ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP - ทำสำเนาในโหมดร่าง

ดูวิธีทำสำเนาในโหมดร่าง ซึ่งใช้ผงหมึกน้อยลงและช่วยลดต้นทุนต่อหน้า การใช้โหมดร่างจะลดคุณภาพการพิมพ์ลง ดังนั้นจึงควรใช้เฉพาะเมื่อต้องทำสำเนาฉบับร่างเท่านั้น

HP ไม่แนะนำให้ใช้โหมดร่างตลอดเวลา หากใช้โหมดร่างตลอดเวลา ผงหมึกอาจเหลืออยู่เมื่อชิ้นส่วนกลไกในตลับผงหมึกหมดอายุแล้ว หากคุณภาพการพิมพ์เริ่มลดลง และไม่สามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับผงหมึก

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อทำสำเนาในโหมดร่างประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย