ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212 - การพิมพ์รายงานและหน้าทดสอบ

เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนําในการพิมพ์รายงานเครื่องพิมพ์ภายใน เช่น รายงานการกำหนดค่า รายงานข้อมูล รายงานการทดสอบเครือข่ายไร้สาย และหน้าทดสอบการปรับตั้งการจัดเรียงหัวพิมพ์

พิมพ์รายงานการกำหนดค่า

พิมพ์รายงานการกำหนดค่าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ เช่น หมายเลขซีเรียล การตั้งค่ากระดาษ และการใช้งานเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์รุ่นรองรับระบบ Wi-Fi ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์และชื่อเครือข่าย (SSID) คุณสามารถพิมพ์รายงานกำหนดค่าได้จากแผงควบคุม

 1. เปิดเครื่องพิมพ์

 2. กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาทีจนกระทั่งไฟปุ่มสั่งการทั้งหมดติดกะพริบ

 3. กดปุ่ม Resume (กลับดำเนินการต่อ)

  หมายเหตุ:

  สำหรับรุ่น M211d ให้กดค้างที่ปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) ค้างไว้สามวินาทีเพื่อพิมพ์รายงานการกําหนดค่า

รายงานการกำหนดค่าจะถูกพิมพ์ออกมา

ตัวอย่างรายงานการกำหนดค่า

พิมพ์หน้ารายงานข้อมูลเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้ารายงานข้อมูลเครื่องพิมพ์เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ ตลับโทนเนอร์ โหมดการเชื่อมต่อ ชื่อและรหัสผ่านของ Wi-Fi Direct และสถานะข้อผิดพลาดปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ของคุณ

 • บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) (ยกเว้นรุ่น M211d)

รายงานข้อมูลเครื่องพิมพ์จะจัดพิมพ์ออกมา

ตัวอย่างของหน้ารายงานข้อมูลเครื่องพิมพ์

พิมพ์รายงานผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย

พิมพ์รายงานผลการทดสอบเครือข่ายไร้สายเพื่อค้นหาผลการวินิจฉัยสถานะของเครือข่าย Wi-Fi ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi และเครือข่ายที่ตรวจพบ คุณสามารถพิมพ์หน้ารายงานการทดสอบเครือข่ายไร้สายจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 1. เปิดเครื่องพิมพ์

 2. กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาทีจนกระทั่งไฟปุ่มสั่งการทั้งหมดติดกะพริบ

 3. กดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (กลับทำงานต่อ) พร้อมกัน

รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สายจะจัดพิมพ์ออกมา

ตัวอย่างรายงานทดสอบเครือข่ายไร้สาย

พิมพ์หน้าทดสอบการปรับตั้งการจัดเรียงหัวพิมพ์

หน้าทดสอบการปรับตั้งการจัดเรียงหัวพิมพ์เพื่อปรับภาพพิมพ์บนหน้าเอกสารให้อยู่ตรงกลาง

 1. เปิด HP Smart จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

 2. คลิก Advanced settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

  หมายเหตุ:

  จาก Windows 7 และ 8 เปิดHP Printer Assistant เลือก Print (พิมพ์) จากนั้นคลิกที่ Printer Home Page (EWS) (หน้าแรกของเครื่องพิมพ์ (EWS))

 3. คลิก System (ระบบ) > Service (บริการ)

 4. จากหัวข้อ Alignment (การจัดเรียงหัวพิมพ์) จากรายการดรอปดาวน์ Tray 1 Size (ขนาดถาด 1) ให้เลือกขนาด แล้วป้อนค่าสำหรับ X1 Shift (เลื่อนแกน X1), X2 Shift (เลื่อนแกน X2) และ Y Shift (เลื่อนแกน Y)

 5. คลิก Print Test Page (พิมพ์หน้าทดสอบ)

หน้าทดสอบการปรับตั้งการจัดเรียงหัวพิมพ์จะพิมพ์ออกมา

ตัวอย่างหน้าทดสอบการปรับตั้งการจัดเรียงหัวพิมพ์ (ด้านหน้า)
ตัวอย่างหน้าทดสอบการปรับตั้งการจัดเรียงหัวพิมพ์ (ด้านหลัง)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย