ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - ข้อความ 'No Audio Device is installed' (ไม่มีอุปกรณ์เสียงที่ติดตั้ง) ปรากฏขึ้น

ข้อความ 'No Audio Device is installed' (ไม่มีอุปกรณ์เสียงที่ติดตั้ง) หรือ 'No Audio Output Device is installed' (ไม่มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงที่ติดตั้ง) ปรากฏขึ้นและไม่มีเสียงถูกเปิดเล่น

เปิดใช้งานอุปกรณ์เสียงใน Windows 10

เรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติและตรวจสอบสถานะไดรเวอร์เพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ใน Windows 10

ตรวจสอบการตั้งค่าและเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับเปิดเล่น

ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เปิดเล่นจากค่าปรับตั้งเสียง จากนั้นตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์

 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์

  • สำหรับการต่อสาย อุปกรณ์จะต้องต่อกับพอร์ตที่ถูกต้อง และการเชื่อมต่อแน่นหนาดี หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่หากคอมพิวเตอร์ไม่พบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้เดิม

  • สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย อุปกรณ์จะต้องกำหนดค่าและเข้าคู่ไว้กับ PC ถูกต้อง

  หมายเหตุ:

  คอมพิวเตอร์เดสก์ทอปบางเครื่องไม่มีลำโพงในตัว จะต้องใช้เฮดโฟนหรือลำโพงต่อพ่วงเพื่อฟังเสียง หากข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขแล้วแต่ยังไม่มีเสียง ให้ทดสอบด้วยอุปกรณ์เปิดเล่นอื่น ๆ และตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของคุณเพื่อพิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับระบบเสียง

  ดูคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ HP PC -การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth (Windows) หรือ HP PC - การแก้ไขปัญหาหูฟังและชุดหูฟัง

 2. คลิกขวาที่ไอคอนลำโพง ที่พื้นที่แจ้งเตือน จากนั้นเลือก Playback devices (อุปกรณ์เปิดเล่น)

 3. ตรวจยืนยันว่าอุปกรณ์ปรากฏในรายการและมีเครื่องหมายสีเขียวกำกับ ซึ่งจะหมายความว่านี่เป็นอุปกรณ์ใช้งานเริ่มต้น ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกขวาที่ชื่ออุปกรณ์ เลือก Set as Default Device (กำหนดเป็นอุปกรณ์เริ่มต้น) จากนั้นทำการทดสอบอุปกรณ์

  Playback devices (อุปกรณ์เปิดเล่น) จาก Sound settings (ค่าปรับตั้งเสียง)
  • หากคุณสามารถใช้อุปกรณ์ได้ แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

  • หากอุปกรณ์ไม่ปรากฏในรายการ ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

เรียกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาเสียง

ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเสียงอัตโนมัติผ่านเครื่องมือแก้ไขปัญหาเสียงของ Windows

 1. คลิกขวาที่ไอคอนลำโพง บริเวณพื้นที่แจ้งเตือน จากนั้นเลือก Troubleshoot sound problems (แก้ไขปัญหาเสียง)

 2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) เพื่อเริ่มเครื่องมือแก้ไขปัญหา

 3. หากการดำเนินการที่แนะนำปรากฏขึ้น ให้เลือก Apply this fix (ปรับใช้ส่วนการแก้ไขนี้) จากนั้นทำการทดสอบเสียง

ตรวจสอบสถานะอุปกณ์และไดรเวอร์ใน Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)

ไดรเวอร์เสียงที่ล้าสมัยอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียง ใช้ Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสียงปิดใช้งานหรือไม่ จากนั้นติดตั้งข้อมูลอัพเดตไดรเวอร์เสียง

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)

 2. ดับเบิลคลิกที่ Sound, video and game controllers (ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม)

 3. คลิกขวาที่อุปกรณ์เสียง จากนั้นเลือก Update Driver (อัพเดตไดรเวอร์)

 4. คลิก Search automatically for updated driver software (ค้นหาซอฟต์แวร์ไดรเวอร์อัพเดตอัตโนมัติ) เพื่อตรวจหาและติดตั้งไดรเวอร์

  Search automatically for updated driver software (ค้นหาซอฟต์แวร์ไดรเวอร์อัพเดตอัตโนมัติ) ใน Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)
  • หากไดรเวอร์อัพเดตทำการติดตั้ง ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับแจ้ง จากนั้นทดสอบเสียง ไปยังขั้นตอนที่ 8

  • หากไม่มีไดรเวอร์ที่อัพเดต ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อติดตั้งไดรเวอร์เดิมใหม่อีกครั้ง

 5. คลิกขวาที่อุปกรณ์เสียงอีกครั้ง จากนั้นเลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) เพื่อเปิดหน้าต่าง Uninstall Device (ถอนการติดตั้งอุปกรณ์)

  ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เสียง
 6. เลือก Delete the driver software for this device (ลบซอฟต์แวร์ไดรเวอร์สำหรับอุปกรณ์นี้) จากนั้นคลิกที่ Uninstall (ถอนการติดตั้ง)

  เลือก Delete the driver software for this device (ลบซอฟต์แวร์ไดรเวอร์สำหรับอุปกรณ์นี้)
 7. จากแถบเมนูด้านบน คลิกที่ Action (การดำเนินการ) จากนั้นเลือก Scan for hardware changes (สแกนหาการเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์) จากนั้นติดตั้งอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง

 8. การทดสอบเสียง

  • หากไม่มีเสียง ให้คลิกขวาที่ไอคอน Sound (เสียง) จากแถบการแจ้งเตือน เลือก Playback devices (อุปกรณ์เปิดเล่น) จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงของคุณใหม่ หากไม่ปรากฏในรายการ หลังจากรายการปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ชื่ออุปกรณ์ คลิกที่แท็บ Sounds (เสียง) เลือกเสียง จากนั้นคลิกที่ Test (การทดสอบ)

  • หากอุปกรณ์ไม่ปรากฏในรายการ Playback devices (อุปกรณ์เปิดเล่น) ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ปรากฏในรายการหรือไม่

  • หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าและการเชื่อมต่ออุปกรณ์เปิดเล่น

เรียกใช้การทดสอบเพื่อวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ระบบเสียง

ใช้ HP PC Hardware Diagnostics Windows เพื่อทดสอบการเปิดเล่นเสียง นี่เป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบเสียงย่อยต่าง ๆ รวมทั้งชุดควบคุมและโคเดคเสียง

 1. ไปที่ HP Hardware Diagnostics เพื่อติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows (เวอร์ชั่นล่าสุด)

 2. หลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ค้นหา HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก Windows คลิกขวาที่แอพในผลการค้นหา จากนั้นเลือก Run as administrator (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ) เพื่อเปิดเครื่องมือขึ้นมา

  เมนูหลักของ HP PC Hardware Diagnostics
 3. คลิก Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ)Audio (เสียง)Audio Playback Test (การทดสอบการเปิดเล่นเสียง)

  เมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) ที่มี Audio (เสียง) เลือกไว้
 4. คลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) จากนั้นเลือกอุปกรณ์จ่ายสัญญาณเสียงเพื่อเรียกใช้การทดสอบ

  เลือกอุปกรณ์จ่ายสัญญาณเสียงเพื่อทำการทดสอบ
  • หากการทดสอบเสียงล้มเหลว ให้จด ID ข้อผิดพลาด 24 หลัก (ดูได้จาก Test Logs (บันทึกการทดสอบ)) จากนั้นติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP หรือนำคอมพิวเตอร์ส่งซ่อม

  • หากการทดสอบเสียงผ่านแต่ยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ใช้ Microsoft System Restore หรือ HP System Recovery เพื่อแก้ไขปัญหา

ใช้ Microsoft System Restore หรือ HP System Recovery เพื่อแก้ไขปัญหาระบบเสียง

หากยังเกิดปัญหากับระบบเสียง ให้ใช้ Microsoft System Restore หรือ HP System Recovery เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย