ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212 - คุณสมบัติการทำงานของแผงควบคุม

แผงควบคุมมีปุ่มสั่งการเพื่อเลือกตัวเลือกการพิมพ์และการแสดงผลเพื่อดูการแจ้งเตือน

คุณสมบัติของแผงควบคุม

จากแผงควบคุม คุณสามารถยกเลิกหรือพิมพ์งานต่อ ตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย และดูการแจ้งเตือนจากเครื่องพิมพ์ของคุณ

ตัวอย่างปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะของแผงควบคุม

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

หน้าจอแผงควบคุม:

  • ไอคอนกระดาษ: ติดเมื่อมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษและติดกะพริบเมื่อถาดป้อนกระดาษไม่มีกระดาษ

  • ไอคอนการแจ้งเตือน (รุ่น USB เท่านั้น): ติดกะพริบเพื่อบ่งชี้ว่าเครื่องพิมพ์ต้องดำเนินการบางอย่างโดยผู้ใช้

  • ไอคอนระบบไร้สาย (รุ่นระบบไร้สายเท่านั้น): ติดเมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่อไร้สาย และติดกะพริบเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือกำลังกําหนดค่า WPS หรือเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

  • ไอคอนตลับหมึก: ติดเมื่อตลับหมึกเหลือน้อยและติดกะพริบเมื่อตลับหมึกมีผงหมึกเหลือน้อยมาก

2

ปุ่มดำเนินการต่อ: ติดคงที่เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะมีข้อผิดพลาดหรือแจ้งเตือน กดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการพิมพ์ต่อ

3

ปุ่มยกเลิก: ยกเลิกงานพิมพ์

4

ปุ่มเปิด/ปิด: เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์

5

ไฟบอกสถานะ (รุ่น USB เท่านั้น): ติดเมื่อเครื่องพิมพ์พร้อมพิมพ์งาน ติดกะพริบเมื่อเครื่องพิมพ์กำลังเริ่มระบบ รับข้อมูลการพิมพ์ หรือยกเลิกงาน และหรี่ค้างเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดสลีป (สถานะพลังงานต่ำ)

6

ปุ่มระบบไร้สาย (รุ่นระบบไร้สายเท่านั้น): เปิดหรือปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย กดปุ่ม Wireless (ระบบไร้สาย) ค้างไว้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายผ่าน WPS

7

ปุ่ม/ไฟสถานะข้อมูล (รุ่นระบบไร้สายเท่านั้น): พิมพ์หน้าข้อมูลที่มีข้อมูลสรุปของค่าและสถานะเครื่องพิมพ์ หากปุ่ม Information (ข้อมูล) ติดกะพริบระหว่างการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย ให้กดปุ่มเพื่อเสร็จสิ้นการอนุญาตประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย