ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP - ใช้โทรสารในระบบ DSL, PBX หรือ ISDN

เครื่องพิมพ์ HP ออกแบบมาสำหรับใช้กับระบบโทรศัพท์แบบอะนาล็อกแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะ แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเจาะจงใช้งานกับสาย DSL, PBX หรือ ISDN อย่างไรก็ตาม เครื่องพิมพ์สามารถทำงานกับระบบเหล่านั้นได้หากใช้ฟิลเตอร์ การตั้งค่า และอุปกรณ์ที่เหมาะสมจากผู้ให้บริการดิจิตอล

หมายเหตุ:

HP ขอแนะนำให้พูดคุยกับผู้ให้บริการเกี่ยวกับตัวเลือกการตั้งค่า DSL, PBX และ ISDN

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet เป็นอุปกรณ์ระบบอะนาล็อกที่ไม่รองรับระบบโทรศัพท์ดิจิตอลทุกชนิด (เว้นเสียแต่ว่าจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อก) HP ไม่รับประกันว่าเครื่องพิมพ์จะสามารถใช้งานร่วมกับระบบดิจิตอลหรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกได้

DSL

Digital Subscriber Line (DSL) ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลผ่านทางสายโทรศัพท์ปกติ เครื่องพิมพ์ HP ไม่รองรับการใช้งานกับสัญญาณดิจิตอลโดยตรง อย่างไรก็ตาม หากได้รับการกำหนดค่าขณะที่ตั้งค่าใช้งาน DSL สัญญาณอาจถูกกรองจนสามารถส่งสัญญาณอะนาล็อกได้ในบางแบนด์วิธ (สำหรับสายสนทนาและแฟกซ์) ขณะที่ส่งข้อมูลดิจิตอลด้วยแบนด์วิธที่เหลือ

หมายเหตุ:

บริการ DSL อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรสารบางรุ่น HP ไม่รับประกันว่าเครื่องพิมพ์จะสามารถใช้งานร่วมกับบริการ DSL หรือผู้ให้บริการทุกรายได้

โมเด็ม DSL ทั่วไปใช้วงจรกรองสัญญาณเพื่อแยกการสื่อสารของโมเด็ม DSL ที่มีความถี่สูงกว่าออกจากการสื่อสารของโมเด็มโทรศัพท์และแฟกซ์แบบอะนาล็อกที่มีความถี่ต่ำกว่า

ซึ่งจำเป็นต้องใช้วงจรกรองสัญญาณกับโทรศัพท์แบบอะนาล็อกและอุปกรณ์โทรสารแบบอะนาล็อกที่เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ที่โมเด็ม DSL ใช้ โดยปกติ ผู้ให้บริการ DSL จะจัดเตรียมวงจรกรองสัญญาณนี้ไว้ให้

โปรดติดต่อผู้ให้บริการ DSL เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือ

PBX

เครื่องพิมพ์นี้เป็นอุปกรณ์ระบบอะนาล็อกซึ่งไม่รองรับการใช้งานกับระบบโทรศัพท์ดิจิตอลทุกชนิด คุณอาจต้องใช้วงจรกรองหรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกในการใช้งานแฟกซ์ หากต้องใช้งานแฟกซ์ในระบบ PBX คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการ PBX เพื่อขอความช่วยเหลือ

HP ไม่รับประกันว่าเครื่องพิมพ์จะสามารถใช้งานร่วมกับระบบดิจิตอลหรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกได้

โปรดติดต่อผู้ให้บริการ PBX เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและขอความช่วยเหลือ

ISDN

เครื่องพิมพ์นี้เป็นอุปกรณ์ระบบอะนาล็อกซึ่งไม่รองรับการใช้งานกับระบบโทรศัพท์ดิจิตอลทุกชนิด คุณอาจต้องใช้วงจรกรองหรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกในการใช้งานแฟกซ์ หากปัญหาในการใช้งานแฟกซ์เกิดขึ้นในระบบ ISDN คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการ ISDN เพื่อขอความช่วยเหลือ

HP ไม่รับประกันว่าเครื่องพิมพ์จะสามารถใช้งานร่วมกับระบบดิจิตอล ISDN หรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกได้ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย