solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

PC โน้ตบุ๊ก HP และ Chromebook - การปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่

เรียนรู้วิธีการใช้แบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก HP ให้เต็มประสิทธิภาพที่สุดตามแนวทางในการใช้งานที่เหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายต่อไปนี้

หมายเหตุ:

หากสังเกตุว่าแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กติดลอกหรือเปลี่ยนรูป ให้ไปที่ คราบหรือการเปลี่ยนรูปของแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก (เฉพาะ Windows) คําแนะนําเพิ่มเติม
ประเทศ/ภูมิภาค: