ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP, HP Managed MFP - ข้อความแสดงข้อผิดพลาดโทรสารบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

หากขั้นตอนการรับส่งโทรสารหยุดชะงัก หรือหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการส่งหรือการรับโทรสาร ระบบย่อยของโทรสารในเครื่องพิมพ์จะสร้างคำอธิบายสถานะ/ข้อผิดพลาดสองส่วนขึ้นมา โทรสารปกติหรือโทรสารที่ดำเนินการสำเร็จจะสร้างข้อความระบุการทำงานที่สำเร็จด้วยเช่นกัน

รายละเอียดของข้อความประกอบด้วยคำอธิบายที่เป็นเนื้อหาและรหัสตัวเลข (ข้อความบางข้อความไม่มีรหัสตัวเลข) เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหาของข้อความเท่านั้นที่จะปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ทั้งข้อความตัวอักษรและรหัสตัวเลขจะแสดงอยู่ในรายงานการรับส่งโทรสาร รายงานการใช้โทรสาร แลรายงานการติดตามโทรสาร T.30 รหัสตัวเลขจะปรากฏในวงเล็บต่อจากส่วนที่เป็นเนื้อหาของข้อความในรายงาน

โมเด็มโทรสารจะสร้างรหัสตัวเลข โดยทั่วไปแล้ว รหัสตัวเลข (0) จะหมายถึงการตอบสนองของโมเด็มปกติ บางข้อความจะแสดงรหัสตัวเลข (0) เสมอ ข้อความอื่นๆ จะมีช่วงรหัสตัวเลข และมีข้อความไม่กี่ข้อความเท่านั้นที่ไม่มีรหัสตัวเลข

โดยทั่วไปแล้วรหัสตัวเลข (0) จะหมายถึงข้อผิดพลาดที่ไม่เกี่ยวข้องกับโมเด็มโทรสาร แต่เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนอื่นของระบบโทรสาร หรือระบบการพิมพ์ รหัสข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นศูนย์จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมของการดำเนินการหรือขั้นตอนเฉพาะที่โมเด็มดำเนินการ และไม่จำเป็นต้องระบุว่ามีปัญหากับโมเด็ม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ยังคงอยู่พร้อมด้วยรหัสตัวเลขซึ่งไม่อยู่ในรายการที่แสดงในตารางด้านล่างต้องได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้า พิมพ์รายงานโทรสารการติดตาม T.30 ก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อช่วยระบุปัญหา

รายงานการติดตามโทรสาร T.30

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิมพ์รายงานการติดตามโทรสาร T.30

รายงานจะประกอบด้วยรายละเอียดของการติดต่อทางโทรสารล่าสุด รวมถึงรหัสข้อผิดพลาดที่เป็นตัวเลข รายละเอียด และการดำเนินการ

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

ค้นหาประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนให้มา

ข้อความส่งโทรสาร

โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อความที่สามารถแสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ขณะส่งหรือพยายามส่งโทรสาร

ข้อความส่งโทรสาร

ข้อความ

หมายเลขข้อผิดพลาด

คำอธิบาย

การดำเนินการ

ยกเลิก

0

บุคคลอื่นยกเลิกโทรสารที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ไม่แจ้ง

สำเร็จ

ไม่มีข้อมูล

ส่งโทรสารสำเร็จแล้ว

ไม่แจ้ง

หมายเลขโทรสารปลายทางไม่ว่าง

0

เครื่องโทรสารปลายทางไม่ว่าง

เครื่องจะส่งโทรสารใหม่โดยอัตโนมัติ (หากกำหนดค่าไว้) หรือลองส่งใหม่ภายหลัง

ไม่มีการตอบรับ

0 หรือ 17

เครื่องโทรสารปลายทางไม่รับสาย หรือมีบุคคลรับสายแทน

อาจมีการยกเลิกการเชื่อมต่อหรือปิดเครื่องโทรสารที่รับ โปรดติดต่อผู้รับเพื่อให้ตรวจสอบเครื่อง ลองส่งใหม่

ไม่มีการหมุน

0

ไม่พบสัญญาณโทรศัพท์ขณะส่งโทรสาร

ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ใช้งานได้ ตั้งค่าการส่งโทรสารเป็น "ไม่" ตรวจจับสัญญาณต่อเลขหมาย

ล้มเหลว

ทุกรหัส

โทรสารอาจได้รับความเสียหายหรือไม่มีการส่ง

ลองส่งโทรสารใหม่

ล้มเหลว

0

ความกว้างของหน้าไม่เข้ากับเครื่อง หรือหน้ามีบรรทัดที่ไม่ถูกต้องมากเกินไป

ลองส่งโทรสารใหม่ หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

ล้มเหลว

17 หรือ 36

การเชื่อมต่อโทรศัพท์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับหายไป ปัญหาอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสายสนทนาขัดจังหวะโทรสาร หรือมีบุคคลรับสายแทน

ลองส่งโทรสารใหม่

ล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดการสื่อสาร

ทุกรหัส ยกเว้น 17 หรือ 36

ปัญหาการสื่อสารทั่วไปซึ่งการส่งโทรสารหยุดชะงักหรือไม่ดำเนินการตามที่คาดไว้

ลองส่งโทรสารใหม่ หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

ไม่มีเนื้อที่ว่าง

0

ไม่สามารถอ่านหรือเขียนไฟล์ภาพของโทรสารลงในดิสก์ได้ ดิสก์เครื่องพิมพ์อาจเสียหรือไม่มีเนื้อที่ว่างในดิสก์

ลองส่งโทรสารใหม่ หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

ข้อผิดพลาดที่หน่วยความจำ

0

ไม่มีหน่วยความจำในเครื่องพิมพ์

หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ลบรายการออกจากหน่วยความจำเครื่องพิมพ์ เช่น งานที่จัดเก็บหรือโทรสารที่บันทึก

ไฟดับ

0

ไฟฟ้าขัดข้องอาจเกิดขึ้นที่เครื่องพิมพ์โทรสารต้นทางระหว่างการส่งโทรสาร

ลองส่งโทรสารอีกครั้งเมื่อไฟกลับเป็นปกติ

ข้อความรับโทรสาร

โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อความที่สามารถแสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ขณะที่รับหรือพยายามรับโทรสาร

ข้อความรับโทรสาร

ข้อความ

หมายเลขข้อผิดพลาด

คำอธิบาย

การดำเนินการ

สำเร็จ

ไม่มีข้อมูล

การส่งโทรสารสำเร็จ

ไม่แจ้ง

ปิดรับ

ไม่มีข้อมูล

เครื่องโทรสารปลายทางใช้คุณสมบัติหมายเลขที่บล็อคและบล็อคโทรสารนี้

ไม่แจ้ง

ล้มเหลว

ทุกรหัส

โทรสารอาจได้รับความเสียหายหรือไม่มีการส่ง

ขอให้ผู้ส่งส่งโทรสารซ้ำอีกครั้ง หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

ล้มเหลว

0

ความกว้างของหน้าไม่เข้ากับเครื่อง หรือหน้ามีบรรทัดที่ไม่ถูกต้องมากเกินไป

ขอให้ผู้ส่งส่งโทรสารซ้ำอีกครั้ง หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

ล้มเหลว

17, 36

การเชื่อมต่อโทรศัพท์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับหายไปหรือหยุดชะงัก

ขอให้ผู้ส่งส่งโทรสารซ้ำอีกครั้ง (หากเครื่องต้นทางไม่ดำเนินการซ้ำโดยอัตโนมัติ)

ล้มเหลว

ทุกรหัส ยกเว้น 17 หรือ 36

ปัญหาการสื่อสารทั่วไปซึ่งการส่งโทรสารหยุดชะงักหรือไม่ดำเนินการตามที่คาดไว้

ขอให้ผู้ส่งส่งโทรสารซ้ำอีกครั้ง หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

ไม่มีเนื้อที่ว่าง

0

ไม่สามารถอ่านหรือเขียนไฟล์ภาพลงในดิสก์ได้ ดิสก์เครื่องพิมพ์อาจเสียหรือไม่มีเนื้อที่ว่างในดิสก์

ขอให้ผู้ส่งส่งโทรสารซ้ำอีกครั้ง หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

ข้อผิดพลาดที่หน่วยความจำ

0

ไม่มีหน่วยความจำในเครื่องพิมพ์

หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ลบรายการออกจากหน่วยความจำเครื่องพิมพ์ เช่น งานที่จัดเก็บหรือโทรสารที่บันทึก

พิมพ์ไม่ได้

0

ไม่สามารถถอดรหัสไฟล์ภาพที่ได้รับได้

ขอให้ผู้ส่งส่งโทรสารซ้ำอีกครั้ง เปิดใช้งาน โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด หากยังไม่ได้เปิดใช้งาน

ไฟดับ

0

ไฟดับระหว่างรับโทรสาร

ขอให้ผู้ส่งส่งโทรสารอีกครั้งเมื่อไฟกลับเป็นปกติ

ไม่พบโทรสาร

17, 36

โทรสารใช้สำหรับสายสนทนา

ไม่แจ้งประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย