ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro - กำหนดค่าการตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองการป้องกันตลับผงหมึก HP

ใช้นโยบายตลับหมึกของ HP และการป้องกันตลับหมึกเพื่อควบคุมตลับหมึกที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์ และป้องกันการขโมยตลับหมึกที่ติดตั้ง

  • นโยบายตลับหมึก: คุณสมบัตินี้ป้องกันเครื่องพิมพ์จากตลับผงหมึกของปลอมโดยอนุญาตให้ใช้ตลับหมึก HP ของแท้กับกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น การใช้ตลับหมึก HP ของแท้ช่วยแน่ใจว่าคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด เมื่อบุคคลอื่นติดตั้งตลับหมึกที่ไม่ใช่ตลับหมึก HP ของแท้ แผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความว่าตลับหมึกไม่ได้รับอนุญาตและแสดงข้อมูลอธิบายวิธีการดำเนินการต่อ

  • การป้องกันตลับหมึก: คุณสมบัตินี้เชื่อมโยงตลับผงหมึกกับเครื่องพิมพ์เฉพาะ หรือกลุ่มของเครื่องพิมพ์อย่างถาวร ดังนั้นจะไม่สามารถใช้ได้ในเครื่องพิมพ์อื่นๆ การป้องกันตลับหมึกช่วยคุ้มครองการลงทุนของคุณ เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ หากบุคคลอื่นพยายามที่จะย้ายตลับหมึกที่ป้องกันจากเครื่องพิมพ์เดิมไปยังเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เครื่องพิมพ์ดังกล่าวจะไม่พิมพ์ด้วยตลับหมึกที่ป้องกัน แผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความว่าตลับหมึกมีการป้องกัน และแสดงข้อมูลอธิบายวิธีการดำเนินการต่อ

    ข้อควรระวัง:

    หลังจากเปิดใช้งานการป้องกันตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์หลังจากนี้จะได้รับการป้องกันโดยอัตโนมัติและอย่างถาวร เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันตลับหมึกใหม่ ให้ปิดใช้งานคุณสมบัติ ก่อน ติดตั้งตลับหมึกใหม่

    การปิดคุณสมบัติจะไม่ปิดการป้องกันสำหรับตลับหมึกที่ติดตั้งในขณะนี้

คุณสมบัติทั้งสองจะปิดตามค่าเริ่มต้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าป้องกันตลับหมึกผงหมึกที่ใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์หรือ Embedded Web Server (EWS) ของ HP

เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินโยบายตลับหมึก

เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก จะสามารถใช้ตลับหมึกของแท้จาก HP ได้กับเครื่องพิมพ์เท่านั้น เมื่อปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ จะไม่มีการจำกัดประเภทของตลับหมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์

มีสองวิธีในการเปิดหรือปิดคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก: (1) โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หรือ (2) โดยใช้ Embedded Web Server (EWS) เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มา

หมายเหตุ:

เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้อาจจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก

เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก จะช่วยป้องกันตลับหมึกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์จากการถูกขโมยและใช้ในเครื่องพิมพ์อื่นๆ เมื่อปิดใช้งานคุณสมบัติ จะลบการป้องกันตลับหมึกใหม่ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์นี้

มีสองวิธีในการเปิดหรือปิดคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก: (1) โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หรือ (2) โดยใช้ Embedded Web Server (EWS) เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มา

หมายเหตุ:

เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้อาจจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

ข้อควรระวัง:

หลังจากเปิดใช้งานการป้องกันตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์หลังจากนี้จะได้รับการป้องกันโดยอัตโนมัติและอย่างถาวร เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันตลับหมึกใหม่ ให้ปิดใช้งานคุณสมบัติ ก่อน ติดตั้งตลับหมึกใหม่

การปิดคุณสมบัติจะไม่ปิดการป้องกันสำหรับตลับหมึกที่ติดตั้งในขณะนี้

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก

ขั้นตอนการเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึกในเครื่องพิมพ์จะแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

ตัวอย่างแผงควบคุมสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ตัวอย่างแผงควบคุมสีดำ

หน้าจอ LCD แบบ 2 บรรทัดพร้อมแผงปุ่มกด

ตัวอย่างแผงควบคุม 2 บรรทัด

ค้นหาประเภทแผงควบคุมในตัวเลือกด้านล่าง แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก

หมายเหตุ:

เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้อาจจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

ใช้ Embedded Web Server (EWS) เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก

ขั้นตอนในการเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึกใน EWS จะแตกต่างกันตามประเภทของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

ตัวอย่างแผงควบคุมสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ตัวอย่างแผงควบคุมสีดำ

หน้าจอ LCD แบบ 2 บรรทัดพร้อมแผงปุ่มกด

ตัวอย่างแผงควบคุม 2 บรรทัด

ค้นหาประเภทแผงควบคุมในตัวเลือกด้านล่าง แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึกใน EWS

หมายเหตุ:

เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้อาจจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย