ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การปรับปรุงคุณภาพการรับส่งแฟกซ์

แฟกซ์ที่ส่งหรือรับมีเส้นแนวตั้งหรือแนวนอน แถบเส้น หรือความละเอียดไม่ดี

ตัวอย่างคุณภาพแฟกซ์ไม่ดี
หมายเหตุ:

แฟกซ์เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการส่งเอกสาร แต่อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดหากคุณต้องการส่งหรือรับภาพคุณภาพสูง หากคุณภาพของแฟกซ์ไม่ดีพอ ให้พิจารณาใช้การสแกนแทน

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เพื่อสแกนผ่านเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือใช้แอพ HP Smart เพื่อสแกนผ่านเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ จากนั้นส่งผลงานสแกนผ่านอีเมล หากคุณไม่มี HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com หรือร้านค้าแอพ

ปรับปรุงคุณภาพของแฟกซ์ที่ได้รับ

การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าแฟกซ์และอัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เมื่อคุณภาพของแฟกซ์ที่ได้รับไม่น่าพึงพอใจ

หมายเหตุ:

หากเกิดปัญหาเดียวกันเมื่อคัดลอกหรือส่งงานพิมพ์ แสดงว่าปัญหาไม่เกี่ยวข้องกับแฟกซ์ ไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP พิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหาเอกสาร การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่ไม่ดี เพื่อดูขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองส่งแฟกซ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ คุณสามารถส่งแฟกซ์ไปที่ HP Fax Test Service ที่หมายเลข 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963) บริการฟรีนี้จะทำการส่งแฟกซ์ตอบกลับภายใน 5 ถึง 7 นาทีหากระบบรับส่งแฟกซ์ทำงานได้ตามปกติ หมายเลขแฟกซ์ของคุณจะต้องตรงกับหมายเลขที่คุณกรอกที่หัวแฟกซ์เพื่อให้สามารถรับแฟกซ์ขากลับได้

ลดความเร็วในการส่งแฟกซ์

ลดความเร็วในการส่งแฟกซ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่งแฟกซ์ได้สำเร็จและเพื่อปรับปรุงคุณภาพแฟกซ์ แต่จะใช้เวลาในการส่งแฟกซ์นานขึ้น

 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู Basic Fax Settings (การตั้งค่าแฟกซ์พื้นฐาน), Advanced Fax Settings (การตั้งค่าแฟกซ์ขั้นสูง) หรือ Preferences (ค่าปรับแต่ง)

 2. เลือก Speed (ความเร็ว) จากนั้นเลือก Slow (ช้า)

เปิดโหมดแก้ไขข้อผิดพลาด

โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM) จะตรวจจับข้อผิดพลาดในการส่งและร้องขอข้อมูลที่ผิดพลาดใหม่อัตโนมัติ ECM สามารถปรับปรุงคุณภาพการรับส่งแฟกซ์ได้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสายโทรศัพท์ ตรวจสอบว่า ECM เปิดทำงานอยู่

 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู Basic Fax Settings (การตั้งค่าแฟกซ์พื้นฐาน), Advanced Fax Settings (การตั้งค่าแฟกซ์ขั้นสูง) หรือ Preferences (ค่าปรับแต่ง)

 2. เลือก Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด) จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าอยู่ที่ On (เปิด)

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

HP มีการเผยแพร่เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ๆ ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์เป็นระยะๆ อัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

 • อัพเดตจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์: เครื่องพิมพ์ HP หลายรุ่นมีจอระบบสัมผัสหรือเมนูที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ HP เพื่อค้นหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดต ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานอยู่ในเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

  จากเครื่องพิมพ์ ให้ค้นหาเมนู Product Update (ข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์) หรือ Check for Updates (ตรวจหาข้อมูลอัพเดต) โดยกดที่ไอคอน HP ePrint หรือปุ่ม ( หรือ ) หรือเปิดเมนู Setup (ตั้งค่า), Service (บริการ) หรือ Settings (การตั้งค่า) เลือก Preferences (การกำหนดลักษณะ), Printer Maintenance (การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์) หรือ Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Web Services (บริการบนเว็บ), Printer Update (อัพเดตเครื่องพิมพ์) หรือ LaserJet Update (อัพเดต LaserJet )

 • ดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตจากเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP: ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดทำงานและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย ให้ไปที่หัวข้อ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP เพื่อตรวจหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดตที่อยู่ในรายการ Firmware (เฟิร์มแวร์)

 • ติดตั้งข้อมูลอัพเดตผ่านแอพ HP Smart: เปิดแอพ HP Smart หากคุณไม่มี HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com หรือร้านค้าแอพ หลังจากเพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่รูปภาพเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ Printer Home Page (EWS) (หน้าหลักของเครื่องพิมพ์ (EWS))หรือ Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) คลิกที่ Tools (เครื่องมือ) หรือ Web Services (บริการบนเว็บ) จากนั้นคลิกที่ Printer Updates (ข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์)

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ปรับปรุงคุณภาพของแฟกซ์ที่ส่ง

ทำความสะอาดสแกนเนอร์ แก้ไขปัญหาการตั้งค่าแฟกซ์ อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เมื่อคุณภาพของแฟกซ์ที่ถูกส่งไม่น่าพึงพอใจ

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ทดสอบการส่งแฟกซ์หลังจากแต่ละงาน จากนั้นตรวจสอบกับผู้รับแฟกซ์เพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ทำความสะอาดแผ่นกระจกสแกนและชิ้นส่วน

ลายนิ้วมือ รอยเปื้อน ฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่กระจกสแกน ด้านล่างฝาสแกนเนอร์ หรือในช่องป้อนกระดาษ อาจทำให้เกิดเส้นและแถบสี ทำความสะอาดชิ้นส่วนเหล่านี้ด้วยผ้าเนื้อนุ่มที่ไม่เป็นขุยพ่นด้วยน้ำยาเช็ดกระจก

ตัวอย่างประเภทสแกนเนอร์

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1.

เครื่องพิมพ์ซึ่งมีกระจกสแกนแผ่นเรียบและฝาสแกนเนอร์

2.

เครื่องพิมพ์ซึ่งมีตัวป้อนการสแกนเอกสาร

ทำความสะอาดสแกนเนอร์แบบแผ่นเรียบ

ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร์และด้านล่างของฝาปิดการสแกน โดยใช้ผ้าเนื้อนุ่ม ไม่เป็นขุย โดยพ่นด้วยน้ำยาเช็ดกระจก

 1. ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟออก

 2. ยกฝาครอบสแกนเนอร์

 3. ฉีดสเปรย์บนผ้าเนื้อนุ่ม ไม่เป็นขุย ด้วยน้ำยาเช็ดกระจก จากนั้นเช็ดกระจกสแกน แถบกระจก (ถ้ามี) แผ่นรองสีขาวที่ใต้ฝาสแกนเนอร์ และแถบสีขาวด้านล่างฝา (ถ้ามี) จนกว่าจะสะอาด แห้ง และไม่มีเส้นริ้ว

  ข้อควรระวัง:

  เพื่อปกป้องชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ที่อยู่ภายใน อย่าพ่นน้ำยาโดยตรง ที่แผ่นกระจก หรือด้านล่างของฝาปิด

  ทำความสะอาดกระจกสแกนและใต้ฝา และแถบกระจกหรือแถบสีขาวใดๆ (ถ้ามี)

  คำบรรยาย

  คำอธิบาย

  1.

  แผ่นรองฝาสแกนเนอร์สีขาว

  2.

  แถบฝาสแกนเนอร์ ADF สีขาว (ถ้ามี)

  3.

  แถบแผ่นกระจกสแกน ADF (ถ้ามี)

  4.

  กระจกสแกนหลัก

 4. ต่อสายไฟกลับเข้าไป เปิดเครื่องพิมพ์ ปิดฝาสแกนเนอร์ให้สนิท

ทำความสะอาดตัวป้อนการสแกนเอกสาร

ทำความสะอาดแถบพลาสติกและแถบกระจกด้านในตัวป้อนเอกสาร ด้วยผ้าเนื้อนุ่มไม่มีขุย ด้วยน้ำยาเช็ดกระจก

หมายเหตุ:

เครื่องพิมพ์บางรุ่นจำหน่ายมาพร้อมกับผ้าสำหรับทำความสะอาดตัวป้อนเอกสาร หากคุณมีผ้าดังกล่าว ให้ใส่เข้าไปในตัวป้อนเอกสารและเริ่มทำการสแกนเพื่อทำความสะอาดกลไกของสแกนเนอร์

 1. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออก และถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกหากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชนิดนี้อยู่

 2. เปิดฝาครอบด้านบนออก ถาดป้อนเอกสาร และฝาครอบตัวป้อนเอกสารสแกน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. นำเศษขยะ เช่น เศษกระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ ที่พบออกจากด้านในตัวป้อนเอกสาร

 4. ฉีดสเปรย์บนผ้าเนื้อนุ่ม ไม่เป็นขุย ด้วยน้ำยาเช็ดกระจก จากนั้นเช็ดกระจกสแกน และแถบสีขาวด้านล่างของตัวป้อนเอกสารจนกว่าจะสะอาด แห้ง และไม่มีเส้นริ้ว

  ข้อควรระวัง:

  เพื่อปกป้องชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ที่อยู่ภายใน อย่าพ่นน้ำยาโดยตรงลงไปบนหรือด้านในของเครื่องพิมพ์

 5. ปิดฝาครอบและถาดกระดาษที่คุณเปิดไว้ให้สนิท

 6. เสียบสายไฟกลับเข้าไป ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปจากจำเป็น แล้วเปิดเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ ให้นำออก

 2. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 3. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 4. รอ 60 วินาที

 5. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 6. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

ลดความเร็วในการส่งแฟกซ์

ลดความเร็วในการส่งแฟกซ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่งแฟกซ์ได้สำเร็จและเพื่อปรับปรุงคุณภาพแฟกซ์ แต่จะใช้เวลาในการส่งแฟกซ์นานขึ้น

 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู Basic Fax Settings (การตั้งค่าแฟกซ์พื้นฐาน), Advanced Fax Settings (การตั้งค่าแฟกซ์ขั้นสูง) หรือ Preferences (ค่าปรับแต่ง)

 2. เลือก Speed (ความเร็ว) จากนั้นเลือก Slow (ช้า)

เปิดโหมดแก้ไขข้อผิดพลาด

โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM) จะตรวจจับข้อผิดพลาดในการส่งและร้องขอข้อมูลที่ผิดพลาดใหม่อัตโนมัติ ECM สามารถปรับปรุงคุณภาพการรับส่งแฟกซ์ได้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสายโทรศัพท์ ตรวจสอบว่า ECM เปิดทำงานอยู่

 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู Basic Fax Settings (การตั้งค่าแฟกซ์พื้นฐาน), Advanced Fax Settings (การตั้งค่าแฟกซ์ขั้นสูง) หรือ Preferences (ค่าปรับแต่ง)

 2. เลือก Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด) จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าอยู่ที่ On (เปิด)

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

HP มีการเผยแพร่เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ๆ ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์เป็นระยะๆ อัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

 • อัพเดตจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์: เครื่องพิมพ์ HP หลายรุ่นมีจอระบบสัมผัสหรือเมนูที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ HP เพื่อค้นหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดต ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานอยู่ในเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

  จากเครื่องพิมพ์ ให้ค้นหาเมนู Product Update (ข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์) หรือ Check for Updates (ตรวจหาข้อมูลอัพเดต) โดยกดที่ไอคอน HP ePrint หรือปุ่ม ( หรือ ) หรือเปิดเมนู Setup (ตั้งค่า), Service (บริการ) หรือ Settings (การตั้งค่า) เลือก Preferences (การกำหนดลักษณะ), Printer Maintenance (การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์) หรือ Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Web Services (บริการบนเว็บ), Printer Update (อัพเดตเครื่องพิมพ์) หรือ LaserJet Update (อัพเดต LaserJet )

 • ดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตจากเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP: ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดทำงานและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย ให้ไปที่หัวข้อ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP เพื่อตรวจหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดตที่อยู่ในรายการ Firmware (เฟิร์มแวร์)

 • ติดตั้งข้อมูลอัพเดตผ่านแอพ HP Smart: เปิดแอพ HP Smart หากคุณไม่มี HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com หรือร้านค้าแอพ หลังจากเพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่รูปภาพเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ Printer Home Page (EWS) (หน้าหลักของเครื่องพิมพ์ (EWS))หรือ Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) คลิกที่ Tools (เครื่องมือ) หรือ Web Services (บริการบนเว็บ) จากนั้นคลิกที่ Printer Updates (ข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์)

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย