ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212 - เครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษ

ไฟ Paper (กระดาษ) กะพริบ แถบไฟสถานะด้านหน้าจะแสดงสีส้มทึบหรือไฟเตือนติดสว่าง และข้อความ Out of Paper (กระดาษหมด) หรือ Tray Empty (ถาดว่างเปล่า) จะปรากฏขึ้นที่แอพ HP Smart

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษ จากนั้นใส่กลับเข้าไปใหม่

ตรวจสอบข้อบกพร่องในปึกกระดาษ เช่น รอยย่น การฉีกขาด หรือเศษกระดาษงอที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการรับดึงกระดาษ จากนั้นใส่กระดาษอีกครั้ง

ตรวจสอบกระดาษ

ปัญหาในการป้อนกระดาษอาจเกิดขึ้นจากกระดาษขาด มีฝุ่น ม้วน ยับ หรืองอ คุณภาพของกระดาษอาจส่งผลต่อการป้อนกระดาษและการพิมพ์ได้เช่นกัน ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

 • ใช้กระดาษคุณภาพดีตามที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เท่านั้น

 • จัดเก็บกระดาษในที่แห้งและเย็น ปัญหาในการป้อนกระดาษมักเกิดขึ้นบ่อยกว่าในสภาพอากาศชื้น

 • อย่าพิมพ์งานบนกระดาษที่เคยใช้พิมพ์มาก่อนแล้ว ความชื้นของหมึกอาจทำให้กระดาษติดกัน

 • รอให้เครื่องพิมพ์สิ้นสุดงานพิมพ์ หรือแสดงข้อความ Out of paper (กระดาษหมด) หรือ Load Paper (ใส่กระดาษ) บนแอพ HP Smart ก่อนใส่กระดาษเข้าไปใหม่

ใส่กระดาษอีกครั้ง

ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษอีกครั้ง

 1. ใช้มือสองข้างถือปึกกระดาษ งอปึกกระดาษให้เป็นตัว U จากนั้นงอกลับไปด้านตรงข้าม

  ขั้นตอนนี้จะช่วยคลายกระดาษในปึกให้แยกตัวจากกัน

  การงอปึกกระดาษ
 2. นำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ ถ้ามี

 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษ
 4. ใส่ปึกกระดาษเข้าในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านพิมพ์หันขึ้น จากนั้นเลื่อนปึกกระดาษไปข้างหน้าจนสุด

  หมายเหตุ:

  ใส่กระดาษไม่เกิน 150 แผ่นโดยให้ด้านที่พิมพ์หันขึ้น และหันขอบด้านบนไปทางเครื่องพิมพ์ หากคุณใส่กระดาษแบบเจาะ ให้ใส่กระดาษโดยให้ช่องเจาะหันไปทางด้านซ้ายของถาด

  การใส่กระดาษ
 5. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าเพื่อให้ชิดกับปึกกระดาษ

  เลื่อนตัวปรับกระดาษเข้า
 6. เปิดฝาครอบถาดป้อนกระดาษ

ตรวจสอบการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ

เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Out of Paper (กระดาษหมด) หรือ Tray Empty (ถาดว่างเปล่า) แม้ว่าจะใส่กระดาษไว้ในถาดป้อนกระดาษแล้วก็ตาม แก้ไขค่าถาดป้อนกระดาษจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หรือโปรแกรมที่ใช้สั่งพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 3. รอ 60 วินาที

 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

พิมพ์หน้าทำความสะอาด

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ การพิมพ์หน้าทำความสะอาดสามารถทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนและดึงกระดาษโดยไม่ต้องทำความสะอาดด้วยตัวเอง

 1. เปิด HP Smart จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

 2. คลิก Advanced settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

  หมายเหตุ:

  จาก Windows 7 และ 8 เปิด HP Printer Assistant เลือก Print (พิมพ์) จากนั้นคลิก Printer Home Page (EWS) (หน้าหลักเครื่องพิมพ์ (EWS))

 3. คลิก System > Service

 4. ใน Fuser Cleaning mode (โหมดการล้างฟิวเซอร์) ให้คลิก Start (เริ่ม)

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าทำความสะอาดออกมา

ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งดึงกระดาษ และลูกกลิ้งป้อนกระดาษทำให้มีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษภายในเครื่องพิมพ์

รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ผ้าหรือสำลีที่ไม่เป็นขุย

 • น้ำกลั่น น้ำกรองหรือน้ำบรรจุขวด (น้ำก๊อกอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้)

 1. ปิดเครื่องพิมพ์

 2. ถอดสายไฟจากด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอให้เครื่องพิมพ์เย็นลง

 3. นำปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ

 4. ตั้งเครื่องพิมพ์หันด้านข้างขึ้น

  การตั้งเครื่องพิมพ์หันด้านข้างขึ้น
 5. ปล่อยมือจากนั้นจับที่สลักสีฟ้าเพื่อถอดแผงออก

  การปล่อยมือจากนั้นจับที่สลักสีฟ้าเพื่อถอดแผงออก
 6. ชุบสำลีหรือผ้ากับน้ำหมาด ๆ จากนั้นบีบไล่น้ำออก

 7. ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษโดยใช้สำลีและแรงกดเล็กน้อย

  การค้นหาลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 8. รอให้ลูกกลิ้งดึงกระดาษแห้งให้สนิท (ประมาณ 10 นาที)

 9. ขณะจับที่สลักสีฟ้า ให้จัดเรียงและเสียบแผงปิด จากนั้นปลดสลักสีเขียวเพื่อล็อคให้เข้าที่

  การใส่แผงปิด
 10. วางเครื่องพิมพ์ลงในตำแหน่งปกติ

  การวางเครื่องพิมพ์ลงในตำแหน่งปกติ
 11. ใส่ปึกกระดาษ

ลูกกลิ้งดึงกระดาษสะอาดและพร้อมใช้งานแล้ว

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย