ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8010, Pro 8020 และ 8030 - การใส่กระดาษ, ซองจดหมาย

วิธีการใส่กระดาษธรรมดาและกระดาษ Legal ซองจดหมายและกระดาษภาพถ่าย

ข้อควรระวัง:

อย่าใส่กระดาษหลายประเภทลงในถาดป้อนกระดาษพร้อมกัน และอย่าใส่กระดาษขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์

ใส่กระดาษธรรมดาหรือกระดาษ Legal

ใส่กระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ

 1. ดึงถาดป้อนกระดาษออก จากนั้นเลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษออก

  การดึงถาดป้อนกระดาษออกและเลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษออก
 2. ในการใส่กระดาษ Legal ให้กดค้างที่ปุ่มส่วนรองเสริมถาดป้อนกระดาษใกล้กับด้านหน้าซ้ายของถาด จากนั้นดึงถาดป้อนกระดาษเพื่อขยายออก

  การกดปุ่มใกล้กับด้านหน้าซ้ายของถาด
 3. โหลดปึกกระดาษ (ไม่เกิน 250 แผ่น) เข้าในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นกดปึกกระดาษเข้าไปในถาดจนสุด

  การใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 4. ปึกกระดาษจะต้องได้แนวกับตัวกั้นขอบปึกกระดาษที่ด้านหน้าของถาดป้อนกระดาษ

  อย่าให้ปึกกระดาษสูงเกินกำหนด
 5. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนกระทั่งชิดขอบของปึกกระดาษ

  การเลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษ
 6. ดันถาดป้อนกระดาษเข้าในเครื่องพิมพ์

  การดันถาดป้อนกระดาษเข้าไป

เครื่องพิมพ์ของคุณพร้อมสำหรับพิมพ์บนกระดาษธรรมดาแล้ว ก่อนจัดพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้องสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

ใส่กระดาษภาพถ่าย

ใส่กระดาษภาพถ่ายโดยหันด้านพิมพ์ลงในถาดป้อนกระดาษ

 1. ดึงถาดป้อนกระดาษออก จากนั้นเลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษออก

  การดึงถาดป้อนกระดาษออกและเลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษออก
 2. สอดปึกกระดาษเข้าไปตรงกลางของถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านพิมพ์หันลงในแนวตั้ง จากนั้นเลื่อนปึกกระดาษไปยังด้านหลังของถาดป้อนกระดาษ

 3. ปึกกระดาษจะต้องได้แนวกับตัวกั้นขอบปึกกระดาษที่ด้านหน้าของถาดป้อนกระดาษ

  อย่าให้ปึกกระดาษสูงเกินกำหนด
 4. เลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษเข้ามาจนชิดปึกกระดาษ

  การเลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษ
 5. ดันถาดป้อนกระดาษเข้าในเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ของคุณพร้อมสำหรับพิมพ์บนกระดาษธรรมดาแล้ว ก่อนจัดพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้องสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

ใส่ซองจดหมาย

ใส่ซองเข้าในถาดป้อนกระดาษ

 1. ดึงถาดป้อนกระดาษออก จากนั้นเลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษออก

  การดึงถาดป้อนกระดาษออกและเลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษออก
 2. ใส่ซองไม่เกิน 5 ซองโดยให้ด้านพิมพ์หันลงพร้อมกับด้านสั้นหันไปยังด้านหน้าของถาด

  การใส่ซองโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลง
 3. เลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษเข้ามาจนชิดขอบซองจดหมาย

  การเลื่อนตัวกั้นขอบกระดาษ
 4. ดันถาดป้อนกระดาษเข้าในเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ของคุณพร้อมสำหรับพิมพ์บนกระดาษธรรมดาแล้ว ก่อนจัดพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้องสำหรับงานพิมพ์ของคุณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย