11, 10)

หาก Windows หยุดตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลของเมาส์และแป้นพิมพ์ ไม่มีอะไรเคลื่อนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือตัวชี้เมาส์หมุนต่อเนื่อง คุณอาจทำการแก้ไขปัญหาได้

หากคอมพิวเตอร์ล็อคและข้อผิดพลาดจอฟ้าปรากฏขึ้น ให้ไปที่ HP PC - ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนจอฟ้า (Windows 10)

หากการล็อคเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ปลุกจากโหมดสลีป ให้ไปที่ HP PC - ปัญหาโหมดสลีปและไฮเบอร์เนท

หากคอมพิวเตอร์ทํางานช้า ให้ไปที่ HP PC - ปรับปรุงประสิทธิภาพของ PC (Windows)
ประเทศ/ภูมิภาค: