ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise - รายละเอียดคำแถลงการรับประกันแบบจำกัดของชุดเครื่องมือวัสดุสิ้นเปลืองและการบำรุงรักษาแบบมีอายุการใช้งานในระยะยาว

เครื่องพิมพ์ HP นี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิตจนกระทั่งถึงตอนต้นของ (ก) ช่วงที่เครื่องพิมพ์แสดงสถานะว่ามีอายุเหลือน้อยแล้วบนแผงควบคุม หรือ (ข) ภายในระยะเวลาการรับประกัน ชุดบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำรอง หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท LLC จะมีการรับประกันแบบจำกัดในส่วนของอะไหล่เท่านั้นเป็นเวลา 90 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

การรับประกันนี้ไม่คุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่ (ก) มีการตกแต่งใหม่ ผลิตขึ้นมาใหม่ หรือทำให้เกิดความเสียหายด้วยวิธีใดๆ (ข) เกิดปัญหาอันเป็นผลมาจากการใช้ในทางที่ผิด การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานภายนอกข้อกำหนดรายละเอียดด้านสภาพแวดล้อมที่ระบุสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หรือ (ค) สึกหรอนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หากต้องการขอรับบริการตามที่รับประกัน โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังจุดซื้อ (พร้อมระบุคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรถึงปัญหา) หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP และ HP จะเลือกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์ว่ามีข้อบกพร่องจริง หรือคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้

ภายในขอบเขตแห่งกฎหมายท้องถิ่น การรับประกันข้างต้นถือว่าสมบูรณ์แล้ว และไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใดอีกทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา HP ขอปฏิเสธการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการวางจำหน่าย คุณภาพที่น่าพอใจ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ HP หรือซัพพลายเออร์ไม่ขอรับผิดชอบในกรณีที่มีการตกหล่นของข้อมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือข้อมูล) หรือความเสียหายอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญา การละเมิดหรือการกระทำอื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใด

เงื่อนไขของการรับประกันที่ระบุไว้ในคำแถลงนี้ ยกเว้นสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการลิดรอน จำกัด หรือเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมสิทธิตามกฎหมายที่บังคับใช้แก่การขายผลิตภัณฑ์แก่คุณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย