ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212 - ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก

เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก ให้เอาเครื่องพิมพ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากกล่อง เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ดาวน์โหลดและติดตั้ง HP Smart หรือซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย สร้างบัญชี HP แล้วใส่กระดาษ

หมายเหตุ:

หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่หัวข้อ http://123.hp.com

ขั้นตอนที่ 1: นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก

 1. นำเครื่องพิมพ์และสายไฟออกจากกล่อง

 2. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกและนำไปรีไซเคิล

  การถอดและรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์
  หมายเหตุ:

  อย่านำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะจัดส่งมาพร้อมกับตลับหมึกพิมพ์ซึ่งเตรียมไว้สำหรับการพิมพ์มาให้แล้ว

  อย่าถอดหมึกออก

ขั้นตอนที่ 2: เสียบสายไฟ และเปิดเครื่องพิมพ์

เสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้าแล้วเปิดเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

ห้ามต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะจัดตั้งขึ้นในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์ HP+ จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi หรือต่อสาย) หากต้องการใช้สาย USB ให้ต่อเครื่องพิมพ์ HP+ เข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อน จากนั้นต่อสาย USB เป็นการเชื่อมต่อที่สอง

 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

  การต่อสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

ใช้แอพ HP Smart หรือ HP Easy Start เพื่อช่วยติดตั้งเครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายไร้สาย (แนะนำ) หรือผ่านสาย USB

หมายเหตุ:

คุณจะต้องมีบัญชี HP สำหรับเครื่องพิมพ์ HP+ หากคุณไม่มีบัญชี คุณสามารถสร้างบัญชีได้ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์

ขั้นตอนที่ 4: ใส่กระดาษ ติดตั้งฝาครอบถาด และตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ และติดตั้งฝาครอบถาดกระดาษ

 1. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
 2. ใส่ปึกกระดาษเปล่าเข้าในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านพิมพ์หันขึ้น จากนั้นเลื่อนปึกกระดาษไปข้างหน้าจนสุด

  หมายเหตุ:

  ใส่กระดาษไม่เกิน 150 แผ่นโดยให้ด้านที่พิมพ์หันขึ้น และวางให้ด้านบนของหน้าหันเข้าสู่เครื่องพิมพ์ก่อน หากคุณใส่กระดาษแบบเจาะ ให้ใส่กระดาษโดยให้ช่องเจาะหันไปทางด้านซ้ายของถาด

  การใส่ปึกกระดาษ
 3. เลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษเข้ามาจนชิดขอบปึกกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
 4. ติดตั้งฝาครอบถาด

  การติดตั้งฝาครอบถาด
 5. ดึงถาดรับกระดาษออก

  การดึงถาดรับกระดาษออก

เครื่องพิมพ์ของคุณตั้งค่าและพร้อมใช้งานแล้วประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย